icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Maelor

Archif

Nadolig Llawen

nadolig
nadolig

Diwrnod Calan Gaeaf - Hydref 31

halloween
Diwrnod Owain Glyndŵr - Medi 16

Adroddiad Blynyddol Menter Iaith Sir Maelor

Adroddiad Blynyddol

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Ymarferwch 'Hen Wlad Fy Nhadau' yn barod at y dwrnament rygbi'r 6 gwlad gyda'r ap defnyddiol yma!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Diwrnod Owain Glyndŵr - Medi 16

Diwrnod Owain Glyndŵr - Medi 16
Diwrnod Owain Glyndŵr - Medi 16

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


 

Sarah Louise Owen - Coleg Cambria

Sarah Louise Owen - Coleg Cambria

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Ap Cymraeg newydd i blant am ddim

Ap Cymraeg gan y Llywodraeth wedi cael ei lansio i helpu blant gyda y wyddor, lliwiau, siapiau a rhifau yn Gymraeg.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Dysgu Cymraeg yng Ngogledd Cymru


Cystadleuaeth i ddysgwyr Cymraeg

cystadleuaeth

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Theatr BARA CAWS yn cyflwyno drama newydd gan Sion Eirian.

Gwyl Feithrin eleni!

Dyma fidio i chi o Sion Eirian yn siarad am 'Garw', drama fydd yn cael ei ddangos ar draws Gymru yn ystod mis Medi a Hydref 2014 - Gweler y link yma

Theatr BARA CAWS yn cyflwyno drama newydd gan Sion Eirian. Drama newydd heriol am bobl a’u brwydrau mewn cyfnod o newid ysgytwol yn hanes ddiweddar Cymru.

Cast: Rhys Parry Jones, Eiry Thomas, Gwawr Loader, Sion Ifan.
Cyfarwyddo: Betsan Llwyd

Mi fydd y ddrama newydd yn cael ei ddangos yn Wrecsam ar nos Iau, y 25ain o Fedi am 7:30y.h. yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndwr.

Am ragor o wybodaeth, neu i archebu ticedi cysylltwch a Trefor Jones-Morris ar 01978 721146

Cliciwch yma i weld y rhaglen


Datganiad Wasg

 
poster

Datganiad i’r Wasg 17 Mehefin 2014 - Camau Cyntaf Cadarnhaol: Mentrau Iaith Cymru yn Croesawu Datganiad Polisi y Prif Weinidog ar yr Iaith Gymraeg

Mae Mentrau Iaith Cymru yn croesawu’r cyhoeddiadau o gefnogaeth ychwanegol tuag at y Gymraeg a wnaed heddiw gan y Prif Weinidog ar lawr y Senedd. Mae’r adnoddau ychwanegol i hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned yn galonogol, ac mae Mentrau Iaith Cymru yn gweld hwn fel cam pwysig ymlaen tuag at gynyddu’r buddsoddiad yn y Gymraeg dros y tymor hir.
Yn ystod ei ddatganiad fe ddywedodd y Prif Weinidog bod “gwaith y Mentrau Iaith yn hollbwysig” fel mudiadau sy’n gweithredu i gryfhau’r Gymraeg yn eu cymunedau. Mae’r Prif Weinidog hefyd yn cyfaddef bod y Gymraeg yn dal i wynebu “heriau anodd a chymhleth.”
Mewn ymateb i ddatganiad y Prif Weinidog dywedodd llefarydd ar ran Mentrau Iaith Cymru: “rydyn ni’n croesawu’r hyn a ddywedwyd gan y Prif Weinidog heddiw. Mae ei sylwadau yn cadarnhau bod y Mentrau Iaith yn parhau i fod yn bartneriaid allweddol y Llywodraeth” Ychwanegodd “cytunwn hefyd â’r Prif Weinidog fod y Gymraeg yn wynebu heriau difrifol a niferus sy’n ymwneud â phob agwedd ar fywyd cymunedol, ac mae angen i’r gefnogaeth a’r buddsoddiad yn y Gymraeg barhau a thyfu dros y tymor hir er mwyn cryfhau seiliau’r iaith yn ein cymunedau.”

Mae datganiad y Prif Weinidog yn dilyn sawl adroddiad ac ymgynghoriad a gynhaliwyd dros y 18 mis diwethaf mewn perthynas â’r iaith Gymraeg, gan gynnwys adroddiad a gomisiynwyd gan y Llywodraeth ar waith y Mentrau Iaith. Yn eu hymateb cyhoeddus i’r adroddiad hwnnw a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2014 mae’r Mentrau Iaith yn datgan eu gweledigaeth a’u hawydd i ddatblygu a chryfhau er mwyn ehangu ar eu gwaith o hyrwyddo’r Gymraeg fel iaith gymunedol, gan nodi bod angen £4.8m arnynt dros y tair blynedd nesaf. Ychwanegodd llefarydd y Mentrau “rydym yn ystyried y datganiadau a wnaed gan y Prif Weinidog heddiw - gan gynnwys datganiad o gyllid ychwanegol o £750,000 i’r Mentrau Iaith dros y ddwy flynedd nesaf - fel camau cyntaf holl bwysig y mae angen i’r Llywodraeth eu cymryd tuag at weithredu’n gadarn er budd y Gymraeg ac mae’r Mentrau eisiau parhau i

Am gopi pdf - cliciwch yma


Agorwch Ddrws Dychymyg!

Gwyl Feithrin eleni!

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Hyfforddiant Awyr Agored

 
poster
 

Iaith Ar Daith

 
poster iaith ar daith

Mae wythfed ymgyrch Iaith ar Daith yn cael ei gynnal rhwng 31-4-14 a 30-5-14.

Ymgyrch yw Iaith ar Daith i geisio tynnu sylw at holl weithgareddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog Sir y Fflint a Wrecsam yn ystod Mai 2014. Mae rhai o’r digwyddiadau wedi eu trefnu yn arbennig ar gyfer yr ymgyrch, ac eraill yn bethau sy’n digwydd yn wythnosol, neu’n fisol yn ein cymunedau.

Mae taflen Iaith ar Daith eleni yn cynnwys 70 o ddigwyddiadau gwahanol, sy’n profi fod y Gymraeg yn fyw ac yn iach yng Ngogledd Ddwyrain Cymru! Mae’r gweithgareddau yn amrywio o sesiynau coginio ar gyllideb, i ddysgu Almaeneg trwy gyfrwng y Gymraeg, i fore hwyl i’r teulu, i daith o amgylch Bragdy Wrexham Lager. Rhywbeth at ddant pawb! Beth am roi cynnig ar rhywbeth newydd trwy gyfrwng y Gymraeg? Mae nifer o gymdeithasau a chorau yn agor y drws i chi ymweld â hwy yn ystod Mis Iaith ar Daith, er mwyn cael blas ar eu gweithgareddau. Bachwch ar y cyfle i gymdeithasu, dysgu a mwynhau trwy gyfrwng y Gymraeg.


Byw ar y Fiw

 

 
poster byw ar y fiw
 

Lein Iaith

Lein Iaith

Mae Mentrau Iaith Cymru am ofyn i bobol ddefnyddio eu dychymyg ar gyfer rhannu eu delweddau a’u disgrifiadau o Gymru yn y unfed ganrif ar ugain, a datgan eu teimladau tuag at yr iaith Gymraeg ac am y cymunedau mae nhw’n perthyn.

Yn Eisteddfod Yr Urdd Y Bala diwedd mis Mai 2014 rydym am ofyn i’r ymwelwyr wneud y mwyaf o'u doniau artistig gan ddehongli eu bywydau, yn benodol eu teimladau am y Gymraeg. Rydym am i bobol ystyried y sefyllfa ieithyddol yn eu cymunedau, beth sydd yn bwysig, a mynegi barn am y dyfodol.

Rydym am eu annog i wneud hyn drwy arddangos eu gwaith ar ‘Lein Iaith’, ein fersiwn ni o lein ddillad arferol, lle mae unigolion yn hongian eu dillad yn gyhoeddus fel arfer yn gwneud yn daclus ac yn falch ac yn anghofio urhyw swildodau ac yn datgan i’r byd rhai o’u cyfrinachau (e.e. gwisgo nicers o M&S!). Yn cydfynd a’r cysyniad yma o ddatgelu pethau na fuasai bobol yn wneud heb yr angen ymarferol i sychu dillad, rydan ni yn gofyn i bobol rannu pethau personol iawn am y Gymraeg gyda’r byd.

Bydd cyfle i ddylunio a chreu eu ‘dilledyn iaith’ eu hunain a byddwn yn gofyn iddyn nhw ystyried sut effaith bydd eu bywydau nhw yn ei gael ar y byd o'u cwmpas.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Hwyl y Pasg

 
pasg
 

Dathliadau Dydd Gwyl Dewi

Gwasanaeth Gŵyl Ddewi

celebrate st david's day poster poster

Prosiect ymchwil ar y defnydd o’r Gymraeg
Mae Mentrau Iaith Cymru yn cynnal prosiect ymchwil ar y defnydd o’r Gymraeg ar y rhwydweithiau cymdeithasol. Rhan bwysig yw cynnal holiadur ar-lein i gasglu gwybodaeth am arferion unigolion a’u defnydd iaith ar y rhwydweithiau cymdeithasol ar-lein.

Mae’r holiadur ar gael yma https://www.surveymonkey.com/s/H9FN9QJ a thrwy ei gwblhau bydd cyfle i ennill ipod!

Ewch amdani!


Gweithdai Marchnata Digidol - AM DDIM

Gweithdai Marchnata Digidol - AM DDIM

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Arddangosfa ddwyieithog yn rhoi hanes Canolfan Achub Mwyngloddio Llai

Arddangosfa ddwyieithog yn rhoi hanes Canolfan Achub Mwyngloddio Llai

Cafodd Cymdeithas y Glowyr Gogledd Ddwyrain Cymru cefnogaeth gan y Prosiect Iaith Cydweithredol i ddatblygu arddangosfa ddwyieithog yn rhoi hanes Canolfan Achub Mwyngloddio Llai. Lansiwyd yr arddangosfa ym mis Tachwedd i ddathlu canmlwyddiant yr Orsaf Achub, a bydd yn teithio i ffeiriau a digwyddiadau cymunedol fel rhan o Fws Treftadaeth Lofaol y Gymdeithas.


Meddai’r Cynghorydd Phil Wynn, ‘Mae nifer o aelodau NWMAT yn siaradwyr Cymraeg ac felly oedd yn bwysig iddyn nhw fedru cyflwyno treftadaeth lofaol trwy’r iaith Gymraeg. Heb gefnogaeth a chyfraniad y Fenter ni fuasai hwn wedi medru digwydd i’r fath raddau.’


Testunau

Eisteddfod y Dysgwyr

Eisteddfod y Dysgwyr
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
Nos Wener, 21/03/2014
7.00pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Maelor - Nos Lun, 27ain o Ionawr 2014 am 7.00 yr hwyr

Llythyr Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Maelor - cliciwch yma

Agenda 27.1.14 - cliciwch yma

Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Maelor 16.05.12 - cliciwch yma

Cyfrifon Llawn Am y Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2013 - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol 2012-2013 - cliciwch yma


Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda - cliciwch yma

 


Bydd yn rhaid gohirio cyfarfod blynyddol Menter Iaith Maelor

Annwyl Gyfeillion

Mae’n flin iawn gennym gyhoeddi y bydd yn rhaid gohirio cyfarfod blynyddol Menter Iaith Maelor. Yn anffodus mae’r siaradwr gwadd yn anhwylus ac ni fydd yn gallu bod yn bresennol, ac rydym yn awyddus iawn i chi gael clywed ei neges a beth sydd ganddo i’w rhannu â ni.

Byddem mewn cysylltiad â chi eto yn y flwyddyn newydd ar ôl i ni ail drefnu.

Ymddiheuriadau diffuant am unrhyw anhwylustod.

Cofion Cynnes


Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Maelor 2013
Nos Iau 12fed o Ragfyr am 7:00yh yn Ysgol Bro Alun

Llythyr - cliciwch yma

Agenda - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol - cliciwch yma

Cofnodion Cyfarfod 16:05:12 - cliciwch yma

Cyfrifon Llawn - cliciwch yma


Bore Hwyl I'r Teulu

newyddion saith seren

Ysgol Bro Alun

18:01:2014 - cliciwch yma

 


Ffair Grefftau Nadolig

 

Diwrnod Hwyl Glan-llyn

 
christmas fair poster


 

poster urdd
 

Hwyl Hydref!

 

Shwmae - Sumae!

 
newyddion saith seren


 

newyddion saith seren
 

Newyddion Saith Seren

newyddion saith seren

Newyddion Saith Seren - taflen ar gyfer pob aelod o'r fenter gydweithredol - cliciwch yma

 


Gwasanaeth Cymraeg?

poster

Mae Comisiynydd y Gymraeg am glywed eich profiadau - da neu wael - o ddefnyddio'r Gymraeg - cliciwch yma

 


Prosiect Ffilmiau’r Ffin - Gweithdai ffilm am ddim i bobl ifanc

poster

Os ydych erioed wedi breuddwydio am weld eich enw mewn golau, mae gennym gynnig i chi!

Mae Mentrau Iaith ogledd-ddwyrain Cymru, mewn partneriaeth gyd adran Teledu a Perfformio Phrifysgol Glyndwr, yn cynnig 4 diwrnod o weithdai am ddim i bobl ifanc, rhwng Awst 27 - 30.

Cewch gyfle i flasu bywyd fel myfyriwr y brifysgol, mynychu gweithdai ar sgiliau perfformio, saethu, recordio a golygu hefo tiwtoriaid a Chwmni Gweledigaeth - tîm cynhyrchu proffesiynol cyfrwng Cymraeg. Bydd y ffilm a chynhyrchir yn cael ei arddangos fel rhan o wyl ffilm ac ar-lein.

Mae’r gweithdai ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 - 25 sydd eisiau’r profiad o weithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle, cysylltwch â Rebecca: rebecca@menteriaithsiryfflint.co.uk

 


Cyfieithu Cymunedol

Ydych chi'n fudiad cymunedol neu elusennol?

Oes pobl Cymraeg a di-Gymraeg yn eich cyfarfod?

Hoffech chi roi'r cyfle i bawb allu siarad yn eu dewis iaith?

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Menter Iaith Maelor wedi symud swyddfa

Nodyn bach i adael chi wybod bod Menter Iaith Maelor wedi symud swyddfa o Dy Avow. Gallwch nawr ei’n ffeindio yng Nghanolfan Gymraeg Wrecsam, Saith Seren.

Menter Iaith Maelor
Y Twr
Saith Seren
18 Stryt Gaer
Wrecsam
LL13 8BG

Gallwch gysylltu a ni ar yr un rhif ffôn – 01978 363791

Hoffwn ddiolch i Avow am y cydweithrediad dros y blynyddoedd diwethaf ac edrychwn ymlaen at gynnal perthynas agos gyda Saith Seren yn y dyfodol.

Edrych ymlaen at eich gweld yn fuan yn y Saith Seren

Cofion Cynnes.

Tîm Menter Iaith Maelor.


Ail gydied yn dy Gymraeg!

poster

Ail gydied yn dy Gymraeg! - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


MAM A'I PHRAM

poster

Cadw yn heini - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Cefnogaeth i Fusnesau Dwyieithog

Ydych chi’n ymwybodol o’r manteision o weithredu’n ddwyieithog? O dan Gynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 mae Mentrau Iaith gogledd ddwyrain Cymru yn cynnig cefnogaeth i fusnesau a mentrau cymdeithasol gwledig sydd eisiau gweithredu’n ddwyieithog.
Gall busnesau a mentrau elwa o gefnogaeth mentor bydd yn gweithio gyda nhw i ddatblygu polisi iaith Gymraeg; a mynediad i seminarau marchnata bydd yn ei galluogi i wneud defnydd gorau o’r iaith Gymraeg. Gall busnesau a mentrau o Wrecsam ymgeisio am y Grant Ddwyieithrwydd Mewn Busnes o hyd at £1,600 tuag at gostau deunyddiau marchnata ddwyieithog.
Os hoffech ddarganfod os yw eich busnes neu fenter yn gymwys, cysylltwch ar y manylion isod:

Siroedd Fflint, Dinbych a Chonwy: rebecca@menteriaithsiryfflint.co.uk 01352 744042
Wrecsam: busnes@menteriaithmaelor.org / 01978 363791

Ariannwyd fel rhan o’r Prosiect Iaith Cydweithredol, gyda chymorth Echel 4 y Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig.

 


Iaith ar Daith Sir y Fflint a Wrecsam 2013
24/04/13 - 24/5/13

Eleni am y tro cyntaf, mae seithfed ymgyrch Iaith ar Daith Sir y Fflint a Wrecsam yn ehangu o fod yn wythnos o i fod yn fis o weithgareddau Cymraeg o bob math. Mae calendr gorlawn o ddigwyddiadau ar y gweill, o Barti Gwlad y Rwla i ddathlu pen-blwydd Rala Rwdins yn 30, i daith o amgylch bragdy “Wrexham Lager”, o Noson Rhwydweithio Busnesau i lansio Clwb Dawnsio Stryd Cymraeg.

Meddai Gwawr Cordiner, Rheolwr Menter Iaith Sir y Fflint a Maelor, “Bwriad yr ymgyrch yw hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Sir y Fflint a Wrecsam, mewn ysgolion, cymunedau a gweithleoedd a chyda Cymry Cymraeg, dysgwyr a phobl ddi-gymraeg. Mae’r daith yn gyfle i holl bartneriaid iaith y sir ddod at ei gilydd i godi ymwybyddiaeth o iaith a diwylliant Cymru. Mae rhywbeth at ddant pawb!”

Ychwanegodd Rhian Davies, Swyddog Busnes Menter Iaith Sir y Fflint, sy’n gyfrifol am gydlynu’r ymgyrch, “Ein nod yw tynnu sylw at yr holl bethau sy’n digwydd yn lleol trwy gyfrwng y Gymraeg yn barod, lansio pethau newydd a threfnu ambell i ddigwyddiad arbennig er mwyn dathlu Cymreictod byrlymus Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae gan nifer y camsyniad fod hwn yn ardal Seisnig iawn, ond fel y gwelwch o galendr gweithgareddau Iaith ar Daith 2013, mae modd i rywun fod allan bob noson o’r wythnos pe dymunent yn cymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg.”

 

Gellir gweld copi o’r daflen gweithgareddau wrth glicio yma.
(Wrth agor y daflen, bydd y calendr yn edrych yn fychan iawn gan fod cymaint o ddigwyddiadau, ond gellir nesáu er mwyn gwneud y print yn fwy!)

Am fwy o fanylion cysylltwch â Rhian ar 01352 744040 neu e-bostiwch


Hyfforddiant Awyr Agored Mentrau Iiath y Gogledd

 


poster

Hyfforddiant Awyr Agored - cliciwch yma

 

 


posterCystadleuaeth Stori Fer – Taliesin a Radio Cymru. Gwobr o £1000
Dyddiad cau – dydd Llun Tachwedd 12fed 2012

Panel beirniadu ;
1. Mihangel Morgan – Cadeirydd y panel
2. Lowri Davies – Golygydd Rhaglenni Cyffredinol BBC Radio Cymru
3. Sian Melangell Dafydd – Golygydd Cylchgrawn Taliesin
4. Angharad Elen – Golygydd Cylchgrawn Taliesin

Un stori gaiff pob ymgeisydd ei anfon i’r gystadleuaeth, maen rhaid i’r stori fod yn Gymraeg ac mae’n rhaid iddi fod o dan 5,000 o eiriau. Does dim testun wedi ei osod felly mae’r stori’n llwyr yn eich dwylo (a’ch dychymyg) chi.

Anfon ar e-bost;
• Dylid anfon y stori ar ffurf Microsoft Word (.doc neu .docx) gyda theitl y stori a ffugenw fel enw’r ffeil ..Bwni Wen gan y Ddeilen.
• Dylid anfon y ffurflen gais ddigidol gyda manylion cyswllt hefyd (ar gael o wefan BBC Radio Cymru.)
• Dylai pob ymgais fod wedi ei deipio mewn font Arial 12pt du gyda gofod dwbl rhwng y llinellau.
• Dylid anfon y ceisiadau at storifer@bbc.co.uk cyn 5yh ddydd Llun 12fed Tachwedd 2012.

Anfon trwy’r post;
• Dylid anfon dau gopi o’r storïau brintiedig gyda theitl y stori a ffugenw wedi eu nodi yn glir ar dop y dudalen gyntaf.
• Dylid anfon y ffurflen gais gyda manylion cyswllt mewn amlen dan sêl.
• Dylid anfon y ceisiadau at Cystadleuaeth Stori Fer, Radio Cymru (Yst 2001), BBC, Llandaf, Caerdydd, CF5 2YQ cyn 5yh ddydd Llun Tachwedd 12fed 2012.

Gellir dod o hyd i’r Telerau a’r Amodau llawn ar wefan Radio Cymru ac ar wefan Llenyddiaeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth am y gystadleuaeth, cysylltwch a Llenyddiaeth Cymru.


Sesiynau Ymwybyddiaeth Iaith am ddim i fudiadau - cliciwch yma


Cynllun Mentrau Iaith Y Gogledd - cliciwch yma


IAITH Y MÔR A’R MYNYDD
Arian newydd i Hyfforddi Hyfforddwyr Cymraeg yn eich ardal chi!

poster

Cliciwch ar y poster am fwy o wybodaeth.
Gweithdy Busnes
Cynhelir gweithdy busnes ar Chwefror, 9fed am 17.30 yn y Ramda Plaza, Wrecsam. Yn ystod y digwyddiad fe fydd cyfle i ficro fentrau ardal wledig Wrecsam ddysgu mwy am y Prosiect Dwyieithrwydd Mewn Busnes. Fel rhan o’r prosiect cynigir grant marchnata dwyieithog gwerth £1,600 i ficro fentrau o fewn Wrecsam wledig.  Fel rhan o’r prosiect gall pob busnes dderbyn cymorth gan fentor a fydd yn darparu cymorth a chyngor ynglŷn a datblygu strategaeth cyllid a marchnata. Yn ystod y gweithdy fe fyddd cyflwyniadau gan siaradwyr gwadd a fydd yn trafod eu profiadau nhw yn rheoli busnesau dwyieithog. Fe fydd cyfle I rhwydweithio gyda busnesau eraill ac I hyrwyddo eich gwasanaethau.  Am fwy o wybodaeth neu I gade lle cysylltwch gyda Sian Edwards 01978363791 neu sian@menteriaithmaleor.org


Estynnir gwahoddiad cynnes ichi i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Maelor ar Nos Fercher 16eg o Fai am 7.00 yh ym Mhlas Pentwyn, Coedpoeth LL11 3NU.

Ein gwesteion gwadd eleni fydd Alun Jones, Prif Weithredwr grwp Menter a Busnes a Gwenan Henstock, Swyddog Busnes o gwmni hyfforddiant Atrium. Mi fydd cyfle i gael clywed am eu gwaith o fewn y sir ac yn genedlaethol- yn cefnogi a gweithredu busnesau llwyddiannus sydd yn hyrwyddo’r Gymraeg mewn agweddau megis hyfforddiant a marchnata.

Mi fydd bwffe yn cael ei ddarparu yn dilyn y cyfarfod a mawr obeithiwn y byddwch yn medru ymuno gyda ni a’n gwesteion gwadd ym Mhlas Pentwyn.
A fyddwch cystal â chadarnhau eich presenoldeb drwy e-bostio ni ar busnes@menteriaithmaelor.org neu ffonio 01978 363791.

Agenda 16 Mai 2012 - cliciwch yma

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Menter Maelor - cliciwch yma

Cyfrifon Llawn 2011-12 - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol Menter Iaith Maelor 2011-12 - cliciwch yma


Canolfan Menter Brymbo
Bu Canolfan Menter Brymbo yn llawn hwyl a sbri pnawn Sadwrn 9fed Chwefror. Atsain Dafydd Iwan a’i gitâr yn adlamu o amgylch y neuadd a llond bol o ganu a dawnsio. Roedd pawb yn mwynhau o’r babis bach, plant ysgol, mam a dad a nain a thaid oll wrth ei bodd yn cael mynd am daith i gwm ysbrydol Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn.

plant yn gwrando
mamau
dafydd iwan

Yr holl blant yn gwrando’n astud ar
gyfarwyddiadau dawnsio i’r caneuon!

Y mamau’n cael cymaint o hwyl a’r plant!

Dafydd Iwan yn dangos i’r merched pa dudalen oedd cân ‘het tri chornel’ iddynt gael canu'r holl ffordd adref yn y car.

Mam wnaeth got i mi, milgi milgi a dau gi bach yw rhai o enghreifftiau o’r caneuon a gafodd eu mwynhau ym Mrymbo gan bron i ddau gant, oll wedi cael prynhawn i’w gofio.

Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i Frymbo i’n gweld, roedd yn neis gweld gymaint o bobl yno yn cael hwyl a dawnsio gyda ni am awr fach ysbrydol yng Nghwm-Rhyd-Y-Rhosyn.


Brecwast Busnes yr Eisteddfod - cliciwch yma


Maffia Mr Huws i gloi Gŵyl Gerddorol Y Ffin yn Wrecsam!

Bydd un o fandiau Cymraeg fwyaf dylanwadol yr 1980au yn cloi Gŵyl Y Ffin 2011.  Daeth Maffia Mr Huws yn enwog am fyw bywyd roc a rôl, am chwarae dros 100 gig y flwyddyn ac am ennill torf o edmygwyr ffyddlon a adnabyddir fel ‘Maffia Maniacs’. Ffurfiwyd y band ym Methesda yn 1981, ac maen nhw dal i berfformio gyda'i gilydd ar ôl 30 mlynedd. Rhyddhawyd albwm o ganeuon gorau’r band yn 2008, ond mae’r hogiau dal i roi perfformiadau a hanner i gynulleidfaoedd ar draws Gymru gyfan - a byddan nhw’n perfformio set awr o hyd yng Ngŵyl Y Ffin yn Wrecsam. mwy...


Cynllun ‘Dwyieithrwydd Mewn Busnes’

Mae Menter Iaith Maelor yn gweithredu cynllun grant ar gyfer busnesau a mudiadau gwirfoddol yn ardal wledig Wrecsam. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cynulliad Cymru a fe fydd yn weithredol o 2011- 2013. Bydd yn gymorth i fusnesau bychan a chanolig eu maint mewn ardaloedd gwledig i greu deunyddiau marchnata dwyieithog. Gellir defnyddio’r grant i gynhyrchu deunyddiau megis llyfrynnau, pamffledi, posteri, gwefannau, deunydd pecynnu, arwyddion ac offer swyddfa megis papur pennawd a chardiau busnes. Gall y grant hefyd dalu am wasanaeth cyfieithu. I ddarganfod os ydi eich busnes yn gymwys i dderbyn y grant ffoniwch 01978 363791 neu e-bostiwch sian@menteriaithmaelor.org

logo
logo logo

 


Wythnos Iaith ar Daith 2011

poster

Gweithgareddau Iaith ar Daith - cliciwch yma


poster

Fel rhan o weithgareddau Wythnos Iaith ar Daith Sir y Fflint/Wrecsam 2011 mae Menter Iaith Maelor wedi trefnu i'r ffilm 'Patagonia' ymddangos yn Y Stiwt, Rhos.

 

Prynwch docynnau drwy gysylltu gyda’r Stiwt 
drwy ffonio 01978 841300 neu archebu ar-lein
www.stiwt.co.uk

Tocynnau - £5


Prosiect ‘Dwyieithrwydd Mewn Busnes’

poster

Mae Menter Iaith Maelor yn lansio cynllun grant newydd ar gyfer busnesau yn Wrecsam Wledig.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cynulliad Cymru a fe fydd yn weithredol o 2011- 2013.

Bydd yn gymorth i fusnesau bychan a chanolig eu maint mewn ardaloedd gwledig i greu deunyddiau marchnata dwyieithog.


Gellir defnyddio’r grant i gynhyrchu deunyddiau megis llyfrynnau, pamffledi, posteri, gwefannau, deunydd pecynnu, arwyddion ac offer swyddfa megis papur pennawd a chardiau busnes. Gall y grant hefyd dalu am wasanaeth cyfieithu.

Er mwyn darganfod os ydi eich busnes yn gymwys i dderbyn y grant ffoniwch 01978 363791 neu e-bostiwch sian@menteriaithmaelor.org


Dyma’r dogfennau ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Menter Iaith Maelor 2010-11
(11/5/2011)

Adroddiad Blynyddol Menter Iaith Maelor 2010-2011 - cliciwch yma

Agenda 11/05/11 - cliciwch yma

Cofnodion 21/04/10 - cliciwch yma

Adroddiad Ariannol - cliciwch yma


Prosiect Teuluoedd y Gaeaf

Ar ôl llwyddiant Prosiect Teuluoedd yr Haf bu i Fenter Iaith Maelor dderbyn ail grant gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg er mwyn cynnal gweithgareddau gyda theuluoedd oedd wedi dysgu’r Gymraeg ond wedi colli eu hyder i ddefnyddio’r iaith.

teulu

Trefnwyd ymweliad i’r 'Runaround Playcentre' a bu i'r plant (a’r rhieni) fwynhau rhedeg o gwmpas y ganolfan. Trefnwyd bwyd ar gyfer yr holl deuluoedd, ac roedd yn gyfle i ddosbarthu adnoddau a gwybodaeth am gyfleoedd cymdeithasol i deuluoedd ddefnyddio’r iaith Gymraeg ac hefyd i hyrwyddo rhaglenni S4C a llyfrau Cymraeg y byddai’r plant yn mwynhau darllen.

Fe aeth Siân a Gwawr i Gaerdydd i roi cyflwyniad i Fwrdd yr Iaith i drafod y prosiect peilot yma. Roedd y Bwrdd yn hapus iawn gyda chanlyniadau’r prosiect gydag un fam nawr yn arwain Cylch Meithrin a rhiant arall yn arwain Cylch Meithrin, Ysgol Feithrin ac hefyd yn derbyn hyfforddiant Cam wrth Gam. Hefyd bu i 4 o'r rhieni a oedd yn rhan o'r proseict gyntaf gwblhau sesiynau gloywi iaith sydd wedi magu eu hyder i ddefnyddio'r Gymraeg unwaith eto.


Gweithdy Animeiddio

gweithdy animeiddio

Bu i fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr a Choleg Iâl fwynhau gweithdy difyr gan yr animeiddiwr enwog Deiniol Morris.


Cafwyd 2 sesiwn gyda’r animeiddiwr o fri yn rhoi cyngor gwerthfawr i’r myfyrwyr ar sut i ddatblygu eu sgiliau animeiddio a’r cyrsiau oedd ar gael iddynt yn y maes animeiddio. Bu i bawb gael y cyfle i greu ffilm animeiddio fer a recordiwyd ar CD iddynt eu cadw.


noson wobrwyo

Noson Wobrwyo

Cynhaliwyd noson i ddathlu talent plant a phobl ifanc Wrecsam yn Y Stiwt, Rhosllannerchrugog ar Chwefror 18fed. Roedd yn noson lwyddiannus dros ben gyda bron i 300 o bobl yn bresennol i glywed pa ffilm fyddai’n cael ei choroni fel enillydd gweithdai Ffilm Ieuenctid Wrecsam ac i wylio’r 6 ffilm oedd wedi cael eu henwebu ar gyfer y wobr. Cafwyd adloniant gan Robert Owens a Kieron Valentine yn canu a Harry Whitley yn chwarae’r piano oll yn ddisgyblion Ysgol Y Grango.

Y beirniaid ar y noson oedd Aled Lewis Evans, Steffan Parry ac Esyllt Tudur ac roedd cryn drafod wedi bod rhwng y tri i geisio penderfynu ar yr enillydd. Ar ôl amser hir yn pendroni bu i’r beirniad rhoi’r ail wobr i’r ffilm ‘Y Ffatri’n Cau’ a’r wobr gyntaf i' Twyll’ gan Myrddin ap Dafydd gan ganmol creadigrwydd a gwreiddioldeb y ffilm.
Bu i’r Gweinidog Alun Ffred Jones gyflwyno’r wobr ac roeddem yn falch iawn ei fod wedi dod i Wrecsam i fynychu’r noson.

Felly gai longyfarch a diolch pawb a gymerodd rhan yn y gweithdai. Roedd pawb yn edrych yn smart iawn wedi gwisgo fyny a gobeithio y byddwn yn gallu gweithio gyda chi eto yn y dyfodol agos.

Os ydych eisiau gweld y ffilmiau ewch i www.gfiw.co.uk

noson wobrwyo

Noson Stomp

Cynhaliwyd noson ddifyr iawn yn y Trevor Arms yn Marford ar Chwefror 16eg gyda llawer o feirdd gorau Cymru yn ymgynnull ar gyfer y Noson Stomp. Bu i bawb fwynhau clywed holl waith y beirdd, rhai yn ddoniol, gyda rhai eraill yn fwy wleidyddol a ddifrifol. Gruffydd Antur oedd enillwr Stôl y Stomp. Arwel ‘Pod’ Roberts oedd y Stomp Feistr ar y noson yn diddanu pawb gyda’r straeon am y beirdd.


Hwyl i’r Teulu

Fe drefnodd tiwtoriaid Coleg Iâl gyda chymorth y Fenter noson Hwyl i’r teulu ble roedd teuluoedd oedd yn dysgu’r Gymraeg yn cael yn cael y cyfle i chwarae gemau, bwyta a chael eu diddanu gan Marc y Consuriwr. Bu i dros 120 o bobl fynychu’r noson ac roedd yn le gwych i bawb ddefnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfa gymdeithasol


Trip i Nantyr

Trefnwyd Penwythnos yn Nantyr gan y Fenter Swyddog CIW er mwyn i bobl ifanc Sir Wrecsam gymdeithasu a dysgu sgiliau newydd wrth gymryd rhan mewn sesiynau dringo, cyfeiriannu achanŵio.

Roedd yn gyfle i Swyddog CIW hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o’r Eisteddfod Genedlaethol a Maes B yn enwedig i sicrhau fod pobl ifanc Wrecsam yn cael y cyfle i glywed cerddoriaeth Cymraeg.

Roedd hefyd yn gyfle i drafod sefydlu fforwm ieuenctid a chasglu syniadau ar gyfer digwyddiadau a fydd o ddiddordeb i bobl ifanc. 

pobl ifanc
dringo
pobl ifanc

Clwb Celf 

Mae Swyddog CIW yn cynnal sesiynau celf pob nos Iau, yn y ganolfan ieuenctid y Fic yng nghanol Wrecsam rhwng 5.30pm a 7.00pm. Os oes gennych ddiddordeb dewch draw neu os oes angen mwy o wybodaeth cysylltwch gyda Sara Mair - saramair@urdd.org


Grwp Theatr

Cynhelir grŵp theatr gan Steffan Parry un o sêr ‘Rownd a Rownd’. Mae’r sesiynau ar gyfer disgyblion uwchradd y sir a’r gobaith yw y bydd y grŵp yn cael perfformio un o’r sgetshis ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol. Os am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Sara Mair -saramair@urdd.org


Sesiynau ymwybyddiaeth iaith

Mae Siân, Sara a Gwawr wedi derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith, felly os ydych eisiau eich ysgol neu sefydliad dderbyn sesiynau ymwybyddiaeth iaith cysylltwch gyda ni yn y Fenter i drefnu!

Sara Mair
Swyddog CIW
E-bost- saramair@urdd.org
Ffôn: 01978 357386
Symudol: 07500607405


Manteision Dwyieithrwydd

Mae’r Fenter eisiau pwysleisio pwysigrwydd addysg dwyieithrwydd i rieni, mewn rhai ardaloedd mae dros 95% o ddisgyblion ysgolion Cymraeg yn dod o gartrefi di-gymraeg. 

Dyma rhai o fanteision dwyieithrwydd:

ADDYSGIADOL

CYMDEITHASOL

ECONOMAIDD

Hyblyg

Ar yr aelwyd

Mwy o alw am sgiliau dwyieithog heddiw

Creadigol

Yn y teulu

Prinder mewn rhai sectorau

Gwell IQ

Ymysg Ffrindiau

Mwy o gyflog

Rhesymu

Yn y gymuned

Sgil ychwanegol mewn byd cystadleuol

Gweithio dan Bwysau

Grwpiau Cymdeiathasol

Cymru’n datbyglu’n wlad ddwyieithog

Dadansoddi data

Yn y gweithle

Aml sgilio


Y Ffin Fach

Ar Hydref yr 8fed bu i’r clwb L’etage yn Wrecsam lwyfannu'r Ffin Fach sef chwaer fach gŵyl gerddoriaeth Gymraeg Y Ffin. Roedd yn gyfle i fandiau ifanc a newydd Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych I ddangos eu dawn cerddorol ac i godi ymwybyddiaeth o gerddoriaeth Gymraeg yn Wrecsam. Nid yn unig oedd y noson yn gyfle i fandiau ifanc chwarae eu caneuon gwreiddiol ond bu i’r band hynod lllwyddianus Masters in France gloi'r noson a diddanwyd y gynulleidfa i gyd gyda’u caneuon. Mae maters in France wedi cael llwyddiant aruthrol gyda’u senglau yn cael ei chwarae ar BBC Radio 1 ac maent wedi chwarae ar draws Prydain.

Dywedodd Siân Edwards ‘Mae’r Ffin Fach wedi bod yn gyfle gwych i drigolion Wrecsam glywed bandiau newydd oedd yn amrywio o ganu gwerin i gerddoriaeth roc. Roedd Masters in France yn wych ac rwyf yn gobeithio yn gryf fod y noson wedi codi ymwybyddiaeth pobl o’r sin cerddorol Gymraeg sydd yn Wrecsam a gobeithio bydd llawer mwy o nosweithiau cerddoriaeth Cymraeg yn cael eu cynnal yn y Sir.’


Diwrnod Ymwybyddiaeth Iaith Ewropeaidd

Er mwyn dathlu diwrnod ymwybyddiaeth iaith Ewropeaidd bu i Fenter Iaith Maelor gynnal sesiynau ymwybyddiaeth iaith i lawer o ddisgyblion y Sir. Yna cafodd y disgyblion y cyfle i greu banner gyda symbolau a lluniau o beth oeddent yn ei gredu oedd yn cynrychioli Cymru orau. Darlunwyd baneri gwych gan y disgyblion i gyd, er bod yna llawer o waith clirio ar ôl y sesiwn celf a chrefft!


Dathlu Diwrnod gefeillio Wrecsam

I ddathlu 40 mlynedd o efeillio Wrecsam gyda’r dref Almaeneg Märkischer Kreis cynhaliwyd Diwrnod Ewrop yn Sgwâr y Frenhines gyda stondinau yn hyrwyddo’r Almaen a Chymru. Bu i’r Fenter gynnal stondin ble roedd cyfle i blant oedd yn pasio creu baner Gymraeg. Cafwyd diwrnod llwyddiannus gyda’r haul yn gwenu a phawb yn mwynhau adloniant gan gorau lleol.


Plant Ysgol Feithrin Bodhyfryd yn cyfarfod  Cadi

Ar ddydd Llun y 28ain bu i blant Cylch Meithrin Bodhyfryd gael bore llawn hwyl a sbri pan fu i Cadi (Un o gymeriadau'r Urdd alw heibio.) Bu I Michelle ddarllen stori i’r plant yna cafwyd sesiwn o ganu a dawnsio gyda Cadi. Cafodd y plant llawer o hwyl yn dawnsio gyda Cadi ac yn chwarae offerynnau newydd.  Y gobaith yw fydd Cadi yn gallu ymweld â mwy o feithrinfeydd yn y dyfodol.


Ymcwhil I’r Gymraeg
Ers misoedd nawr mae Michelle wedi bod yn trefnu a chynnal gweithgareddau yn ardal wledig Wrecsam a mae wedi bod yn ymchwilio i ddefnydd yr iaith yn yr ardal felly trist oedd clywed fod Michelle yn gadael ei swydd ond bydd yn dal i weithio o  amgylch ardal Wrecsam yn cynnal sesiynau siarad ar gyfer dysgwyr. Mae Siân Edwards nawr wedi cael ei phenodi fel swyddog llawn amser i gynnal y prosiect hyd at  Chwefror 2011. Mae’n gobeithio i barhau gyda'r gwaith da y bu i Michelle ei wneud a'i bwriad yw addasu proffil ardal Wrecsam i gofnodi'r niferoedd sydd yn siarad Cymraeg yn yr ardal ac i barhau i drefnu gweithgareddau i hybu'r iaith  Gymraeg..


Gweithdai Animeiddio

Ar ddydd Sadwrn 27ain Mawrth, cafodd llwyth o hwyl yn y gweithdai animeiddio, lle dangosodd Deiniol Morris, un o greuwyr Gogs, sut i wneud gwaith animeddio. Creuwyd 20 o fideos i gyd, gan blant a phobl ifanc Wrecsam. Gellir weld y fideos i gyd ar dudalen Facebook Menter Iaith Maelor.

Trefnwyd y gweithgareddau am ddim gan Fenter Iaith Maelor fel rhan o’i phrosiect Datblygu’r Gymraeg ac Ymchwil Wrecsam Wledig gyda chymorth y Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a'r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygiad Mewn Ardaloedd Gwledig.

 

Carys Scott a Bethan Evans

Lewys Jones

 


 Adroddiad Blynyddol Menter Maelor a Cyfrifon Blynyddol 2009-2010 - cliciwch yma


Digwyddiadau Dysgwyr
Mae Menter Iaith Maelor yn cynnal nosweithiau cymdeithasol arbennig achlysurol i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg. Edrychwch allan am ein digwyddiadau diweddaraf.

 

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Maelor
Corlan,
Uned 3
Parc Busnes Yr Wyddgrug
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Ffôn - 01978 363791

E-bostcliciwch yma

 

 

Swyddogion

Staff Cyflogedig
Rheolwr -   Gill Stephen
Symudol - 07971046005

Swyddog Datblygu'r Gymraeg -  Sioned Roberts
Ffôn - 07795261410

Swyddog Busnes (Rhan Amser) - Ffion Witham

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth