icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Maldwyn

Archif

IONAWR 2014
Cronfa Leol yr Eisteddfod yn cyrraedd £200,000

llun

Wrth i ni ddechrau ar flwyddyn fawr i Faldwyn - blwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015 - mae Menter Maldwyn yn falch ofnadwy o glywed fod yr Eisteddfod wedi cyhoeddi bod Cronfa Leol y Brifwyl eisoes wedi cyrraedd £200,000, sef 75% o’r targed.

Mae trigolion ar hyd a lled y dalgylch wedi bod wrthi’n ddiwyd ers blwyddyn a rhagor yn casglu arian ar gyfer yr Eisteddfod a gynhelir ym Meifod o 1-8 Awst y flwyddyn nesaf. Gydag un dyddiad cau eisoes wedi pasio, ac eraill yn prysur agosáu, mae’r trefniadau a’r paratoadau lleol a chenedlaethol yn mynd yn arbennig o dda.

Meddai Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Mae’n braf iawn gallu cyhoeddi ein bod ni wedi cyrraedd carreg filltir mor bwysig i’r Gronfa Leol cyn y Nadolig. Gwn bod amryw o’r gwirfoddolwyr lleol wedi gobeithio y byddai modd cyrraedd £200,000 cyn diwedd y flwyddyn, a rhaid eu llongyfarch nhw ar eu gwaith a’u hymroddiad er mwyn gwneud hynny.

"Mae codi arian sylweddol yn dipyn o her, yn enwedig mewn ardal wledig ac yn ystod cyfnod economaidd anodd. Ond mae pobl Maldwyn a’r Gororau wedi ymateb yn arbennig i’r sialens ac wedi bod wrthi’n trefnu gweithgareddau a digwyddiadau o bob math – a’r cyfan yn enw’r Eisteddfod.

“Rhaid talu teyrnged i’r gwirfoddolwyr lleol, dan arweiniad byrlymus Beryl Vaughan. Mae’u hegni a’u brwdfrydedd yn heintus, ac wedi cydio yn nychymyg pentrefi ac ardaloedd ar hyd a lled y dalgylch. Mae trigolion yr ardal wedi croesawu’r Eisteddfod yn gynnes iawn, ac rwy’n gobeithio y bydd Cymru gyfan yn ymateb i’r croeso hwn ym mis Awst ac yn tyrru i Meifod ar gyfer wythnos i’w chofio.

“Wrth gwrs, mae wyth mis i fynd, a bydd y gwaith codi arian yn parhau dros y misoedd nesaf. Rydym yn gwybod bod y pwyllgor lleol yn benderfynol o gyrraedd y targed ariannol, a rydym yn galw ar i bobl o bob rhan o Maldwyn a’r Gororau – a’r rheini y tu allan o’r dalgylch swyddogol – i gefnogi’r gwaith ac i sicrhau y bydd Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, 2015 yn un o’r goreuon eto.”

Cynhelir y Brifwyl ym Meifod o 1-8 Awst. Am ragor o wybodaeth ewch i www.eisteddfod.org.uk.


Taith Nadolig Menter Maldwyn, Mudiad Meithrin a TWF

poster


HYDREF 2014

Hydref ar hyd yr Arfordir

Cyn iddi hi ddod yn aeaf, bydd cyfle eto ym mis Hydref i ymuno efo Beryl Vaughan ar ei hymgyrch i godi ymwybyddiaeth ac arian er budd Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau. Gobeithio y gallwch gerdded ar rai o'r dyddiadau isod; mae croeso cynnes iawn i bawb, a chaiff rhodd o £10 am ymuno yn y daith ei werthfawrogi'n fawr.

Hydref 15 October: Nigwl - Traeth Musselwick
Hydref 16 October: Traeth Musselwick - Monk Haven
Hydref 17 October: Monk Haven - Neyland
Hydref 20 October: Pontrhydbont - Ynys Llanddwyn
Hydref 21 October: Ynys Llanddwyn - Porthaethwy
Hydref 22 October: Caernarfon - Abergwyngregyn
24 Hydref: Neyland - Angle
25 Hydref: Angle - Capel Sant Gofan
26 Hydref: Capel Sant Gofan - Dinbych y Pysgod

Os hoffech gyfrannu ond na allwch gerdded rhan o'r daith, ewch i www.justgiving.com/taithgerddedberylvaughan neu ffonio swyddfa'r Eisteddfod: 0845 4090 400.


Elusen yn lawnsio cynllun Cyfeillion

Mae ‘A Voice for You’ yn gweithio yn Sir Drefaldwyn i helpu pobl gydag anabledd dysgu. Maen nhw’n recriwtio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr i fod yn eiriolwyr. Maen nhw hefyd yn cydnabod pwysigrwydd integreiddio cymdeithasol ar gyfer pobl gydag anabledd dysgu gan helpu creu cyfleoedd i bobl chwarae rhan mwy gweithgar yn eu cymunedau lleol.
Yn ddiweddar maen nhw wedi lawnsio grŵp ‘Cyfeillion’ i’w helpu gyda’r gwaith ac i ddod â syniadau a brwdfrydedd newydd i’r mudiad. Dyma rhai o’r pethau y fedrwch ei wneud petaech chi’n ymuno â nhw.
Rhoi help llaw gyda’u clwb cymdeithasol misol llwyddiannus
Helpu gyda threfniadau Ceilidh a Diwrnod Crefftau blynyddol
Helpu gyda digwyddiadau fel boreuau coffi a gweithgareddau codi arian eraill
Helpu nhw i godi ymwybyddiaeth am ein gwaith yn ein cymuedau lleol
Helpu lledaenu eu cynllun noddi newydd
Mynd i’r swyddfa i helpu gyda tasgau ymarferol o bryd i’w gilydd.
Helpu gwerthu cardiau nadolig.
Os hoffech gael mwy o wybodaeth am Gyfeillion A Voice For You, cysylltwch ag Angela: 01686 629 951 / avoice.foryou@yahoo.com


Eisteddfod yn lansio prosiect corawl cyffrous newydd!

llun

Eleni bydd cynllun corawl yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei lansio ar ei newydd wedd, wrth i baratoadau ar gyfer y Brifwyl ym Maldwyn a’r Gororau brysuro.
Y bwriad yw rhoi cyfle i nifer fawr o bobl o bob oed a rhan o’r dalgylch i ymuno gyda chyfres o gorau cymunedol a fydd yn dod ynghyd i berfformio yn ystod wythnos yr Eisteddfod a gynhelir ym Meifod o 1-8 Awst y flwyddyn nesaf.

Bydd y cyfan yn cychwyn ddydd Sadwrn 11 Hydref, pan mae gwahoddiad agored i unrhyw un sy’n awyddus i fod yn rhan o brosiect ddod draw i Neuadd Ysgol Glantwymyn o 11am tan 3pm, ar gyfer sesiwn ‘Dewch i Ganu’. Bydd hwn yn gyfle i gyfarfod pawb arall sy’n rhan o’r prosiect ac i glywed am y gweithiau a fydd yn cael eu perfformio yn ystod y Brifwyl – yn ogystal â chael rhoi tro ar ambell gân.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Mae hwn yn gynllun newydd a chyffrous. Ein gobaith yw creu gwefr gorawl ar hyd a lled y dalgylch, a fydd yn ysbrydoli pobl o bob oed i ddod ynghyd i ymuno gyda chôr yn enw’r Eisteddfod, gan obeithio y bydd nifer fawr o’r aelodau’n penderfynu parhau i ganu gyda’i gilydd yn dilyn y Brifwyl y flwyddyn nesaf.

Rydym yn mynd i fod yn cydweithio gyda chorau sydd eisoes yn bodoli ar hyd a lled y dalgylch yn ogystal â chreu amryw o gorau newydd, a bydd y rhain yn cyfarfod ac yn ymarfer yn lleol yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn. Bydd y rhaid yn dod ynghyd ar gyfer nifer o ymarferiadau torfol mewn lleoliad canolog dros y misoedd nesaf, dan arweiniad y trefnydd cerddorol ac arweinydd amlwg Jeff Howard. Mae un peth yn bendant – bydd digonedd o gyfle i unrhyw un sydd am fod yn rhan o’r prosiect i ymuno gyda ni!"

Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi’n fuan, a gall unrhyw un sydd am wybod mwy gysylltu gyda Swyddfa’r Eisteddfod ar 0845 4090 400 neu drwy ebostio gwyb@eisteddfod.org.uk.

Bydd gwybodaeth hefyd ar gael ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.org.uk ac ar y dudalen facebook, www.facebook.com/eisteddfod. Yn ogystal, bydd gwybodaeth yn cael ei gyhoeddi ar Twitter, www.twitter.com/eisteddfod.


MEDI 2014

Dewch am dro! Mae Gerddi Gregynog yn galw
Cyfle arbennig i ddysgwyr Cymraeg a siaradwyr rhugl ddod i grwydro o amgylch gerddi hyfryd Plas Gregynog dan arweiniad Alwyn Hughes o Langadfan. Trefnir gan Bwyllgor y Dysgwyr ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015.

Croeso cynnes iawn i bawb - mae'n ddigwyddiad am ddim, ond byddwch angen dod ag arian os hoffech fynd am baned ar y diwedd.
Cysylltwch â Menna Morris (manylion ar y poster isod) i ddangos diddordeb, er mwyn cael syniadau o niferoedd.

poster


Swydd Wag gyda Mudiad Meithrin: Swyddog Marchnata a Nawdd (dros gyfnod Mamolaeth)
Aberystwyth

logo

Cyflog: NJC 21 (£19, 317) (pro-rata)
Lleoliad: Swyddfa Mudiad Meithrin, Y Ganolfan Integredig, Boulevard de Saint-Brieuc, Aberystwyth, SY23 IPD
Oriau: 32 awr yr wythnos. Gellir cytuno ar batrwm gweithio hyblyg o fewn strwythur gweithio arferol Mudiad Meithrin sef 9.00 – 5.00 o ddydd Llun - Gwener.
Dyddiad Cau: 12 Medi 2014 (Rhaid i bob cais gyrraedd erbyn 5pm)
I weld manylion, swydd ddisgrifiad llawn a ffurflen gais, ewch i wefan Mudiad Meithrin: www.mudiadmeithrin.co.uk/swyddi
Am fwy o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol cysylltwch â Iola Jones, Mudiad Meithrin ar 01970 639 639.


Taith Gerdded Beryl: Llwybr yr Arfordir
Medi 2014

llun

Does dim llawer o beryg' y bydd Beryl Vaughan yn hongian ei hesgidiau cerdded am beth amser eto!

Mae ei hymgyrch i godi ymwybyddiaeth a chodi arian er budd y brifwyl ym Maldwyn a'r Gororau 2015 yn parhau. Gobeithio y gallwch ymuno â hi ar rai o ddyddiadau Medi; mae croeso cynnes iawn i bawb, a chaiff rhodd o £10 am ymuno yn y daith ei werthfawrogi'n fawr trwy fynd i'r dudalen codi arian ar Just Giving: www.justgiving.com/taithgerddedberylvaughan neu ffoniwch swyddfa'r Eisteddfod ar 0845 4090 400.
Pawb i gwrdd am 10am y bore ym mha bynnag leoliad yr hoffech ymuno efo Beryl.
Dydd Gwener 19 Medi: Pont Menai i Landdona
Dydd Sadwrn 20 Medi: Llanddona i City Dulas
Dydd Mawrth 23 Medi: City Dulas i Gemaes
Dydd Mercher 24 Medi: Cemaes i Lanfachreth
Dydd Sadwrn 27 Medi: Llanfachraeth i Ynys Lawd
Dydd Llun 29 Medi: Ynys Lawd i Bontrhydbont


Cyngerdd Mawreddog gyda Rhys Meirion

llun

7.30pm Nos Sadwrn 13 Medi, Canolfan Hamdden Llanfair Caereinion

Cyngerdd arbennig gyda'r tenor byd-enwog Rhys Meirion, ynghyd â Dilwyn Morgan, Meilyr Jones, Côr Meibion Penybontfawr a Huw Davies. Bydd hi'n noson werth chweil yng nghwmni perfformwyr gwych, a'r cyfan er budd Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015.

Tocynnau £10 ar gael gan:
Gwyndaf: 01691 648637 // Kath: 01938 820208 // Tegwyn: 01691 648347 // inda: 01938 810439
Trefnir gan Bwyllgor Apêl Llanfihangel, Dolanog a Llwydiarth.


Parti yn y Parc

llun

Dydd Sul 7 Medi, Clwb Pêl-droed Carno
Prynhawn llawn hwyl ac adloniant i'r teulu cyfan.
Mae'r lein-yp yn arbennig gydag amrywiaeth eang iawn o berfformwyr, felly bydd rhywbeth at ddant pawb. Dewch â phicnic efo chi i fwynhau prynhawn cyfan o berfformiadau.

Dan arweiniad dau wyneb cyfarwydd ar S4C, y cyflwynwyr Mari Lovgreen a Rhodri Gomer, mae cyfle i fwynhau cyfraniadau gan Rhys Meirion, Aled Wyn Davies, Sara Meredydd , Edryd Williams, Glyn Jones, Sarah Woosnam, Côr Meibion Y Drenewydd, Teulu Moeldrehaearn, Twurzles, Hywel a Johnny a'r bandiau Cymraeg lleol Da'n Gilydd a Hufen Iâ Poeth.
Ac wrth gwrs, bydd digonedd i ddiddanu'r plant hefyd gyda chastell gwynt ynghyd â chymeriad poblogaidd Ben Dant y môr-leidr o griw Cyw!
Bydd Parti yn y Parc yn agor am 12 ganol dydd, a bydd yr adloniant yn dechrau o 1pm ymlaen.


Tocynnau
Oedolion: £15
Disgyblion Ysgol Uwchradd: £7
Plant oed Cynradd ac iau: Am ddim
Bydd bar a chornel goffi ar agor trwy'r prynhawn, a brechdanau cig moch ac ati ar werth o 6pm ymlaen.
Am ragor o fanylion, cysylltwch â Liz Jones: 01686 420330


AWST 2014
Candelas, Swnami ac Yr Eira - Llanidloes 24 Awst!

Bydd tri o fandiau Cymraeg mwyaf poblogaidd Cymru, Candelas, Swnami ac Yr Eira yn dod i'n cornel fach ni o Gymru nos Sul penwythnos gwyl y banc mis Awst, fel rhan o'u taith o amgylch Cymru dros yr haf.
8PM | SUL 24 AWST | CLWB PEL-DROED LLANIDLOES
Tocynnau £5 Cysylltwch efo swyddfa Menter Maldwyn ar 01686 610 010 / post@mentermaldwyn.org i gadw'ch tocynnau) neu gallwch brynu ar y drws.

I wrando ar rai o ganeuon y bandiau, cliciwch isod:

 


14 Awst  
Gwahoddiad i ymuno efo Beryl i gerdded ym Mhen Llyn 

 

Yn ffresh ar ôl llwyddiant arbennig Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr yr wythnos ddiwethaf, mae'n braf cael gwybod na fydd rhaid aros yn hir cyn cael cyfle eto i gefnogi’r Eisteddfod. Bydd Beryl Vaughan, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith 2015, yn mynd ar grwydr rhwng 18 a 24 Awst i godi ymwybyddiaeth am Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau ac i godi arian trwy gyfraniadau'r rhai sy'n cerdded. 

Mae hon yn mynd i fod yn daith odidog o hardd,” meddai Beryl, wrth baratoi i ail-gychwyn. “Rydym wedi bod yn ffodus iawn gyda’r tywydd hyd yn hyn a gobeithio’n arw y bydd y lwc yma’n cario ymlaen wrth i ni grwydro drwy Llyn ac ar hyd arfordir hardd Gwynedd."

Dyma fanylion y cymalau nesaf: 

18 Awst – Harlech i Borthmadog
19 Awst – Porthmadog i Bwllheli
20 Awst – Pwllheli i Bentowyn
21 Awst – Pentowyn i Aberdaron
22 Awst – Aberdaron i Dudweiliog
23 Awst – Tudweiliog i Drefor
24 Awst – Trefor i Gaernarfon 

Yna, ar ôl hoe o ychydig ddyddiau, bydd Beryl yn parhau i gerdded, gan ail-gydio yn y daith tua’r de, gan gychwyn o Wdig, a dyma’r manylion:

1 Medi – Wdig i Abercastell
2 Medi – Abercastell i Borth Stinan
3 Medi – Porth Stinan i Nigwl.

Mae croeso i unrhyw un sy’n awyddus i gerdded i droi i fyny ar y bore. Mae’r daith yn cychwyn am 10.00 bob dydd wrth gychwyn llwybr yr arfordir ym mhob tref neu bentref. Gallwch gerdded y daith ddyddiol gyfan neu ymuno am ran ohoni.

Gwerthfawrogir cyfraniad o £10 neu fwy gan oedolion am gymryd rhan, a £5 gan blant. Gellir cyfrannu drwy wefan Just Giving – www.justgiving.com/taithgerddedberylvaughan. Mae’r arian i gyd yn mynd tuag at gronfa Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau.


13 Awst 

Noson Sbaeneg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  5 Awst 

Parti Haf - Llanfyllin

 

 


31 Gorffennaf 

Y Mentrau Iaith yn yr Eisteddfod

Bydd Mentrau Iaith Cymru, ynghyd â dwy o'n chwaer-fentrau yn Sir Gâr - Menter Gorllewin Sir Gâr a Menter Bro Dinefwr - ar Faes y Brifwyl ac maen nhw wedi cyd-drefnu gwledd o weithgareddau a digwyddiadau i'ch diddanu. Maen nhw ar stondin LL14-15, felly ewch draw i'w gweld nhw ac i gymryd rhan a mwynhau'r gweithgareddau sydd ar gael.

Dyma amserlen yr wythnos:

Amserlen Eisteddfod 14
 
 

 
29 Gorffennaf 

 

 

 

 

SWYDDIGWAG:PAVO yn chwilio am siaradwyr Cymraeg 

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys - PAVO - eisiau recriwtio dau swyddog i weithio yn ei swyddfa yn Llandrindod.

 

SWYDDOG GWIRFODDOLI GOFAL CANOLRADDOL (y gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol iawn)

35 awr yr wythnos  |  Ariennir y penodiad tymor penodol hwn ar gyfer y cyfnod o 1 Awst 2014 hyd 31 Mawrth 2015.

Cyflog £15,963 (£ 23,945 y flwyddyn)  |  Wedi'i lleoli yn Llandrindod wr yr wythnos

Diben y swydd hon yw hyrwyddo gwirfoddoli mewn prosiectau iechyd a gofal cymdeithasol y trydydd sector gan gyfeirio'n benodol at gefnogi pobl hŷn, pobl â chyflyrau iechyd tymor hir a gofalwyr i fyw'n annibynnol.

 

SWYDDOG GWIRFODDOLI DYFED POWYS (Siaradwr Cymraeg yn ddymunol iawn)

10.5 awr yr wythnos (Dydd Llun a Dydd Mawrth)  |  Ariennir y penodiad tymor penodol hwn ar gyfer y cyfnod o 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2016.

Cyflog £ 7,183.56 y flwyddyn  |  Wedi'i lleoli yn Llandrindod 

Diben y swydd hon yw sefydlu partneriaeth i gefnogi gwirfoddolwyr Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, y mae 60 ohonynt ar hyn o bryd, ac i annog gwirfoddoli a hwyluso gweinyddu. 

 

DYDDIAD CAU ar gyfer ceisiadau i'r ddwy swydd: 12.00 canol dydd, dydd Gwener 15 Awst, 2014
Cynhelir cyfweliadau ddydd Gwener 22 Awst 2014

MaepecynnaucaisargaeloddiwrthLisaBanfieldynPAVOar01597822191neuanfonwche-bost lisa.banfield@pavo.org.uk

 


GORFFENNAF / AWST 2014


MEHEFIN 2014

 


4 Mehefin

SWYDDWAG:PAVO yn chwilio am siaradwr Cymraeg

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys - PAVO - yn chwilio am siaradwr Cymraeg i weithio rhan amser mewn swydd weinyddol / derbynnydd yn ei swyddfa yn Llandrindod.

GWEINYDDYDD / DERBYNNYDD DWYIEITHOG
Cyflog: £10,009.29 y flwyddyn ( £14,013 pro rata)
Dyddiad Cau: 16/06/2014

Bydd deiliad y swydd yn gweithredu’r system ffonau, yn derbyn galwadau, yn cyfeirio pobl sy’n galw/ffonio at yr unigolion priodol, naill ai’n bersonol neu dros y ffôn, ac yn rheoli’r systemau archebu ystafelloedd, yn ogystal â darparu gwasanaeth mewn perthynas â’r ystafelloedd cyfarfod, a dyletswyddau gweinyddol amrywiol.

Mae manylion llawn y swydd i'w gweld ar Lleol.net trwy glicio fan hyn.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Adran Adnoddau Dynol PAVO ar 01597 822191.

 


2 Mehefin

CYLCHLYTHYR NEWYDD SBON DANLLI!

 Mae Cylchlythyr Menter Maldwyn ar ei newydd wedd ar gael i'w ddarllen ar-lein. Cliciwch yma i gael golwg.

Mae'r cylchlythyr yn llawn newyddion gan Menter Maldwyn, digwyddiadau lleol a gweithgareddau yn y gymuned. Cysylltwch â ni os hoffech i ni gynnwys eich digwyddiad Cymraeg chi yn y cylchlythyr: post@mentermaldwyn.org

Cofiwch gofrestru eich cyfeiriad e-bost er mwyn i chi gael y newyddion diweddaraf yn uniongyrchol i'ch blwch e-bost - gallwch chi wneud hynny fan hyn

 


27 MAI 2014 

Pedwar diwrnod i fwrw'ch pleidlais: Hen Gapel John Hughes, Pontrobert

Hen Gapel John Hughes, Pontrobert 

Mae angen to newydd ar Hen Gapel John Hughes, Pontrobert yn ddi-oed, ac mae Ymddiriedolaeth y capel wedi gwneud cais i sefydliad yr Engage Foundationam Rhodd Gymuned - ond mae'n rhaid cael digon o bobl i bleidleisio er mwyn cael y rhodd honno. Ewch ati HEDDIW i gofrestru er mwyn bwrw'ch pleidlais a gwella cyfle Hen Gapel John Hughes i gael cymorth ariannol i adfer y to. Mae'r capel yn rhan bwysig iawn o hanes a threftadaeth Sir Drefaldwyn - a Chymru gyfan - felly ewch ati i ddangos eich cefnogaeth cyn y dyddiad cau (31 Mai).

Dilynwch y ddolen yma i bleidleisio ar-lein: https://www.engagemutual.com/foundation/projects/re-roofing-john-hughes-memorial-chapel/ 


23 Mai 2014 

Lein-Iaith

Mae Mentrau Iaith Cymru (MIC) am ofyn i bobol ddefnyddio eu dychymyg ar gyfer rhannu eu delweddau a’u disgrifiadau o Gymru yn y unfed ganrif ar ugain, a datgan eu teimladau tuag at yr iaith Gymraeg ac am y cymunedau mae nhw’n perthyn.

Yn Eisteddfod Yr Urdd Y Bala mae MIC am ofyn i’r ymwelwyr wneud y mwyaf o'u doniau artistig gan ddehongli eu bywydau, yn benodol eu teimladau am y Gymraeg. Maen nhw am i bobol ystyried y sefyllfa ieithyddol yn eu cymunedau, beth sydd yn bwysig, a mynegi barn am y dyfodol.

Ond sut?
Trwy arddangos eu gwaith ar ‘Lein Iaith’, fersiwn Mentrau Iaith Cymru o lein ddillad arferol, lle mae unigolion yn hongian eu dillad yn gyhoeddus fel arfer yn gwneud yn daclus ac yn falch ac yn anghofio urhyw swildodau ac yn datgan i’r byd rhai o’u cyfrinachau (e.e. gwisgo nicers o M&S!). Yn cydfynd a’r cysyniad yma o ddatgelu pethau na fuasai bobol yn wneud heb yr angen ymarferol i sychu dillad, mae MIC yn gofyn i bobol rannu pethau personol iawn am y Gymraeg gyda’r byd.

Ewch draw i stondin 100, sef stonding Mentrau Iaith Cymru a Hunaniaith; bydd cyfle i chi ddylunio a chreu eich ‘dilledyn iaith’ eich hunain a bydd Mentrau Iaith Cymru yn gofyn i chi ystyried sut effaith bydd eich bywydau chi'n ei gael ar y byd o'ch cwmpas.


 21 Mai 2014
Amser Stori Llanfair Caereinion 

 


14 Mai
AIL GYMAL TAITH MWYNDER MALDWYN

http://i1175.photobucket.com/albums/r632/mentermaldwyn/61f6eb17-688c-4e65-abeb-18b9bf82d333.jpg

Ar ôl llwyddiant cymal cyntaf taith Beryl Vaughan ar Lwybr Arfordir Cymru, bydd hi'n cychwyn ar ail ran ei thaith ymhen ychydig dros bythefnos.

Meddai Beryl, "Yn gyntaf, diolch i bawb a fu'n rhan o'r cymal cyntaf yn ddiweddar. Cawsom dridiau hwyliog iawn o gerdded, a braf oedd gweld cynifer o bobl yn ymuno gyda ni. Diolch hefyd i bawb a gefnogodd y daith. Bydd pob ceiniog o'r arian a gesglir yn mynd tuag at greu Eisteddfod i'w chofio ym Meifod y flwyddyn nesaf. Ond mae llawer iawn o gerdded ar ôl i'w wneud cyn i ni gyrraedd yr Eisteddfod, ac rwy'n gobeithio y cawn gefnogaeth dda i ail gymal ein taith, sy'n cychwyn ddydd Sul 1 Mehefin.

Teitl y daith gerdded yw ‘Mwynder Maldwyn ar Daith', ac mae hyn yn rhan bwysig o'r hyn rydym yn ceisio'i wneud wrth ddilyn y llwybr. Ein bwriad yw dangos y croeso cynnes sy'n bodoli yn ardal Maldwyn a'r Gororau i bobl o bob rhan o Gymru a thu hwnt y flwyddyn nesaf adeg yr Eisteddfod, a rydym yn gobeithio annog nifer fawr i ddod atom am wythnos arbennig yn Awst 2015."

Llwybr y daith fydd:

1af o Fehefin (10am): Cwt y Bad Achub yn Borth i Lanrhystud

2il o Fehefin (10am): Llanrhystud i Gei Newydd

3ydd o Fehefin: Cei Newydd i Aberporth

Rydyn ni'n falch iawn o Beryl a'i hymgyrch yma yn swyddfa Menter Maldwyn, felly beth am ddangos eich cefnogaeth iddi hi hefyd trwy ymuno â hi ar ei thaith, neu fynd i www.justgiving.com/taithgerddedberylvaughan i gyfrannu at ei hachos. Gallwch hefyd ffonio swyddfa'r Eisteddfod ar 0845 4090 400.


EBRILL 2014  

MWYNDER MALDWYN YN TEITHIO CYMRU

Gydag ychydig dros ddeufis i fynd cyn Gŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau, mae Beryl Vaughan, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith am wisgo’i esgidiau cerdded a mynd ati i grwydro Llwybr yr Arfordir i gasglu arian a chodi ymwybyddiaeth.

Bydd Beryl yn cychwyn ar ei thaith o Fachynlleth ar 5 Mai, union ddeufis cyn y Cyhoeddi, a thros y misoedd nesaf bydd yn annog cerddwyr o bob oed i ymuno gyda hi am ddiwrnod o gerdded ar y tro.  Bwriad y daith yw dangos i bobl Cymru bod ardal Maldwyn a’r Gororau yn estyn allan yn genedlaethol i annog pobl o bob cwr o’r wlad i ddod draw i’r ardal ar gyfer yr Eisteddfod o 1-8 Awst y flwyddyn nesaf.

Wrth baratoi ar gyfer y cymal cyntaf o’i thaith dywedodd Beryl, “Rwy’n mawr obeithio y cawn gefnogaeth pobl wrth i ni fynd ati i gerdded Llwybr yr Arfordir er budd yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf.  Ein bwriad yw codi arian i’r Gronfa Leol ynghyd â chodi ymwybyddiaeth am yr Eisteddfod drwy fynd i wahanol rannau o’r wlad i siarad gyda phobl leol.

“Rydym i gyd wedi clywed sôn am fwynder Maldwyn dros y blynyddoedd, a dyma gyfle i ni fynd â’r mwynder allan i arfordir Cymru, a dangos i bawb ein bod ni wirioneddol am roi croeso arbennig i bobl o bob ardal i Faldwyn a’r Gororau y flwyddyn nesaf.

“Rwy’n gobeithio y bydd ysgolion a phobl leol yn ymuno gyda ni ar y daith, a fydd yn cael ei chynnal mewn cymalau dros y misoedd nesaf wrth i’r Eisteddfod agosáu, felly bydd digonedd o gyfle i ymuno gyda ni.  Os hoffech chi fod yn rhan o’r daith, cysylltwch gyda swyddfa’r Eisteddfod ar 0845 4090 400 ac fe fydd modd i chi dderbyn yr holl wybodaeth angenrheidiol.

“Ychydig iawn o arfordir sydd yn ardal Maldwyn ei hun ond fe fyddwn yn cychwyn y ddwy ran gyntaf o’r daith ar dir lleol yn ardal Machynlleth, gyda’r daith ym mis Mai yn teithio tua’r gogledd, ac yna’n teithio i lawr i’r de ym mis Mehefin.  Rwy’n mawr obeithio y bydd yn daith hwyliog, ac rwy’n edrych ymlaen i groesawu nifer fawr o gyd-gerddwyr nid yn unig ar y daith ond draw i Faldwyn a’r Gororau wedyn y flwyddyn nesaf i Eisteddfod heb ei hail.”

Mae’r daith yn cychwyn yn ardal Machynlleth ar 5 Mai, a bydd Beryl hefyd yn cerdded Llwybr yr Arfordir ar 6 a 7 Mai.  Yna ym mis Mehefin, bydd y daith yn digwydd ar 1-3 Mehefin.  Cyhoeddir rhagor o fanylion yn nes at yr amser, a bydd yr Eisteddfod hefyd yn cysylltu gydag ysgolion ar hyd y llwybr i’w gwahodd i ymuno am ddiwrnod o gerdded.  Gallwch hefyd wneud cyfraniad i daith Beryl drwy gysylltu gyda swyddfa’r Eisteddfod.


ARCHIF NEWYDDION

System sain

P.A cymunedol bach yn addas i gig mewn tafarn, cystadleuaeth dywnsio disgo ayyb yn cynnwys:-

4 x meic

2x seinydd

1 x cymysgydd

£60 heb dechnegydd

£100 hefo technegydd 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Cystadleuaeth Logo newydd Menter Iaith Maldwyn

 

RGB hi res portrait logo

 

Enillydd y gystadleuaeth Logo yw Timothy Ansell gydar dyluniad yma!

Timothy Ansell2

   Rhi a Timothy Ansell2 

  Timothy Ansell yn derbyn ei wobr.


img

GORFFENNAF 2012
Menter Maldwyn ar ei newydd gwedd

Roedd siop 6, Stryd Fawr Y Drenewydd yn llawn bwrlwm a gweithgaredd ar dydd Sadwrn 7fed Gorffenaf, Wrth i bobl dathlu agoriad swyddogol swyddfa newydd Menter Iaith Maldwyn.
Wedi symud o adeilad yr Hen Goleg yn y Drenewydd, mae'r Fenter bellach mewn lleoliad gweladwy, a fydd yn gwneud y Gymraeg yn fwy croesawgar, gan gynnig amrwywiaeth o sesiynau cymdeithasol yn y Ganolfan newydd.
Agorwyd y Ganolfan yn swyddogol gan Glyn Davies AS, dysgwr Cymraeg llwyddiannus sydd yn hanu o Sir Drefaldwyn, a chafwyd gair o ddiolch gan Hywel Lovgreen, sesiwn blasi iaith gan Nia Llywelyn a sesiynau drymio gan Gwyn 'Maffia' Jones.

Cafodd y plant mwynhau peintio wynebau a sesiynau stori 'Sam y Ci', Ynghyd a pherfformiadau byw gan ddisgyblion Dafydd Llwyd, Rhiwbechan ac Ysgol Uwchradd Caereinion. Roedd hefyd digon Fara Brith a danteithion eraill ar gail i lenwi cornel neu ddau, ynghyd a nwyddau Cymraeg a Chymreig wedi'u cyflenwi gan Siop Cwlwm, Croesoswallt.

Mae gweithgareddau wedi'u trefnu yn y Ganolfan newydd ar gyfer y dyfodol agos - ac mae croeso mawr i fudiadau a chymdeithasau lleol drefnu digwyddiadau Cymraeg a dwyieithog yma hefyd. Rydem hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu a chynnal sesiynau anffurfiol yn y siop.
Am fwy o wybodaeth, cysylltch a ni ar 01686610010 neu ebostiwch post@mentermaldwyn.org
Mae Menter Iaith Maldwyn wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Powys ac Arian i Bawb (Cronfa Loteri Fawr)

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Maldwyn
Y Groes
Stryd Lydan
Y Drenewydd
Powys
SY16 2BB

Ebost:- post@mentermaldwyn.org
Ffôn:- 01686 610 010
Symudol - 07805843726

 

 

Swyddogion

Prif Swyddog – Mererid Haf
Ebostmererid@mentermaldwyn.org

Swyddog Datblygu - Rhianon Hywel Jones
Ebost - rhianon@mentermaldwyn.org

Swyddog Ieuenctid - Dylan Penri
E-bost - dylan@mentermaldwyn.org
Ffon: 01686 610010

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth