icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Maelor

Prosiectau

Prosiect Celf Dreftadol Wrecsam

plant
plant

Fel rhan o’r prosiect Iaith Cydweithredol, comisiynwyd yr arlunwyr Mari Gwent a Cefyn Burgess i weithio gyda 4 ysgol Gymraeg yn Wrecsam wledig er mwyn creu gwaith celf sy’n adlewyrchu hanes a threftadaeth leol.

Trefnwyd y gweithdai fel rhan o’r Prosiect Iaith Cydweithredol, gyda chymorth Echel 4 y Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig.

YSGOL CYNDDELW

YSGOL I D HOOSON

 

Dwyieithrwydd mewn Busnes - £1,600 ar gael i micro fentrau a mentrau cymunedol

Pwrpas y grant yw annog micro fentrau a mentrau cymunedol (hyd at 9 aelod o staff) i wasanaethu’n ddwyieithog ac i ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn gyfochrog â’r Saesneg.

Mae’r grant yn gymwys i fusnesau yn ardaloedd gwledig Sir Wrecsam.  Cliciwch yma am restr o wardiau ble mae’r grant yn gymwys.
Gall y grant gyfrannu tuag at gostau cyfieithu (gwelir rhestr gynhwysfawr o gyfieithwyr achrededig yma www.welshtranslators.org.uk), dylunio a/neu gynhyrchu unrhyw un o’r canlynol ar yr amod eu bod yn hollol ddwyieithog a ni ellir eu gwerthu ymlaen:

  • Llyfrynnau & Phamffledi                    

  • Posteri

  • Taflenni                                              

  • Gwefannau

  • Deunydd Pecynnu                              

  • Offer Swyddfa- papur pennawd, cardiau busnes

  • Arwyddion      

Uchafswm y grant yw £1600 (lleiafswm o grant yn £100), a ni all ymgeiswyr dderbyn mwy na 80% o gostau o’r deunydd, ac eithrio TAW a ellir ei adennill.  Rhaid i chi gyflwyno 3 dyfynbris ar gyfer pob eitem yr ydych eisiau prynu gyda’r nawdd. Nid yw cyrff sector gyhoeddus yn gymwys i wneud cais na busnesau sydd gyda throsiant blynyddol o €2 filiwn.

Mae'r prosiect wedi derbyn cyllid drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Sioned Roberts drwy ffonio 01978363791 neu e-bost: busnes@menteriaithmaelor.org


Cymraeg Efo’n Gilydd - £100 ar gael i gymdeithasau Cymraeg

Mae’r cynllun Cymraeg Efo’n Gilydd yn ffordd i gymdeithasau ardaloedd wledig Fflint a Wrecsam cael hyd at £100 tuag at gostau trefnu digwyddiad.

Y cwbl sydd angen i chi ei wneud fydd estyn croeso i ddysgwyr o fewn eich cymuned sydd wedi bod yn dysgu ers dwy neu dair blynedd i ymuno â chi. Fe wnawn ni eich helpu i hyrwyddo’r digwyddiad hefyd!

Does dim rhaid i chi newid eich rhaglen – mwy na thebyg fod digwyddiad addas ar eich rhaglen yn barod.

Rhaid bod digon o gyfle i sgwrsio yn ystod y digwyddiad – bwriad y cynllun yw rhoi cyfle i ddysgwyr sgwrsio mewn sefyllfa gymdeithasol anffurfiol.

Rhaid i’r digwyddiad fod trwy gyfrwng y Gymraeg – does dim angen newid iaith unrhyw ran o’r digwyddiad i’r Saesneg.

Gellir talu, er enghraifft, am siaradwyr gwâdd, cost ymweld ag atyniad lleol, sleidiau, ffilm, cwis, gosod blodau, taith gerdded, arddangosfa ac yn y blaen. Byddwn ni yn hyrwyddo eich digwyddiad trwy gyfrwng dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion yn lleol.

Trefnwyd y cynllun gan Fenterau Iaith Cymru fel rhan o’r Prosiect Iaith Cydweithredol, gyda chymorth Echel 4 y Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig.

Mae gwybodaeth bellach ar gael Rebecca Roberts, cydlynydd Cymraeg Efo’n Gilydd. Cysylltwch a Menter Iaith Sir y Fflint trwy ffonio 01352 744042, trwy e-bostio: rebecca@menteriaithsiryfflint.co.uk; neu cliciwch YMA i lawr lwytho ffurflen gais.


y tri cynllun

Hyfforddiant Awyr Agored

Cyfieithu Cymunedol

Gwersi Cymraeg


Trip i Nantyr

Mae Sara Mai , Swyddog CiW yn trefnu trip I ganofan awyr agored Nantyr yn ystod penwythnos hanner tymor. Bydd y trip yn dechrau nos Wener 18fed o Chwefror a bydd cyfle i bawb aros yno dros nos. Bydd y penwythnos yn llawn anturiaethau gyda gweithgareddau megis canwio, dringo a cyfeiriannu wedi eu trefnu. Am fwy o wybodaeth ac i gadw lle cysylltwch gyda Sara Mair 07500607405 neu saramair@urdd.org


Gweithdai Ffilm

Mae Menter Iaith wedi comisiynu Camalz Media i weithio gyda rhai o bobl ifanc Wrecsam er mwyn cynhyrchu ffilmiau byr yn seiliedig ar gerddi Cymraeg. Bydd y bobl ifanc yn cael y cyfle i ddysgu beth yw’r broses o gynhyrchu ffilm gyda phawb yn cael y cyfle i weithio tu ôl y camera i gyfarwyddo’r ffilmiau, creu prop ac actio. Bydd 6 ffilm yn cael ei chynhyrchu ac ar ddiwedd y gweithdai bydd cynhelir noson wobrwyo ble bydd un o’r ffilmiau yn cael ei choroni fel enillwyr gweithdai ffilm 2010.


Prosiect Teuluoedd

Bu’r prosiect Teuluoedd yn llawer o hwyl gyda’r teuluoedd i gyd wedi mwynhau'r profiad o gymdeithasu yn y Gymraeg gyda theuluoedd eraill. Mae’r gweithgareddau wedi amrywio yn fawr o sesiynau coginio i wers dawns stryd a sesiwn stori a chan gyda Sali Mali. Cafwyd adborth positif iawn ar ddiwedd y sesiynau gyda’r teuluoedd i gyd yn dweud fod eu hyder i ddefnyddio’r Gymraeg wedi cynyddu ac roeddent eisiau defnyddio’r Gymraeg yn fwy gyda’i phlant. Ar ddiwedd y prosiect cafodd pob plentyn lyfr Cymraeg I fynd adref a’r gobaith nawr yw y bydd y plant yn tyfu fyny gyda’r fantais o fod yn ddwyieithog.


Ymchwil i’r Gymraeg

Mae Sian Edwards sef Swyddog Ymchwil I’r Gymraeg yn brysur yn paratoi gweithgareddau o dan y prosiect yma. Ar y gweill mae yna weithdy ffilm, prosiect animeiddio, a hefyd sesiynau celf. Meddai Sian-
‘Mae’n gyfnod cyffrous iawn nawr, er ein bod yn nesáu at ddiwedd y prosiect mae yna lawer o brosiectau a digwyddiadau ar y gweill drwy’r Sir felly gwyliwch allan am ddigwyddiad fydd yn cael eu cynnal yn eich cymuned chi!’ 
Mae Sian hefyd yn datblygu proffil ieithyddol Wrecsam a fydd yn rhoi darlun o’r niferoedd sydd yn siarad Cymraeg yn y Sir a’r gwasanaethau sydd ar gael yn y Gymraeg. Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am y digwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal cysylltwch â Siân ar sian@menteriaithmaelor.org neu ar 01978363791.

 

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Maelor
Corlan,
Uned 3
Parc Busnes Yr Wyddgrug
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Ffôn - 01978 363791

E-bostcliciwch yma

 

 

Swyddogion

Staff Cyflogedig
Rheolwr -   Gill Stephen
Symudol - 07971046005

Swyddog Datblygu'r Gymraeg -  Sioned Roberts
Ffôn - 07795261410

Swyddog Busnes (Rhan Amser) - Ffion Witham

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth