icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Sir Y Fflint

Prosiectau

Blas ar Bopeth! - Rho gynnig ar ‘neud rhywbeth newydd drwy’r Gymraeg!

Gwyl Feithrin eleni!

Dyna neges prosiect Blas ar Bopeth. Beth am ddysgu iaith? Crefft neu sgil newydd? Yn ystod misoedd y gwanwyn bydd Menter Iaith Sir y Fflint yn cynnal cyfres o weithdai cymunedol gan gynnwys gweithdai coginio gyda chogyddion Caffi Florence, creu gemwaith gyda Gaenor Roberts o gwmni TLWS, a chyfres o wersi Almaeneg neu Sbaeneg trwy’r Gymraeg. Mae croeso mawr i ddysgwyr ar y cyrsiau.

Meddai Rebecca Roberts, Swyddog Iaith a Threftadaeth Menter Iaith Sir y Fflint, “Dyma gyfle gwych i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg a dysgu sgil newydd ar yr un pryd! Mae Menter Iaith Sir y Fflint yn falch i allu cynnig cyfleodd hwyliog i bobl o bob oed i gael defnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd o’u bywyd. Mae hwn hefyd yn gyfle arbennig i ddysgwyr i ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan i’r gwersi a’r dosbarth, gan gymhathu gyda’r gymuned Gymraeg leol.”

Mae’r cyrsiau am ddim, ond mae llefydd yn gyfyngedig felly bydd rhaid cadw lle trwy e-bostio rebecca@misyff.co.uk neu drwy ffonio 01352 744042.


Cynhadledd Cydweithio Dros y Gymraeg 2013

 


Prosiect Celf Dreftadol Sir y Fflint 2013

cef treuddyn
murun mornant

Fel rhan o’r prosiect Iaith Cydweithredol, comisiynwyd yr arlunwyr Mari Gwent a Cefyn Burgess i weithio gyda 4 ysgol Gymraeg yn Sir y Fflint wledig er mwyn creu gwaith celf sy’n adlewyrchu hanes a threftadaeth leol.

Trefnwyd y gweithdai fel rhan o’r Prosiect Iaith Cydweithredol, gyda chymorth Echel 4 y Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig.

Celf Treuddyn

Murlun Mornant

 

Prosiect newydd i ‘ddathlu diwylliant yng ngogledd ddwyrain Cymru’.

Mae prosiect newydd wedi derbyn £180,000 i alluogi Mentrau Iaith a’r Canolfan Cymraeg i Oedolion i ‘ddathlu diwylliant yng ngogledd ddwyrain Cymru’. Mae’r Prosiect Iaith Cydweithredol yn ymdrech gydweithredol rhwng mentrau iaith Conwy, Dinbych, Y Fflint a Wrecsam mewn partneriaeth gyda Asiantaeth Datblygu Gwledig Cadwyn Clwyd a’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru. Bydd ardaloedd gwledig y pedwar sir yn derbyn buddsoddiad ariannol sylweddol er mwyn hyrwyddo’r iaith a diwylliant Cymraeg o fewn cymunedau, mudiadau, busnesau, cynghorau ac ysgolion.

Bydd y prosiect yn darparu gweithdai creu ffilm a chelf i ddod a threftadaeth Cymru yn fyw, yn ariannu sesiynau blasu i annog pobl ifanc i ystyried gyrfaoedd trwy’r Gymraeg ac adeiladu ar gynhwysedd cymunedau trwy eu gynorthwyo i greu arddangosfeydd a threfnu teithiau. Bydd hefyd yn cefnogi busnesau wrth i’r Eisteddfod Genedlaethol dod i Sir Ddinbych, trwy gynnig sesiynau ymwybyddiaeth iaith Gymraeg.

Bydd Menter Iaith Sir y Fflint yn darparu’r prosiect ar ran y partneriaeth. Meddai’r rheolwr Gwawr Cordiner, “Rydym yn hynod o falch bod Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 yn ariannu’r prosiect yma, ac yn galluogi’r mentrau i barhau hefo’u gwaith da yn hyrwyddo’r Gymraeg. Gobeithiwn fynd o nerth i nerth trwy adeiladu ar lwyddiannau prosiectau blaenorol a chryfhau’r cysylltiadau rhwng sefydliadau Cymraeg gogledd ddwyrain Cymru, a thrwy hynny codi enw da’r ardal fel cyrchfan diwylliant.”

Datblygwyd y Prosiect Iaith Cydweithredol, gyda chymorth Echel 4 y Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig.


y tri cynllun

Hyfforddiant Awyr Agored

Cyfieithu Cymunedol

Gwersi Cymraeg

 


Cynllun Gweithredu Cymdogaeth Cymraeg ardal Treuddyn.
Rhwng Chwefror a Mawrth 2012 wnaeth Swyddog Iaith a Threftadaeth Menter Iaith Sir y Fflint cynnal a hwyluso tri chyfarfod ar gyfer aelodau o’r gymdogaeth Cymraeg. Cynhaliwyd y cyfarfodydd ar 07/02/12, 22/02/12, 06/03/12 yn Neuadd Bentref Treuddyn, rhwng 6yh - 7.30yh.
Cafwyd cynrychiolwyr o’r mudiadau canlynol:
- Eisteddfod Treuddyn
- Capel y Rhos
- Ysgol Terrig (Cymraeg)
- Ysgol Parc Y Llan (Saesneg / ddwyieithog)
- Sir y Fflint Dros Addysg Cymraeg (SYFFLAG)
- Cylch Ti a Fi a Meithrin Terrig
- Grwp chwarae Treuddyn Dan 5
- Cymdeithas Gymunedol Treuddyn
- Ffermwyr Ifanc Treuddyn

Pwrpas y cyfarfodydd oedd creu grwp trafod er mwyn datblygu rhaglen gweithredu cymdogaeth Cymraeg, er mwyn gwarchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn y pentref. Ar ôl trafod 5 maes allweddol ar gyfer cynnal a hyrwyddo’r iaith, cytunwyd ar y pwyntiau gweithredu isod.

Rhaglen weithredu Cymdogaeth Cymraeg ardal Treuddyn

1. Dathlu’r Urdd yn 90 trwy weithgaredd ac arddangosfa gymunedol.
2. Ail lansio aelwyd / adran / isadran yr Urdd a chynyddu presenoldeb yr Urdd yn y pentref.
3. Cyfres o sesiynau chwaraeon trwy’r Gymraeg i bobl ifanc.
4. Prosiect celf dreftadol gymunedol i greu celf ar gyfer neuadd y pentref.
5. Sicrhau swyddog TWF parhaol i Sir y Fflint er mwyn codi ymwybyddiaeth o fanteision ddwyieithrwydd o enedigaeth.
6. Cefnogi rhieni sydd yn dewis addysg cyfrwng Cymraeg i helpu plant hefo gwaith cartref trwy nosweithiau agored a stondinau gwybodaeth.
7. Cynnal fwy o weithgareddau Cymraeg o fewn y Cylch Ti a Fi.
8. Cynnal stondinau gwybodaeth / cyflwyniadau / arddangosfeydd i godi ymwybyddiaeth o fanteisio addysg Cymraeg a’r cymorth sydd ar gael i rieni.
9. Ceisio sefydlu dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion o fewn y pentref.
10. Annog rhieni i ddanfon ei phlant i addysg uwchradd Cymraeg trwy gryfhau’r cyswllt rhwng cynradd ac uwchradd.
11. Creu clwb cymdeithasu trwy’r Gymraeg - ‘Trigolion Terrig’.
12. Marchnata’r sefydliadau Cymreig yn fwy eang , ac annog nhw i ddefnyddio’r wasg leol a media newydd yn fwy.
13. Adnabod cyfieithwyr o fewn y gymuned sy’n medru cyfieithu testun ar gyfer y safle we Treuddyn.org i’r Gymraeg
14. Noson i fusnesau lleol rwydweithio ac i ddysgu mwy am y manteision o fod yn ddwyieithog mewn busnes.

Os hoffech fwy o wybodaeth am y gweithgareddau uchod neu’r proses ymgynghori, cysylltwch â Rebecca Davies: rebecca@menteriaithsiryfflint.co.uk neu 01352 744042.


Diwedd Llwyddiannus i’r Prosiect Iaith a Threftadaeth Menter Iaith Sir y Fflint

Mae Prosiect Iaith a Threftadaeth Menter Iaith Sir y Fflint yn dod i ben ar ôl tair blynedd o wasanaethu Sir y Fflint gwledig. Sefydlwyd y prosiect er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg a chodi ymwybyddiaeth o hanes a threftadaeth Sir y Fflint ymhlith trigolion lleol ac ymwelwyr. Ariannwyd y prosiect gan y Cynllun Datblygu Gwledig 2007 - 2013, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig.
Talodd y grant haelionus am ymgynghoriad cymunedol a’r broses cynllunio i ddatblygu Tecniwm Iaith Gymraeg. Hefyd cyflogwyd Swyddog Iaith a Threftadaeth lawn-amser, a weithiodd i ddatblygu’r Gymraeg o fewn yr ardal wledig. Gweithiodd y swyddog i gefnogi mudiadau a phwyllgorau, yn ogystal â threfnu gweithgareddau am ddim i’r gymuned.
Ym Mis Mawrth 2011, cafodd y prosiect £70,000 yn ychwanegol i barhau gyda’r gwaith da, ac i weithredu Grant Marchnata Ddwyieithog ar gyfer busnesau lleol.
Mae’r prosiect wedi gweithio gyda dros 700 o oedolion a dros 2000 o blant. Mae wedi cynnig cefnogaeth ymarferol ac ariannol i dros 20 o gymdeithasau/mudiadau, 30 o ysgolion ac 13 o feicro-fentrau.
Meddai Gwawr Cordiner, Prif Swyddog Menter Iaith Sir y Fflint, “Mae’r prosiect yma wedi rhagori ar ein disgwyliadau yn ogystal â’n targedau. Diolch i’r Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007 - 2013, mae trigolion Sir y Fflint wedi derbyn buddsoddiad o bron i £300,000 er mwyn cynnal iaith a threftadaeth o fewn Sir y Fflint. Rydym yn obeithiol bod ein prosiect wedi cyfrannu tuag at fwynhad a dealltwriaeth o dreftadaeth Sir y Fflint, ac wedi cynorthwyo yn yr ymdrechion i gadw ein diwylliant gwerthfawr ar gyfer cenhedloedd y dyfodol. Diolch i Lywodraeth Cymru a’r CAEDG a’n partneriaid a chefnogwyr am wneud y prosiect yma yn gymaint o lwyddiant.”


Prosiect Celf Dreftadol
Fel rhan o brosiect Iaith a Threftadaeth Menter Iaith Sir y Fflint, comisiynwyd 5 arlunydd i weithio gyda 5 ysgol gynradd yn Sir Y Fflint wledig er mwyn creu gwaith celf sy’n adlewyrchu hanes a threftadaeth leol. 

Ariannwyd y gweithdai celf gan y Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig.


Ysgol Gwenffrwd
Os ewch i Ysgol Gymraeg Gwenffrwd yn Nhreffynnon fe welwch dywysoges ag ymbarél, dau blentyn ynghanol y môr (mewn padell ffrio), dau gi bach yn chwilota am esgidiau a jac do gyda choesau pren! Mae’r murluniau yn rhan o brosiect celf a alluogodd babanod yr ysgol i weithio gyda’r arlunydd Cymreig Rhian Haf i ddehongli hwiangerddi traddodiadol Cymraeg.

Dyluniodd y plant olygfeydd cyfarwydd o’r hen ffefrynnau ‘Mi welais jac y do’, ‘Dau gi bach’ , ‘Tŷ bach twt’ , ‘Bwrw Glaw’ a ‘Fuoch erioed yn morio?’. Chwyddwyd y lluniau i ddeg gwaith eu maint gwreiddiol er mwyn eu paentio ar bren. 

Meddai’r brifathrawes Iola Owen, “Mae’r murluniau yn  gwneud i brif fynedfa Ysgol Gwenffrwd edrych mor groesawgar a lliwgar, ac mae’r plant wrth eu boddau yn gweld ei gwaith llaw yn cael ei harddangos. Mae’r prosiect wedi bod yn gyfle iddyn nhw ddehongli hwiangerddi sy’n unigryw i’r iaith Gymraeg ac sydd wedi bod yn rhan o dreftadaeth lenyddol Cymru ers amser maith.


Ysgol Trelogan
Mae disgyblion Ysgol Gynradd Trelogan wedi gweithio gyda’r arlunydd Tricia Jones i greu murlun sy’n adlewyrchu hanes eu hardal.

Mae’r murlun wedi creu gan ddefnyddio dull arbenigol Tricia, sef brithwaith Rhufeinig, yn defnyddio teils gwydrog a chrochenwaith wedi’i ailgylchu. Gwnaethpwyd y lluniau oll gan y plant, ac fe ddewison nhw’r thema o bobl a phethau pwysig o hanes Trelogan a Berthengam. 
Meddai’r arlunydd Tricia Jones, “Mae wedi bod yn hyfryd gweithio gyda disgyblion blwyddyn 5 a 6. Maent yn gwybod gymaint am hanes eu hardal, ac yn amlwg yn ymfalchïo yn y pentref a’i threftadaeth.”

Mae’r murlun yn dangos yr awdur Emlyn Williams a David Lloyd y tenor; ac yn ogystal â chyn-drigolion enwog y pentref dewisodd y plant gynnwys preswylwyr adnabyddus Berthengam - sef yr hwyaid sy’n byw yn y pwll i lawr y lôn o’r ysgol. Mae yna lamp Davy a chaneri i gyfeirio yn ôl at y trigolion a fu’n gweithio yn y pyllau glo cyfagos, a hefyd llyfr dogni a llun o ddau blentyn faciwî, er cof am y rhai a ddaeth i Drelogan yn ystod yr Ail Ryfel Byd.


Ysgol Perth Y Terfyn 
Ymwelodd disgyblion Ysgol Perth y Terfyn a ffynnon Santes Gwenffrewi er mwyn gwneud gwaith ymchwil ar gyfer y prosiect celf a dysgu mwy am chwedl y Santes enwog.  Yn ogystal ag ymweld â’r ffynnon a’r amgueddfa gyfagos, fe dreulio’n nhw’r prynhawn ym Melin Celf a Chrefft Treffynnon, yn gweithio gydag arlunwyr lleol, Dee Rivaz a Clarrie Flavell, i hel syniadau ar gyfer y gwaith celf.

Mae’r disgyblion wedi bod  yn gweithio gyda’r arlunwyr i greu dau furlun sy’n dehongli eu profiadau o’r ffynnon, ac maen nhw wedi arbrofi gyda thechnegau amrywiol fel gosod gemwaith, gwehyddu, argraffu a gwneud mapiau - technegau traddodiadol a ddefnyddiwyd tra oedd Gwenffrewi ei hun yn fyw.

Dywedodd yr arlunydd Dee Rivaz, “Mae’r plant wedi datblygu gymaint o sgiliau newydd yn ystod y prosiect ac wedi cynhyrchu gwaith hardd; ond yn fwy na hynny rydym yn gobeithio bod y gweithdai wedi eu cynorthwyo i werthfawrogi'r ysbrydol, a’u helpu i ddysgu am draddodiadau fel pererindota a gweddïo. Mae ffynnon Santes Gwenffrewi yn le mor arbennig i ymweld â, a gobeithiwn fod y prosiect yma yn rhoi dealltwriaeth ddyfnach i’r plant o beth yn union sy’n ei wneud yn le mor rhyfeddol.”


Ysgol Bro Carmel 
Mae disgyblion Ysgol Bro Carmel wedi bod yn gweithio gyda’r arlunydd cerameg Wendy Lawrence i greu tirlun wyth troedfedd o led, yn dangos yr ysgol, adeiladau adnabyddus ym mhentref Carmel, diwydiannau agos, a’r olygfa dros yr afon Dyfrdwy. Yn fframio’r murlun  mai teils sy’n dangos fflora a ffawna’r ardal. Roedd murlun o’r maint yna angen nifer sylweddol o deils i’w amgylchynu - felly cafodd pawb, o’r babanod i’r athrawon, eu tynnu mewn i gerfio a lliwio teils clai. Wedyn cafodd y clai ei liwio gyda phaent llachar a’i danio i greu panorama dramatig o gefn gwlad Carmel. Mae’r murlun gorffenedig yn hawlio sylw ar waelod llwyfan yr ysgol.


Ysgol Rhos Helyg

Os ewch heibio i Ysgol Rhos Helyg yn Berth Ddu fe welwch ddraig yn sbecian allan o fuarth yr ysgol! Gwnaethpwyd y ddraig anferth allan o helyg gan ddisgyblion yr ysgol a’r arlunydd Sarah Gallagher, fel rhan o brosiect celf dreftadol Menter Iaith Sir Y Fflint. Mae yna farchog a cheffyl anferth yn sefyll wrth y ddraig, nid yn barod i baffio’r bwystfil ond i atgoffa’r disgyblion o’r stori o Gomin Helygain, sef o ‘Naid y March’. Stori o’r 15fed ganrif yw o, am ddyn o’r enw Thomas ap Harri a neidiodd bellter anhygoel o 22 llath dros siafft cloddfa ar gefn ei geffyl!

Meddai Rebecca Davies, Swyddog Iaith a Threftadaeth Menter Iaith, “Bwriad y prosiect celf dreftadol oedd cael plant o ysgolion cynradd Sir Y Fflint i fod yn fwy ymwybodol o hanesion lleol a phobl enwog Sir y Fflint.  Ar ôl weld maint anferthol cerfluniau Ysgol Rhos Helyg, dw i’n siŵr y byddan nhw’n pryfocio chwilfrydedd pawb sy’n ymweld â’r ardal - mae’n amhosib peidio sylwi arnyn nhw!”


Prosiectau Iaith a Threftadaeth
Derbyniodd Menter Iaith Sir y Fflint gymeradwyaeth Partneriaeth Wledig Sir y Fflint a Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddatblygu Prosiect Iaith a Threftadaeth ar gyfer rhaglen Datblygu Wledig Sir y Fflint ym Mis Gorffennaf 2008. Ariannir y prosiect yn rhannol gan bartneriaid Fforwm Iaith Sirol y Fflint, Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewropeaid ar gyfer Datblygiad mewn Ardaloedd Gwledig. Menter Iaith Sir y Fflint sydd yn gweithredu’r prosiect ar ran Fforwm Iaith Sirol. 
Mae’r prosiect yn darparu Swyddog Iaith a Threftadaeth sydd yn datblygu a chynnal prosiectau penodol er mwyn codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddiwylliant ieithyddol Cymreig ac Eingl Cymreig Sir y Fflint i bobl leol ac ymwelwyr. 
Dyma rhai gweithgareddau a threfnwyd gan Fenter Iaith sir y Fflint:

  • Sesiynau adrodd storiâu cymunedol.

  •  Gweithdai treftadaeth a chelf.

  •  Ymweliadau i amgueddfeydd lleol a lleoliadau diwylliedig.

  •  Gweithdai cymunedol gan gynnwys gweithgareddau dawns a cherddorol.

  • Sesiynau ymwybyddiaeth ar iaith, diwylliant a threftadaeth Cymru.

Dyma rhai o’r gweithgareddau a drefnwyd gan Fenter Iaith Sir y Fflint fel rhan o’r prosiect Iaith a Threftadaeth:

Murlun Crochenwaith Bwcle
Daeth griw o ddysgwyr Cymraeg brwdfrydig at ei gilydd i weithio gyda’r arlunydd cymunedol Mari Gwent i greu murlun yn seiliedig ar grochenwaith enwog Bwcle.
Roedd y gweithdai, a gynhaliwyd ar Ionawr 30ain a Chwefror 6ed a 13eg, a drefnwyd gan Fenter Iaith Sir y Fflint, yn gyfle i drigolion y sir i ddysgu mwy am hanes un o ddiwydiannau hynaf yr ardal, creu gwaith celf ac ymarfer eu Cymraeg mewn awyrgylch hwyliog.

Sesiynau stori gyda Cath Aran 
Ar Hydref 20fed a’r 21ain daeth y cyfarwydd Cath Aran, sy’n enwog yn genedlaethol i’r Wyddgrug i ddiddanu pobl Sir y Fflint gyda straeon a chwedlau traddodiadol Cymru.
Ar yr 20fed adroddodd Cath straeon Cymraeg i blant a rhieni ysgolion cynradd Bryn Coch a Glanrafon. Y diwrnod canlynol oedd tro disgyblion yr ysgolion uwchradd - Maes Garmon a’r Alun - i glywed ei dehongliad o chwedlau hynaf Cymru, sef stori Blodeuwedd. 
Cafodd y dosbarthiadau hŷn flas ar ei ‘hochr dywyll’ pan ddifodwyd y golau a chawsant glywed hanes geneth ifanc a chollodd ei phen ar ôl cyfarfod ysbryd mewn gwesty yn Y Rhyl! 
Meddai Pete Bryon, Pennaeth Cymraeg Ysgol Alun “Wnaeth blwyddyn 10 mwynhau gwrando ar chwedl Blodeuwedd, a dw i’n siŵr eu bod wrth eu boddau gyda’r stori arswyd hefyd; hyd yn oed os bydd rhaid iddynt gysgu gyda’r golau ymlaen am sbel!”
Gyda’r nos ar yr 20fed, ymgasglodd grŵp o oedolion dewr yn Nhŵr Nercwys i glywed Cath yn adrodd straeon arswyd o Ogledd Cymru. Clywsant hanes Gwrach Caerwys, chwedl y Marchog Du a’r Bluen Goch, helyntion Bryn yr Ellyllon, gwesty arswydus Rhyl; ac wrth gwrs, hanes Rheinallt ap Bleddyn ap Gruffudd, pwy, yn ôl pob sôn, grogodd Maer Caer yn yr un ystafell gwledda ple’r eisteddodd y grŵp!

Spri-di-ri yng Ngronant 
Ar Fedi’r 15fed 2009 cynhaliodd Canolfan Deuluoedd Gronant, Menter Iaith Sir y Fflint a Choleg Glannau Dyfrdwy brynhawn Spri-di-ri i’r Teulu i drigolion ardal Gronant, Talacre, Picton, Pen y Ffordd, Ffynnongroyw a Mostyn. Ymysg y gweithgareddau roedd peintio wyneb, peintio ewinedd, helfa drysor, carioci Rimbojam gyda Cadi a Dai, mascots newydd yr Urdd, celf a chrefft, modelu clai a sesiynau stori a chan Cymraeg. Roedd y gweithgareddau am ddim ac roedd cyfle i ymaelodi ar y cwrs Cymraeg Hwyl i’r Teulu Coleg Glannau Dyfrdwy.

Gweithdai Gwyllt
Yn ystod hanner tymor Hydref 2009 wnaeth Menter Iaith Sir y Fflint gweithio hefo cwmnïau a chymdeithasau lleol i gynnal ‘gweithdai gwyllt’ trwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn helpu plant yr ardal dysgu mwy am fyd natur.  Roedd yna sesiwn Celf Wyllt ar gampws  Llaneurgain o Goleg Glannau Dyfrdwy,  Gweithdy Goroesi yn y Gwyllt gyda Forest School Sir y Fflint yn y goedwig ar Gampws Llaneurgain Coleg Glannau Dyfrdwy a thaith gerdded  i’r teulu trwy goedwig Chwitffordd. Arweinid y daith Coedwig Wyllt gan Iwan Roberts o Gymdeithas Edward Llwyd.

Murlun Oakenholt 
Trwy gydol Mis Mawrth 2009 gweithiodd yr arlunydd Cefyn Burgess gyda disgyblion Ysgol Croes Atti ac aelodau o’r gymuned i gynhyrchu croglun tecstilau ar gyfer neuadd yr ysgol a fydd hefyd yn adlewyrchiad o ardal Fflint / Oakenholt. Nid yn unig yw gwaith Cefyn yn adnabyddus yma yng Nghymru a gweddill D.U. ond hefyd mor bell â’r U.D.A.  lle mai ei arddull unigryw o ddefnyddio tecstilau i greu murluniau yn werth i’w gweld. Mae’r murlun bellach ar arddangosiad yn Ysgol Croes Atti, Y Fflint.

Gweithdai pypedau 
Ym mis Hydref 2008 wnaeth Cwmni Pypedau Cortyn ymweld ag Ysgolion Cynradd Cymraeg Sir y Fflint gan gynnwys Ysgol Terrig, Glanrafon, Croes Atti, Gwenffrwd a Mornant i gynnal gweithdai creu pypedau ar gyfer  plant saith oed. Wnaeth Cwmni Cortyn yn hwyluso’r  gweithdai  er mwyn dehongli hanesion a chwedlau Cymru ar y thema “Arwyr Cymru”.  Roedd hyn yn gyfle i’r plant gael archwilio syniadau am eu hunaniaeth Gymraeg, hanes  a’r iaith.  Arddangoswyd y pypedau y bydd y plant wedi eu creu yn Oriel Clwyd Theatr Cymru ym Mis Rhagfyr. 

Gweithdai ysgrifennu
Trwy’r prosiect Iaith a Threftadaeth mae Menter Iaith wedi cynnig gweithdai ysgrifennu creadigol gydag awduron a beirdd Cymraeg, gan gynnwys: Mei Mac, Twm Morys, Sian Northey, Iwan Llwyd, Ifor ap Glyn a Noson gyda’r Taeogion.

 

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Sir Y Fflint
Uned 3
Parc Busnes Yr Wyddgryg
Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Rhif Ffôn: 01352 744040
E-bost - cliciwch yma

Dilynwch ni ar 'Twitter'

Ychwanegwch ni ar 'Facebook'

Swyddogion

Staff Cyflogedig

Prif Swyddog -  Gill Stephen - Symudol - 07971046005

Swyddog Cyfathrebu - Rhian Davies (Rhan Amser)

Swyddog Datblygu’r Gymraeg -Emma Lloyd

Swyddog Busnes - Ffion Witham (Rhan Amser)

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth