icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Mon

Pennawdau Newyddion

Ffilm y Nadolig

PARTI

Ymunwch â ni i wylio ffilm y Nadolig o’r enw ‘Y Dylwythen Deg’ sy’n rhan o gyfres ‘Dona Direidi - Be Wnei di?’. Os ydan ni’n andros o lwcus, gobeithio y daw Siôn Corn hefyd i ddweud helo! Mae’r cyfan i gyd AM DDIM, ond mae angen cael tocyn ymlaen llaw i gael mynediad. Mae tocynnau ar gael o Neuadd y Dref Llangefni a Llyfrgell Llangefni.
Dewch i fwynhau gweithgaredd y Nadolig i deuluoedd dydd Llun, 22 Rhagfyr am 10.30 o’r gloch yn Llyfrgell Llangefni.
Y ffordd ddelfrydol i fynd i hwyl yr wyl!


Parti Calan Gaeaf!

PARTI

Eisiau rhywbeth i ddiddanu’r plant dros wyliau’r hanner tymor? Y penwythnos yn ymddangos yn bell i ffwrdd? Mae Menter Iaith Môn yn cynnal Parti Calan Gaeaf nos IAU, 30 Hydref yn Neuadd Goffa Bodwrog. Bydd plant yn cael gwneud gwaith celf a chrefft, dysgu cân newydd, bwyta ci poeth i swper ond cofiwch wisgo gwisg ffansi! Gyda chaniatâd trigolion Llynfaes, byddant hefyd yn cael mynd o amgylch y tai lleol yn cnocio drysau a chanu’r gân. Ac os ydyn nhw’n andros o lwcus, efallai byddant yn bwyta ‘petha da’ i bwdin! Pris y noson fydd £1 y plentyn – bargen!


Mae’r gweithgaredd yn addas i blant o bob oed ond rhaid i oedolyn fod yn gyfrifol am bob plentyn.
Gobeithio y gwela i chi nos Iau, 30 Hydref am 5.30pm yn Neuadd Goffa Bodwrog. Dewch yn llu!


Helfa Drysor Calan Gaeaf!

helfa drysor

Dewch i ymuno â ni ar ein Helfa Drysor Calan Gaeaf ar droed yng Nghoed Cyrnol, Porthaethwy. Fe ddewch ar draws creaduriaid arswydus a chymeriadau’r gorffennol, yn ogystal â dysgu tipyn am hanes yr ardal ar yr un pryd. Bydd paned a thamaid i’w fwyta i’w ddilyn mewn lleoliad arbennig, heb sôn am wobr i’r tîm buddugol! A'r cyfan i gyd AM DDIM!


Bydd yr helfa’n cychwyn dydd Gwener, 31 Hydref rhwng 1.30pm a 2pm ym maes parcio Coed Cyrnol. Gobeithio y gwela i chi yno...os ydych chi’n ddigon dewr!Mwynhau Actio neu Perfformio?

Creu Darn o Waith Creadigol

Gweithdau Arbenigol


Diwrnod i'r Teulu!

Glan Llyn

Ymunwch â Menter Iaith Môn ar drip undydd i Wersyll yr Urdd, Glan-llyn. Bydd y daith yn cael ei chynnal ddydd Iau 21 Awst. Mae’r pris yn cynnwys dau weithgaredd bore, cinio, dau weithgaredd pnawn a bws. Addas i blant a theuluoedd o bob oed.

Os hoffech ymuno yn yr hwyl, cysylltwch â mi cyn gynted â phosib ar sara@mentermon.com neu ffonio 01248 725709.

Dwi’n siwr y cawn ni ddiwrnod i’w gofio.Gŵyl Cefni 2014

Gwyl Cefni 2014

11 - 14 Mehefin

Tocynnau ar gael o Cwpwrdd Cornel, Llangefni

am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.Cofiwch am ein Taith Pramiau Efo Plentyn? Efo Pram? ddydd Gwener, 9fed o Fai ym Mae Cemlyn.

pram

Cofiwch am ein Taith Pramiau Efo Plentyn? Efo Pram? ddydd Gwener, 9fed o Fai ym Mae Cemlyn. Pawb i gyfarfod ym maes parcio Bryn Aber os gwelwch yn dda. Bydd y daith yn cychwyn 1pm tan 2.30pm. Digon o symud, digon o sgwrsio a sylwi ar ambell i beth difyr ar y ffordd.

Edrychaf ymlaen at eich gweld!


Diolch am eich cefnogaeth.


Efo Plentyn? Efo Pram? Parc Morglawdd, Caergybi 25/4/14

pram

Cofiwch am ein taith bramiau Efo Plentyn? Efo Pram? ym Mharc Morglawdd, Caergybi fory 25/4/14! Bydd y daith yn cychwyn am 10 o’r gloch a byddwn yn ôl erbyn hanner dydd. Gweithgaredd delfrydol i orffen gwyliau’r Pasg yn llygaid yr haul.

Welai chi ym maes parcio’r Parc. Croeso cynnes i bawb.


Efo Plentyn? Efo Pram?

pram

Mae’r Daith Pramiau ‘Efo Plentyn? Efo Pram’ yn cychwyn fory, dydd Gwener, 11 Ebrill am 1 o’r gloch yng Nghoed Niwbwrch.

Mi fydd hyfforddwraig cadw’n heini yn ymuno hefo ni hefyd er mwyn gwneud ychydig o ymarferion corff syml efo’r rhieni.


Mae'r weithgaredd 'Clapio Wyau' yn cael ei gynnal rhwng 14-17 Ebrill mewn 8 ardal gwahanol ar Ynys Môn sef:

Talwrn - Dydd Llun 14/4

Llanfairpwll - Dydd Llun 14/4

Llynfaes - Dydd Mawrth 15/4

Brynsiencyn - Dydd Mawrth 15/4

talwrn llanfair llynfaes bryn

 

Porth Amlwch - Dydd Mercher 16/4

Carreglefn - Dydd Mercher 16/4

Aberffraw - Dydd Iau 17/4

Rhosybol - Dydd Iau 17/4

porth carreg aberffraw rhosybol

Hyfforddiant Awyr Agored

poster  

Cyfieithu Cymunedol

poster  


poster
 

Ydych chi’n gweithio gyda grwp o bobl ifanc nad ydyn nhw mewn gwaith, addysg neu hyfforddiant neu mewn perygl o fod felly?

Mae gennym ni gwrs creu cerddoriaeth 3 diwrnod ar gael tan diwedd mis Tachwedd.

Cysylltwch am ragor o wybodaeth.


cwrs cerdd
cwrs radio

poster gwyl cefni

Gŵyl Cefni

Mehefin 13 - 16 2012

Cliciwch yma am fwy o wybodaethCynllun Mentrau Iaith Y Gogledd - cliciwch yma


IAITH Y MÔR A’R MYNYDD
Arian newydd i Hyfforddi Hyfforddwyr Cymraeg yn eich ardal chi!

poster

Cliciwch ar y poster am fwy o wybodaeth


 

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth