icon
icon
icon
icon
icon
icon

hunaniaith

Prosiectau

y tri cynllun

Hyfforddiant Awyr Agored

Cyfieithu Cymunedol

Gwersi Cymraeg


Dyma flas o rai o brosiectau hunaniaith

Pecyn Trosglwyddo’r Gymraeg

Mae pecyn Trosglwyddo’r Gymraeg wedi cael ei rannu i weithwyr yng Ngwynedd sydd yn gweithio efo plant ifanc a’u teuluoedd.

Mae’r pecyn yn eu helpu nhw i drafod trosglwyddo’r Gymraeg efo rhieni, ac yn cynnwys llawer o wybodaeth ac ymchwil am sut mae plant yn datblygu ac yn dysgu ieithoedd.

Mae yna adran cwestiynau ac atebion cyffredin i helpu’r gweithwyr i ateb cwestiynau rhieni ynglŷn â chyflwyno’r Gymraeg i’w plant.

Mae’r pecyn yn cyflwyno gwybodaeth am yr iaith Gymraeg, megis faint sy’n siarad yr iaith a pha ddigwyddiadau yn y gorffennol sy’n egluro pam fod llawer o bobl yn teimlo’n ddi-hyder ynghylch eu Cymraeg hyd yn oed heddiw.

Yn ogystal â hynny, mae nifer o weithgareddau yn y pecyn ar gyfer unrhyw weithwyr sydd yn cael cyfle i gynnal sesiynau efo rhieni, er mwyn eu helpu nhw i ddeall pwysigrwydd trosglwyddo’r Gymraeg i’w plant.

Os ydych chi’n gweithio gyda phlant ifanc a’u teuluoedd ac os hoffech dderbyn pecyn i’ch helpu i drafod y pwnc yma gyda rhieni, cysylltwch â ni.


Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd

Pwrpas y Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd ydi gwneud yn siŵr bod y Gymraeg, a defnydd cymdeithasol ein plant a phobl ifanc ohoni yn ffynnu.

Mae’r siarter yn gynllun tebyg i gynlluniau mewn meysydd eraill, megis Ysgolion Gwyrdd ac Ysgolion Iach, ac yn ffordd o geisio cynorthwyo ysgolion cynradd Gwynedd i annog eu disgyblion i wneud mwy o ddefnydd cymdeithasol o’r Gymraeg.

I ddarllen rhagor am y siarter, ewch i safle moodle Cynnal.

 


Pecyn o Weithgareddau Ymwybyddiaeth Iaith


Mae pecyn o adnoddau Ymwybyddiaeth Iaith wedi cael eu cynhyrchu mewn cydweithrediad â  Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd.

Mae’r pecyn yn cynnwys 5 o weithgareddau amrywiol fydd o gymorth i arweinyddion y Clybiau Ieuenctid gynnal gweithgareddau gyda’u haelodau i godi ymwybyddiaeth y bobl ifanc o’r iaith Gymraeg.

Bydd aelwydydd yr Urdd a chlybiau Ffermwyr Ifanc Gwynedd hefyd yn cael eu cynnig.

 

 

 

 


Cymunedau Cynaliadwy

Mae hunaniaith yn rhan o’r prosiect Cymunedau Cynaliadwy yng Ngwynedd. Bydd y prosiect yn cynorthwyo 5 cymuned yng Ngwynedd i gynllunio dyfodol mwy cynaliadwy. Bydd hunaniaith yn gweithio gyda’r 5 cymuned i gynnal asesiad o sefyllfa bresennol y Gymraeg yn y cymunedau hynny, ac yn eu cynorthwyo i ystyried sut y gellir gwarchod a chryfhau lle’r Gymraeg o fewn y gymuned yn rhan o’r datblygiadau a ddaw yn sgil cynlluniau’r prosiect Cymunedau Cynaliadwy.


Manylion Cyswllt

Uned Hyrwyddo Iaith
Pencadlys Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL54 5LL

Ffôn 01286 679452
Ebost hunaniaith@gwynedd.gov.uk

 

 

Swyddogion

Debbie Anne Williams Jones - Swyddog Hyrwyddo Iaith
Ifan Llewelyn Jones - Swyddog Datblygu Iaith

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth