icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Sir Y Fflint

Pennawdau Newyddion

Sblash a Chân

Sblash a Chân

Gwersi Nofio

Gwersi Nofio Fflint Gwersi Nofio Wyddgrug Gwersi Nofio Treffynnon
Gwersi Nofio Fflint

Mis Iaith ar Daith

Mis Iaith ar Daith

Cynhelir y ‘Mis Iaith ar Daith’ yn ystod mis Mai 2015 unwaith eto eleni – cyfle gwych i hyrwyddo holl ddigwyddiadau Cymraeg Sir y Fflint a Wrecsam! Mae Menter Iaith Sir y Fflint a’i phartneriaid wedi creu taflen sy’n cynnwys manylion am gyfarfodydd a digwyddiadau holl gymdeithasau/ corau/ mudiadau Cymraeg y fro, a dylai fod copi o’r daflen honno wedi eich cyrraedd gyda’ch papur bro. Mae copi o’r daflen hefyd i’w gweld ar wefan Menter Iaith Sir y Fflint www.menteriaithsiryfflint.co.uk

Os hoffech gyflenwad o’r taflenni i’w dosbarthu ymysg eich cyfeillion/aelodau cofiwch gysylltu â’r Fenter, trwy ffonio 01352 744040 neu e-bostiwch emma@menterfflint.cymru

Calendr Iaith ar Daith 2015

Holiadur S4C

S4C

Mae S4C yn awyddus i glywed barn dysgwyr Cymraeg am eu gwasanaethau a'u rhaglenni. Os ydych yn dysgu Cymraeg, a fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i lenwi'r arolwg os gwelwch yn dda? Cliciwch yma


Gwersi Nofio

Nofio

YSTOD GYFLAWN O WERSI NOFIO CYMRAEG BELLACH AR GAEL
Mae gwersi cyfrwng Cymraeg bellach ar gael yn yr Wyddgrug, Treffynnon a’r Fflint.

Treffynnon- nos Fawrth ton 3- 4:45 ton 1 a 2- 5:15 ton 1 a 2- 5:45
Yr Wyddgrug- nos Fercher ton 1 a 2- 5:00 ton 3 a 4- 5:30 ton 5- 6:00
Y Fflint- nos Iau. ton 1- 3:45 ton 2- 4:15 ton 3-4:45

Felly os ydych am i’ch plentyn gael gwersi nofio Cymraeg ar unrhyw lefel (1 – 6), cofiwch wneud hynny’n glir wrth bwcio’r gwersi! Cofiwch hefyd ei bod yn bosibl i blant sydd yn cael gwersi nofio Saesneg ar hyn o bryd symud i’r grŵp Cymraeg - cysylltwch â Gwasanaethau i Gwsmeriaid Adran Hamdden Cyngor Sir y Fflint ar 01352 702437.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Emma, emma@menterfflint.cymru neu ffonio 01352 744040 Felly os ydych am i’ch plentyn gael gwersi nofio Cymraeg ar unrhyw lefel (1 – 6), cofiwch wneud hynny’n glir wrth bwcio’r gwersi! Cofiwch hefyd ei bod yn bosibl i blant sydd yn cael gwersi nofio Saesneg ar hyn o bryd symud i’r grŵp Cymraeg - cysylltwch â Gwasanaethau i Gwsmeriaid Adran Hamdden Cyngor Sir y Fflint ar 01352 702437.


Hywel Gwynfryn

Hywel Gwynfryn

Uwchgylchu

Uwchgylchu

Cyngerdd Buddugwyr

Cyngerdd Buddugwyr

Diwrnod Hwyl i'r Teulu Ewlo

Diwrnod Hwyl i'r Teulu Ewlo

Parti Magi Ann

Parti Magi Ann

Eisteddfod y Dysgwyr

Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug Nos Fercher , 06/03/2015 7.00yh

Cliciwch yma i weld copi o’r Rhestr Testunau


Brwydr y Bandiau 2015

Mae C2 Radio Cymru, Maes B a Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am fandiau newydd gorau Cymru i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau, sy’n cael ei lansio ar ei newydd wedd am y tro cyntaf heddiw (26 Ionawr).

Bwriad y gystadleuaeth yw rhoi llwyfan i ddoniau ifanc sy’n awyddus i dorri i mewn i’r Sîn Gymraeg, ac mae’r cynllun yn cynnig pob math o brofiadau go iawn i’r cystadleuwyr, er mwyn iddyn nhw gael blas ar nifer o agweddau o’r Sîn.

Mwy - cliciwch yma


Mae Ap Magi Ann yn fyw i lawrlwytho o'r App Store a Play Store!

Cyfres o lyfrau i helpu disgyblion ail iaith sy'n dysgu Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen i ddarllen Cymraeg!


Cyfarfod Blynyddol Menter Iaith Sir Y Fflint

agenda

CYFARFOD BLYNYDDOL MENTER IAITH SIR Y FFLINT 2013-14
Nos Iau, Tachwedd 20fed
Canolfan @tebion, Llyfrgell yr Wyddgrug
7.30pm
Croeso cynnes i bawb!

Agenda Cyfarfod Blynyddol 20.11.14 - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol Cyfarfod 2013-2014 - cliciwch yma

Cofnodion Cyfarfod 2013-2014 - cliciwch yma


Ymarferwch 'Hen Wlad Fy Nhadau' yn barod at y dwrnament rygbi'r 6 gwlad gyda'r ap defnyddiol yma!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ap Cymraeg newydd i blant am ddim

Ap Cymraeg gan y Llywodraeth wedi cael ei lansio i helpu blant gyda y wyddor, lliwiau, siapiau a rhifau yn Gymraeg.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Dysgu Cymraeg yng Ngogledd Cymru


Llyfryn i rieni ar fanteision addysg cyfrwng Cymraeg

Llyfryn i rieni ar fanteision addysg cyfrwng Cymraeg

Mae mwy a mwy o rieni yn sylweddoli gall addysg cyfrwng Cymraeg gwneud gwahaniaeth mawr i ddyfodol eu plant - ond weithiau gall y broses o ddod o hyd i ofal plant a dewis ysgol cyfrwng Cymraeg ymddangos yn gymhleth. Dim mwyach!

Mae’r llyfryn yma wedi creu yn arbennig ar gyfer rhieni Sir y Fflint, gyda gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael o fewn y sir, ble i fynd i gael cefnogaeth ac adnoddau, a hyd yn oed map yn dangos ble mae’ch cylch Mudiad Meithrin neu ysgol Cymraeg agosaf. Mae’r llyfryn yn llawn dolenni defnyddiol, profiadau personol rhieni lleol a chyngor ymarferol, felly cliciwch YMA i gael copi am ddim.

 


Ysgol Croes Atti @ Glannau Dyfrdwy

     
poster cystadleuaeth
     

Lleoedd Ysgol Cyfrwng Cymraeg

Ydych chi wedi ystyried anfon eich plentyn i ysgol Gymraeg?

Bydd lleoedd addysg cyfrwng Cymraeg ar gael am y tro cyntaf ym mis Medi 2014 i ddisgyblion Meithrin a Derbyn yn Shotton a Glannau Dyfrdwy - gymaint yw’r galw gan y gymuned.

Mae’n bosib i rieni a gwarcheidwaid sydd â phlant fydd yn dair neu bedair oed ar yr 31ain o Awst 2014 gadw lle i’w plant yn y dosbarth meithrin neu ddosbarth derbyn ar gyfer mis Medi 2014.

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Menter Iaith Sir y Fflint a Mudiad Meithrin tuag at ddarparu lleoedd addysg cyfrwng Cymraeg ychwanegol. Bydd y ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg newydd ar gael o fis Medi 2014 yn yr adeilad sy’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd gan Ysgol Fabanod Shotton ar Plymouth Street. Enw’r ysgol fydd:

Ysgol Croes Atti @ Glannau Dyfrdwy
Croes Atti Primary School @ Deeside

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Chris Bithell:

“Mae hwn yn gyfle gwych i blant ardal Shotton a Glannau Dyfrdwy gael y fantais o ddod yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a Saesneg trwy dderbyn eu haddysg yn Gymraeg. Byddwn yn gwahodd ceisiadau i’r dosbarthiadau derbyn ar gyfer y flwyddyn nesaf rhwng y 30ain o Fedi a’r 29ain o Dachwedd. Gall rhieni gadw lle i’w plant yn yr ysgol feithrin o’r 6ed o Ionawr 2014. Buaswn yn annog rhieni a gwarcheidwaid i wneud yn fawr o’r cyfle hwn!”

I ddangos diddordeb, i wybod mwy ac i gael pecyn cais cysylltwch â Chyngor Sir y Fflint drwy’r wefan ar www.siryfflint.gov.uk neu cysylltwch â’r Adran Dysgu Gydol Oes ar 01352 704068/704019.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


 

 

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Sir Y Fflint
Uned 3
Parc Busnes Yr Wyddgryg
Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Rhif Ffôn: 01352 744040
E-bost - cliciwch yma

Dilynwch ni ar 'Twitter'

Ychwanegwch ni ar 'Facebook'

Swyddogion

Staff Cyflogedig

Prif Swyddog -  Gill Stephen - Symudol - 07971046005

Swyddog Cyfathrebu - Rhian Davies (Rhan Amser)

Swyddog Datblygu’r Gymraeg -Emma Lloyd

Swyddog Busnes - Ffion Witham (Rhan Amser)

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth