icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Sir Y Fflint

Croeso

Beth yw Menter Iaith?

Mae gwahaniaethau mawr rhwng pob Menter Iaith ond er y gwahaniaethau yn natur yr ardaloedd a wasanaethir gan fentrau iaith mae rhai gweithgareddau craidd yn gyffredin iddynt oll sef : hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel iaith gymdeithasol naturiol, hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel iaith weledol (ar arwyddion / posteri a.y.b.), hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel cyfrwng busnes, hyrwyddo trosglwyddiad iaith o fewn teuluoedd ac yn gyffredinol, marchnata’r budd o fod yn ddwyieithog. Ariennir holl Fentrau Iaith Cymru yn rhannol gan Lywodraeth Cymru ac yn rhannol gan ffynonellau cyllidol eraill. Mae pob Menter Iaith yn gorff gwirfoddol a chanddi aelodau a phwyllgorau llywio. Mae rhai mentrau wedi cofrestru fel elusennau a rhai fel busnesau cyfyngedig trwy warant.

Menter Iaith Sir y Fflint

Sefydliad ddim er elw ydy Menter Iaith Sir y Fflint a’i phrif nod yw hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol, gan sicrhau bod yr iaith yn dod yn rhan ganolog o fywyd bob dydd y sir a bod pob aelod o’r gymuned yn rhannu’r cyfrifoldeb am ei dyfodol a’i ffyniant.

Rydym yn gweithio’n agos ac mewn partneriaeth gydag Uned y Gymraeg Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir y Fflint a nifer helaeth o sefydliadau, mudiadau a darparwyr grantiau eraill o fewn y sir i greu cyfleoedd i blant, pobl ifanc, oedolion a dysgwyr y Gymraeg ddefnyddio’r iaith tu allan i oriau gwaith a muriau’r ysgol.

Rydym hefyd yn gweithio gyda busnesau a chwmnïau er mwyn codi ymwybyddiaeth o werth economaidd y Gymraeg a’r diwylliant Cymreig i’r economi leol, â’u hannog i gydnabod dwyieithrwydd fel sgil ychwanegol ymhlith y gweithlu a'u cefnogi wrth iddynt gymryd y camau cyntaf tuag at ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Sir Y Fflint
Uned 3
Parc Busnes Yr Wyddgryg
Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Rhif Ffôn: 01352 744040
E-bost - cliciwch yma

Dilynwch ni ar 'Twitter'

Ychwanegwch ni ar 'Facebook'

Swyddogion

Staff Cyflogedig

Prif Swyddog -  Gill Stephen - Symudol - 07971046005

Swyddog Cyfathrebu - Rhian Davies (Rhan Amser)

Swyddog Datblygu’r Gymraeg -Emma Lloyd

Swyddog Busnes - Ffion Witham (Rhan Amser)

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth