icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Sir Y Fflint

Archif

Nadolig Llawen

nadolig
nadolig

Sblash a Chân

poster sblash

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Diwrnod Calan Gaeaf - Hydref 31

halloween
Diwrnod Owain Glyndŵr - Medi 16

Diwrnod Owain Glyndŵr - Medi 16

Diwrnod Owain Glyndŵr - Medi 16
Diwrnod Owain Glyndŵr - Medi 16

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Mesur y galw am wersi nofio i blant drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae Menter Iaith Sir y Fflint yn gweithio mewn partneriaeth â’r Cyngor Sir i fesur y galw am wersi nofio i blant drwy gyfrwng y Gymraeg. Tybed a fyddwch yn gallu helpu trwy lenwi’r holiadur hwn?
Y gobaith yw y bydd digon o alw i gychwyn gwersi yn syth, ond bydd yr ymatebion hefyd yn help i’r Cyngor Sir wrth iddyn nhw gynllunio eu darpariaeth yn y dyfodol.

Gallwch cwblhau y holiadur yn y linc yma


Sarah Louise Owen - Coleg Cambria

Sarah Louise Owen - Coleg Cambria

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Amser Rhigwm Dwyieithog

rhigwm a chan

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Ydych am gynyddu’ch defnydd o’r Gymraeg?

cymraeg

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Datganiad Wasg

baby massage

Datganiad i’r Wasg 17 Mehefin 2014 - Camau Cyntaf Cadarnhaol: Mentrau Iaith Cymru yn Croesawu Datganiad Polisi y Prif Weinidog ar yr Iaith Gymraeg

Mae Mentrau Iaith Cymru yn croesawu’r cyhoeddiadau o gefnogaeth ychwanegol tuag at y Gymraeg a wnaed heddiw gan y Prif Weinidog ar lawr y Senedd. Mae’r adnoddau ychwanegol i hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned yn galonogol, ac mae Mentrau Iaith Cymru yn gweld hwn fel cam pwysig ymlaen tuag at gynyddu’r buddsoddiad yn y Gymraeg dros y tymor hir.
Yn ystod ei ddatganiad fe ddywedodd y Prif Weinidog bod “gwaith y Mentrau Iaith yn hollbwysig” fel mudiadau sy’n gweithredu i gryfhau’r Gymraeg yn eu cymunedau. Mae’r Prif Weinidog hefyd yn cyfaddef bod y Gymraeg yn dal i wynebu “heriau anodd a chymhleth.”
Mewn ymateb i ddatganiad y Prif Weinidog dywedodd llefarydd ar ran Mentrau Iaith Cymru: “rydyn ni’n croesawu’r hyn a ddywedwyd gan y Prif Weinidog heddiw. Mae ei sylwadau yn cadarnhau bod y Mentrau Iaith yn parhau i fod yn bartneriaid allweddol y Llywodraeth” Ychwanegodd “cytunwn hefyd â’r Prif Weinidog fod y Gymraeg yn wynebu heriau difrifol a niferus sy’n ymwneud â phob agwedd ar fywyd cymunedol, ac mae angen i’r gefnogaeth a’r buddsoddiad yn y Gymraeg barhau a thyfu dros y tymor hir er mwyn cryfhau seiliau’r iaith yn ein cymunedau.”

Mae datganiad y Prif Weinidog yn dilyn sawl adroddiad ac ymgynghoriad a gynhaliwyd dros y 18 mis diwethaf mewn perthynas â’r iaith Gymraeg, gan gynnwys adroddiad a gomisiynwyd gan y Llywodraeth ar waith y Mentrau Iaith. Yn eu hymateb cyhoeddus i’r adroddiad hwnnw a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2014 mae’r Mentrau Iaith yn datgan eu gweledigaeth a’u hawydd i ddatblygu a chryfhau er mwyn ehangu ar eu gwaith o hyrwyddo’r Gymraeg fel iaith gymunedol, gan nodi bod angen £4.8m arnynt dros y tair blynedd nesaf. Ychwanegodd llefarydd y Mentrau “rydym yn ystyried y datganiadau a wnaed gan y Prif Weinidog heddiw - gan gynnwys datganiad o gyllid ychwanegol o £750,000 i’r Mentrau Iaith dros y ddwy flynedd nesaf - fel camau cyntaf holl bwysig y mae angen i’r Llywodraeth eu cymryd tuag at weithredu’n gadarn er budd y Gymraeg ac mae’r Mentrau eisiau parhau i

Am gopi pdf - cliciwch yma


Tylinio Babi

baby massage

Canolfan Deuluoedd Gogledd Wledig Sir y Fflint
Nant-Y-Gro, Gronant, LL19 9YP


Bob Dydd Gwener/Every Friday 1:00-2:00pm
Yn cychwyn 27ain o Fehefin am 6 wythnos
Starts 27th June for 6 weeks

Yn rhad ac am ddim.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Parti Swishio

Dros Ben Llestri

11/07/14.
Y Stiwdio Dawns, Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug.
Mynediad £3

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Dros Ben Llestri

Dros Ben Llestri

Gweithdy Coginio i deuluoedd

Ystafell Coginio Ysgol Maes Garmon

Dydd Sul
22/06/14
2pm

£15 y teulu

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Hyfforddiant Awyr Agored

poster
 

Cyfieithu Cymunedol

poster  

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL MENTER IAITH SIR Y FFLINT

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Sir y Fflint ar Nos Iau 14eg o Dachwedd am 7.30pm yn Corlan, Parc Busnes Yr Wyddgrug. Ein gwestai gwadd eleni fydd Cefin Campbell, fydd yn siarad am yr. ‘Adolygiad o’r Mentrau Iaith: Rhai Canfyddiadau Cyffredinol’. Roedd Cefin yn rhan o’r tîm fu’n cynnal yr adolygiad o’r Mentrau Iaith a’r Cynlluniau Gweithredu Iaith i Lywodraeth Cymru yn ddiweddar. Mi fydd yn cyflwyno rhai o brif ganfyddiadau cyffredinol yr adolygiad fydd yn cael ei gyhoeddi erbyn diwedd y flwyddyn hon.

Mi fydd yna gyfle hefyd i siarad â staff a Chyfarwyddwr y Fenter a thrafod eich syniadau am y fath weithgareddau neu brosiectau yr hoffech ein gweld yn darparu yn y dyfodol.

Agenda 14.11.13
Adroddiad Blynyddol Terfynnol 2012-13
Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Menter Iaith Sir y Fflint 2012


Hyfforddiant Awyr Agored Mentrau Iiath y Gogledd


Lein Iaith

Lein Iaith

Mae Mentrau Iaith Cymru am ofyn i bobol ddefnyddio eu dychymyg ar gyfer rhannu eu delweddau a’u disgrifiadau o Gymru yn y unfed ganrif ar ugain, a datgan eu teimladau tuag at yr iaith Gymraeg ac am y cymunedau mae nhw’n perthyn.

Yn Eisteddfod Yr Urdd Y Bala diwedd mis Mai 2014 rydym am ofyn i’r ymwelwyr wneud y mwyaf o'u doniau artistig gan ddehongli eu bywydau, yn benodol eu teimladau am y Gymraeg. Rydym am i bobol ystyried y sefyllfa ieithyddol yn eu cymunedau, beth sydd yn bwysig, a mynegi barn am y dyfodol.

Rydym am eu annog i wneud hyn drwy arddangos eu gwaith ar ‘Lein Iaith’, ein fersiwn ni o lein ddillad arferol, lle mae unigolion yn hongian eu dillad yn gyhoeddus fel arfer yn gwneud yn daclus ac yn falch ac yn anghofio urhyw swildodau ac yn datgan i’r byd rhai o’u cyfrinachau (e.e. gwisgo nicers o M&S!). Yn cydfynd a’r cysyniad yma o ddatgelu pethau na fuasai bobol yn wneud heb yr angen ymarferol i sychu dillad, rydan ni yn gofyn i bobol rannu pethau personol iawn am y Gymraeg gyda’r byd.

Bydd cyfle i ddylunio a chreu eu ‘dilledyn iaith’ eu hunain a byddwn yn gofyn iddyn nhw ystyried sut effaith bydd eu bywydau nhw yn ei gael ar y byd o'u cwmpas.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Dros Ben Llestri - Gweithdy coginio i deuluoedd

Dros Ben Llestri

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Byw ar y Fiw

Llwybr y Llofrudd

Noson Lansio Apel

 
poster byw ar y fiw
poster
poster lansio apel
 

Iaith Ar Daith

 
poster iaith ar daith

Mae wythfed ymgyrch Iaith ar Daith yn cael ei gynnal rhwng 31-4-14 a 30-5-14.

Ymgyrch yw Iaith ar Daith i geisio tynnu sylw at holl weithgareddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog Sir y Fflint a Wrecsam yn ystod Mai 2014. Mae rhai o’r digwyddiadau wedi eu trefnu yn arbennig ar gyfer yr ymgyrch, ac eraill yn bethau sy’n digwydd yn wythnosol, neu’n fisol yn ein cymunedau.

Mae taflen Iaith ar Daith eleni yn cynnwys 70 o ddigwyddiadau gwahanol, sy’n profi fod y Gymraeg yn fyw ac yn iach yng Ngogledd Ddwyrain Cymru! Mae’r gweithgareddau yn amrywio o sesiynau coginio ar gyllideb, i ddysgu Almaeneg trwy gyfrwng y Gymraeg, i fore hwyl i’r teulu, i daith o amgylch Bragdy Wrexham Lager. Rhywbeth at ddant pawb! Beth am roi cynnig ar rhywbeth newydd trwy gyfrwng y Gymraeg? Mae nifer o gymdeithasau a chorau yn agor y drws i chi ymweld â hwy yn ystod Mis Iaith ar Daith, er mwyn cael blas ar eu gweithgareddau. Bachwch ar y cyfle i gymdeithasu, dysgu a mwynhau trwy gyfrwng y Gymraeg.


Blas ar Bopeth!

Gwyl Feithrin eleni!

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Mam a'i Phram - Cadw'n heini gyda'r pram!

Mam a'i Phram

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Hyfforddiant Comisiynydd y Gymraeg

poster

Datblygu gwasanaethau dwyieithog - cliciwch yma


Cystadleuaeth Addurno Ffenestr Siop

Cystadleuaeth Addurno Ffenestr Siop

Llythyr Cystadleuaeth Ffenest Siop 2014 - cliciwch yma

 


Tylino Babi

Tylino Babi

 

 


Testunau

Eisteddfod y Dysgwyr

Eisteddfod y Dysgwyr
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
Nos Wener, 21/03/2014
7.00pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Cystadleuaeth Menter Iaith Sir Y Fflint

Cystadleuaeth Menter Iaith Sir Y Fflint

LLONGYFARCHIADAU i LLINOS a RHIAN THOMAS, FFRITH (Ysgol Terrig, Treuddyn) am ennill cystadleuaeth Menter Iaith Sir y Fflint. Roedd y ddwy wrth eu boddau yn derbyn pecyn o lyfrau, teganau, DVD's, CD's a jig-so Cymraeg gwerth dros £50! Anrheg fendigedig jyst cyn y Nadolig. Diolch i bawb am gystadlu!

 


Prosiectau Treftadol Treuddyn

 

Hoffai Menter Iaith Sir y Fflint a Cefyn Burgess diolch i aelodau cymuned Treuddyn a ddaeth i fod yn rhan o’r prosiectau treftadol i greu gwaith celf ddadansoddol a llinell amser yr Urdd ar gyfer y neuadd bentref. Crëwyd murlun ffabrig gan y grwp, yn dangos adeiladau cymunedol y pentref yn ogystal â ffermdai a chaeau cyfagos.

gwaith celf arddangosfa

Yn ogystal, cyfranodd Prosiect Iaith Cydweithredol y Fenter tuag at gostau ddatblygu llinell amser i ddathlu’r Urdd yn troi’n 90 yn Nhreuddyn.

Mae’r arddangosfeydd yn adlewyrchu pwysigrwydd traddodiadol amaethyddiaeth a chrefydd i’r ardal, yn ogystal â’r teimlad cryf o hunaniaeth Gymreig.

Mae’r arddangosfeydd bellach wedi’i ymgartrefu yn y Neuadd Bentref ar Queen Street.


Twmpath Yr Hen Galan 2014

Twmpath Yr Hen Galan

NOS SADWRN 11/1/14, 7.30PM

NEUADD EGLWYS SANTES FAIR, YR WYDDGRUG

Dawnsio gwerin, Y Fari Lwyd, bar, eitemau lleol a hapchwarae!

£6 & £3 i blant

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Cystadleuaeth

 

Nadolig Gwerinol Sir y Fflint

 

Disgo Mic ar y Meic

 
poster cystadleuaeth
 
poster
 
poster disgo
 

Cymraeg Efo’n Gilydd - £100 ar gael i gymdeithasau Cymraeg

Mae’r cynllun Cymraeg Efo’n Gilydd yn ffordd i gymdeithasau ardaloedd wledig Fflint a Wrecsam cael hyd at £100 tuag at gostau trefnu digwyddiad.

Y cwbl sydd angen i chi ei wneud fydd estyn croeso i ddysgwyr o fewn eich cymuned sydd wedi bod yn dysgu ers dwy neu dair blynedd i ymuno â chi. Fe wnawn ni eich helpu i hyrwyddo’r digwyddiad hefyd!

Does dim rhaid i chi newid eich rhaglen – mwy na thebyg fod digwyddiad addas ar eich rhaglen yn barod.

Rhaid bod digon o gyfle i sgwrsio yn ystod y digwyddiad – bwriad y cynllun yw rhoi cyfle i ddysgwyr sgwrsio mewn sefyllfa gymdeithasol anffurfiol.

Rhaid i’r digwyddiad fod trwy gyfrwng y Gymraeg – does dim angen newid iaith unrhyw ran o’r digwyddiad i’r Saesneg.

Gellir talu, er enghraifft, am siaradwyr gwâdd, cost ymweld ag atyniad lleol, sleidiau, ffilm, cwis, gosod blodau, taith gerdded, arddangosfa ac yn y blaen. Byddwn ni yn hyrwyddo eich digwyddiad trwy gyfrwng dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion yn lleol.

Trefnwyd y cynllun gan Fenterau Iaith Cymru fel rhan o’r Prosiect Iaith Cydweithredol, gyda chymorth Echel 4 y Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig.

Mae gwybodaeth bellach ar gael Rebecca Roberts, cydlynydd Cymraeg Efo’n Gilydd. Cysylltwch a Menter Iaith Sir y Fflint trwy ffonio 01352 744042, trwy e-bostio: rebecca@menteriaithsiryfflint.co.uk; neu cliciwch YMA i lawr lwytho ffurflen gais.


 Prosiect ‘Ail Gydied yn dy Gymraeg!’

logo

Trwy fis Mehefin mae prosiect ‘Ail gydied yn dy Gymraeg!’ Menter Iaith Sir y Fflint wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer teuluoedd, megis sioe Martyn Geraint, sesiynau stori a chân gyda Fiona Collins, a sesiwn Mam a’i Phram. Bwriad y prosiect oedd codi ymwybyddiaeth o fanteision dwyieithrwydd i blant, a hefyd i greu cyfleoedd i deuluoedd cymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg.

sesiwn stori

Gweithiodd Rebecca, Swyddog Iaith a Threftadaeth y Fenter gyda mamau o ardal Gronant, Treffynnon a Threuddyn yn ystod y prosiect. Meddai hi, “Dw i’n obeithiol bod y prosiect yma wedi llwyddo i drosglwyddo’r neges bod siarad Cymraeg fel teulu yn hynod o bwysig os ydych eisiau helpu’ch plant i fod yn ddwyieithog. Mae 'na lwyth o wasanaethau i’ch cefnogi gyda hyn, er enghraifft TWF, Mudiad Meithrin, llinell cymorth gwaith cartref ac ati. Wnes i fwynhau cyfarfod y teuluoedd, a ges i groeso mor gynnes gan y cylchoedd Ti a Fi. Dw i’n falch i allu hysbysu bod Menter Iaith Sir y Fflint wedi cael grant gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg i alluogi ni i barhau gyda’r prosiect a threfnu fwy o weithgareddau i’r teulu!”

Dolenni defnyddiol

• Bwrdd Yr Iaith Gymraeg –www.byig-wlb.org.uk
• Mudiad Meithrin –www.mym.co.uk
• TWF –www.twfcymru.com
Llinell Cefnogi Gwaith Cartref – e-bost 0871 2300029


Prosiect Ffilm Gwobr Daniel Owen 2011
Am yr ail flwyddyn  gweithiodd Menter Iaith Sir y Fflint bod myfyrwyr o Ysgol Maes Garmon ac Ysgol Alun, Yr Wyddgrug, Ysgol John Summers, Queensferry,  ac Ysgol Uwchradd y Fflint yn gweithio gyda chwmni cynhyrchu Camalz Media i gynhyrchu ffilmiau byr yn seiliedig ar ddehongliadau o gerddi a chaneuon cyfoes Cymraeg. 
Rhoddodd y gweithdai tri diwrnod o gyflwyniad i fyd intensif ffilm a theledu. Gweithiodd y disgyblion fel cwmni cynhyrchu i greu ffilmiau o safon broffesiynol, ac aethant at raeadr, garej, archfarchnad a hyd yn oed i domen sbwriel i geisio cael y siot perffaith! 
Trwy gwblhau’r gweithdai enillodd y myfyrwyr y cymhwyster OCN Lefel 1 Cynhyrchu Fideo Digidol. Meddai Awen Llwyd, Swyddog FfliC a gweinyddwraig y cymhwyster, “Roedd y gweithdai hyn yn gyfle gwych i fyfyrwyr ehangu eu cymwysterau ar gyfer y dyfodol ac roedd yn brofiad byth cofiadwy iddynt i gyd.”

Diolch i Fwrdd yr Iaith Gymraeg, Menter Iaith Sir y Fflint, Urdd Gobaith Cymru a Chyngor Sir y Fflint am wneud y prosiect yma yn bosib.  Llongyfarchiadau a diolchiadau i bawb oedd yn rhan o’r gweithdai.

Cewch weld y ffilmiau ar www.gwobrdanielowen.co.uk


Y Ffin
Bydd y gorau o ddiwylliant a cherddoriaeth Gymraeg ac eingl-Gymreig i’w clywed yng Ngŵyl Roc Y Ffin yn Sir y Fflint.  Mae’r ŵyl gerddoriaeth newydd hon ym mis  Orffennaf yn cynnig llwyfan i fandiau roc a pop gorau Cymru.
Yn 2009 daeth Y Ffin i faes chwarae’r Rec yn yr Wyddgrug, gyda pherfformwyr yn cynnwys Sibrydion,  Derwyddon Dr Gonzo, Mr Phormula, Racehorses, Lupin Thieves,  JKLMNO, Mechanical Owl a Drip Dry Man. Daeth dros 1000 o bobl i fwynhau’r gerddoriaeth fyw.
Yn 2010 bydd y Ffin yn dod i Gerddi’r Tŵr yn Nhreffynnon i lwyfannu bandiau megis Racehorses, Yucatan, Brigyn a Masters in France, ymhlith eraill.
“Rydym yn hynod o falch ein bod wedi llwyddo i ddenu rhai o grwpiau roc a phop gorau’r sin cerddorol ar y funud,” eglurodd Gwawr Cordiner, Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Iaith Sir y Fflint sydd ar y cyd ag Urdd Gobaith Cymru yn trefnu’r digwyddiad.  “Mae’r enwau mawr wedi cytuno i fynychu’r ŵyl, ac rydym yn hynod o ddiolchgar i’n noddwyr, Cadwyn Clwyd, Llywodraeth y Cynulliad, y Gronfa Datblygu Wledig a Chynghorau Tref.  Golyga eu cefnogaeth y gallwn gynnig y bandiau gwych yma i bobl ifanc, oedolion a theuluoedd yn rhad ac AM DDIM!”


Gweithdai Ffilm Daniel Owen
Ar Fai 20fed 2010 cynhaliwyd Noson Wobrwyo Ffilm Daniel Owen gan Fenter Iaith Sir y Fflint  er mwyn arddangos ffilmiau iaith Gymraeg a gynhyrchwyd gan fyfyrwyr talentog o ysgolion uwchradd Sir y Fflint. Gweithiodd y bobl ifanc gyda chwmni cynhyrchu Camalz Media i greu ffilmiau byr yn seiliedig ar ddehongliadau o gerddi cyfoes Cymraeg.
Roedd y noson yn ddathliad haeddiannol ac yn ddiweddglo gweddus i’r prosiect Ffilm Sir y Fflint.  Daeth disgyblion o Ysgol Maes Garmon, Ysgol Alun, Ysgol Castell Alun, Ysgol Gatholig Sant Richard Gwyn, Ysgol Treffynnon ac Ysgol Y Fflint at ei gilydd i’r premier, i fwynhau noson o adloniant a hefyd i ddiolch i’r cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr, athrawon  a threfnwyr bu’n rhan o’r prosiect. 
Cafodd y wobr am y ffilm orau ei gyflwyno gan y beirniaid;  Huw Garmon, actor yn enwog am eu rolau yn y sebon enwog ‘Pobl y Cwm’ a’r ffilm a enwebwyd am Oscar,‘Hedd Wyn’ ; hefyd Gwenno Eleri Jones, Rheolwr Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau yng Nghyngor Sir y Fflint, a Cath Aran, storïwr proffesiynol ac awdur sydd wedi perfformio  ledled Prydain ac Iwerddon.
Yn ogystal ag arddangos y ffilmiau, roedd y noson yn ddathliad o ddiwylliant Cymraeg, gyda pherfformiadau gan ieuenctid talentog lleol; y delynores Chloe Roberts, y gantores Seren Sandham Davies a’r digrifwr Lloyd Antrobus.

Mae’r ffilmiau i’w gweld ar-lein ar wefan www.gwobrdanielowen.co.uk


Sioe Ffasiwn Santes Dwynwen
Digwyddiad cyffroes i godi ymwybyddiaeth am nawddsant cariadon! Comisiynwyd Clwyd Theatr Cymru i ddarparu’r gweithdai er mwyn cynorthwyo’r disgyblion  o ysgolion Maes Garmon, Yr Alun, Castell Alun, Richard Gwyn a Choleg Garddwriaeth Cymru wrth iddynt greu gwisgoedd allan o ddefnyddiau sydd wedi cael eu hailgylchu. Arddangoswyd y gwisgoedd mewn Sioe Ffasiwn a gynhelir yn Stiwdio Ddrama ysgol Yr Alun. Cafodd y bobl ifanc cyfle i fodelu eu gwisgoedd ar 'cat walk', a dewisodd y wisg gorau gan feirniaid Huw Rees o Wedi3, Siân Alaw o C2 a Sioned Rowlands o Goleg Garddwriaeth Cymru. Arweiniodd Nic Pari y noson a gafodd ei darlledu ar Wedi 7!


Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda - cliciwch yma

 


Diwrnod Hwyl - Glan-llyn

 

Holiadur i asesu a oes digon o
ofal plant yn Sir y Fflint

 

 

 
poster urdd
 
holiadur
 
 


Cefnogaeth i Fusnesau Dwyieithog

Ydych chi’n ymwybodol o’r manteision o weithredu’n ddwyieithog? O dan Gynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 mae Mentrau Iaith gogledd ddwyrain Cymru yn cynnig cefnogaeth i fusnesau a mentrau cymdeithasol gwledig sydd eisiau gweithredu’n ddwyieithog.
Gall busnesau a mentrau elwa o gefnogaeth mentor bydd yn gweithio gyda nhw i ddatblygu polisi iaith Gymraeg; a mynediad i seminarau marchnata bydd yn ei galluogi i wneud defnydd gorau o’r iaith Gymraeg. Gall busnesau a mentrau o Wrecsam ymgeisio am y Grant Ddwyieithrwydd Mewn Busnes o hyd at £1,600 tuag at gostau deunyddiau marchnata ddwyieithog.
Os hoffech ddarganfod os yw eich busnes neu fenter yn gymwys, cysylltwch ar y manylion isod:

Siroedd Fflint, Dinbych a Chonwy: rebecca@menteriaithsiryfflint.co.uk 01352 744042
Wrecsam: busnes@menteriaithmaelor.org / 01978 363791

Ariannwyd fel rhan o’r Prosiect Iaith Cydweithredol, gyda chymorth Echel 4 y Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig.

 


clawr adroddiad blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2011 - 2012 - cliciwch yma


clawr

Llyfryn i rieni ar fanteision addysg cyfrwng Cymraeg

Mae mwy a mwy o rieni yn sylweddoli gall addysg cyfrwng Cymraeg gwneud gwahaniaeth mawr i ddyfodol eu plant - ond weithiau gall y broses o ddod o hyd i ofal plant a dewis ysgol cyfrwng Cymraeg ymddangos yn gymhleth. Dim mwyach!

Mae’r llyfryn yma wedi creu yn arbennig ar gyfer rhieni Sir y Fflint, gyda gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael o fewn y sir, ble i fynd i gael cefnogaeth ac adnoddau, a hyd yn oed map yn dangos ble mae’ch cylch Mudiad Meithrin neu ysgol Cymraeg agosaf. Mae’r llyfryn yn llawn dolenni defnyddiol, profiadau personol rhieni lleol a chyngor ymarferol, felly cliciwch YMA i gael copi am ddim.

Mae Menter Iaith Sir y Fflint yn falch o gyhoeddi argraffiad o’r llyfryn ar gyfer 2012, diolch i gefnogaeth Cronfa Glyndŵr. Cewch ddysgu mwy am waith y gronfa trwy ymweld â’i WEFAN: www.cronfaglyndwr.net


Cynhadledd Cydweithio Dros y Gymraeg

image

Mi fydd y Gynhadledd Cydweithio Dros y Gymraeg yn dathlu diwedd llwyddiannus y Prosiect Iaith a Threftadaeth Cydweithredol, ac yn dod â phartneriaid iaith gogledd ddwyrain Cymru ynghyd i drafod a dysgu mwy am sut i warchod yr iaith Gymraeg.

Ar Hydref 25ain bydd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, yn dod draw i Goleg Cambria Llysfasi i agor y gynhadledd gydag anerchiad ar, ‘Sut all y gymuned weithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg i warchod y Gymraeg a chynyddu’r cyfleoedd i’w defnyddio yn y gogledd ddwyrain?’

Bydd y thema o gydweithio yn parhau trwy’r gynhadledd, gyda gweithdai ar gynllunio ieithyddol ac ymbweru’r gymuned gan ddarparwyr profiadol.

Dywedodd Gill Stephen, Rheolwr y Prosiect, “Mi fydd yn gynhadledd arloesol ac yn gyfle unigryw i drafod dyfodol llewyrchus i’r iaith Gymraeg. Rydym yn gwerthfawrogi presenoldeb rhywun o statws Comisiynydd y Gymraeg, ac yn obeithiol bydd y gynhadledd yn sbarduno trafodaeth fywiog ac adeiladol.”

Mae llefydd cyfyngedig dal ar gael i gynrychiolwyr o’r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol a phencampwyr cymunedol yr iaith Gymraeg. Am wybodaeth bellach cysylltwch â Rebecca Roberts : rebecca@menteriaithsiryfflint.co.uk

07578716081
01352 744042.


Noson y Wladfa

poster

Nos Iau Hydref 10fed 2013

7:30y.h. Llyfrgell Yr Wyddgrug

- cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 


Tylino Babi

poster

Yn cychwyn 4ydd o Hydref am 6 wythnos

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 


Noson gyda Manon Steffan Ros

poster

Llwybr i’r llenorion

NOSON GYDA MANON STEFFAN ROS

Nos Wener 08/11/2013 7:30PM

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Gwasanaeth Cymraeg?

poster

Mae Comisiynydd y Gymraeg am glywed eich profiadau - da neu wael - o ddefnyddio'r Gymraeg - cliciwch yma

 


Cynllun Chwarae Cymraeg yn llwyddiant ysgubol

Cofrestrodd 107 o blant ar gyfer y Cynllun Chwarae Cymraeg yr haf hwn, gyda hyd at 48 o blant yn mynychu’n ddyddiol. Roedd y Cynllun Chwarae Cymraeg ar dir Ysgol Maes Garmon ymysg y tri chynllun mwyaf poblogaidd dros y sir i gyd. Neges glir i Gyngor Sir y Fflint am yr angen ar gyfer y gwasanaeth hwn. Roedd hi’n braf gweld nifer o blant o dref yr Wyddgrug ei hun, a hefyd nifer o blant wedi teithio o led led y sir ac o ochrau Treffynnon i gael y cyfle i chwarae trwy gyfrwng y Gymraeg. Gyda chanran uchel o ddisgyblion addysg Gymraeg yn dod o gartrefi di-gymraeg, mae’r gwasanaeth hwn yn holl bwysig i’n plant gael y cyfle i glywed a defnyddio’r iaith yn gymdeithasol trwy gyd-chwarae trwy gyfrwng y Gymraeg dros gyfnod y gwyliau.

Mi allai’r stori fod wedi bod yn wahanol iawn. Cwta fis cyn dechrau’r gwyliau haf, cafwyd ar ddeall nad oedd Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu rhedeg unrhyw Gynlluniau Chwarae cyfrwng Cymraeg o gwbl yr haf hwn yn dilyn toriadau yn eu cyllid. Ond, yn sgil ymateb cryf gan fudiadau a thrigolion lleol newidiodd y Cyngor Sir ei benderfyniad - er dim ond un cynllun cyfrwng Cymraeg oedd ar gael yn Sir y Fflint i gyd yr haf hwn o gymharu â chwedeg un cyfrwng Saesneg.

Cydweithiodd y Cyngor â Menter Iaith Sir y Fflint a’r Urdd er mwyn ddod o hyd i staff addas i redeg y cynllun Cymraeg am dair wythnos a chafodd y plant amser wrth eu boddau dan arweiniad Iolo Hughes, Gethin Owen, Lowri Barker a Bethan Barker!

Rydym yn falch iawn fod Cyngor Sir y Fflint wedi gwrando ar lais y gymuned yn yr achos hwn. Diolch i bawb a gododd y ffôn, ysgrifennodd e-bost, neu lluniodd llythyr at Gyngor Sir y Fflint a Chomisiynydd y Gymraeg i leisio eu syndod a siom ynglŷn â’r penderfyniad i ddileu’r holl gynlluniau chwarae cyfrwng Cymraeg yn y sir.


Prosiect Ffilmiau’r Ffin - Gweithdai ffilm am ddim i bobl ifanc

poster

Os ydych erioed wedi breuddwydio am weld eich enw mewn golau, mae gennym gynnig i chi!

Mae Mentrau Iaith ogledd-ddwyrain Cymru, mewn partneriaeth gyd adran Teledu a Perfformio Phrifysgol Glyndwr, yn cynnig 4 diwrnod o weithdai am ddim i bobl ifanc, rhwng Awst 27 - 30.

Cewch gyfle i flasu bywyd fel myfyriwr y brifysgol, mynychu gweithdai ar sgiliau perfformio, saethu, recordio a golygu hefo tiwtoriaid a Chwmni Gweledigaeth - tîm cynhyrchu proffesiynol cyfrwng Cymraeg. Bydd y ffilm a chynhyrchir yn cael ei arddangos fel rhan o wyl ffilm ac ar-lein.

Mae’r gweithdai ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 - 25 sydd eisiau’r profiad o weithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle, cysylltwch â Rebecca: rebecca@menteriaithsiryfflint.co.uk

 


Cynllun Chwarae’r Hâf!!

poster

22/07/2013-09/08/2013

Cynllun Chwarae 3 wythnos – (dydd Llun i ddydd Gwener)

I blant oed 5-12

AM DDIM!!

01352 744048 darrenm@urdd.org

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


poster ail gydied yn dy gymraeg

poster datganoli

tylino babi


poster
 
poster

DEWCH AM DRO I WLAD Y RWLA!
CYSTADLEUAETH TOCYN TEULU I SIOE CERDYN POST O WLAD Y RWLA!

Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Rala Rwdins yn 30 oed eleni, mae Menter Iaith Sir y Fflint yn cyflwyno tri digwyddiad arbennig.
Parti Gwlad y Rwla ac Amser Stori gydag Angharad Tomos, Pnawn Mercher, 1af o Fai, 4-5pm, Llyfrgell Yr Wyddgrug
Llwybr i’r Llenorion - Noson yng Nghwmni’r awdures Angharad Tomos, Nos Fercher, 1af o Fai, 7pm, Canolfan @tebion, Llyfrgell Yr Wyddgrug. £2 – talu ar y drws.
Sioe Cerdyn Post o Wlad y Rwla (Cwmni Theatr Arad Goch), Nos Sadwrn, Mai 11eg, 6pm. Canolfan Dinesig Cei Connah. £3 y tocyn.

Mae “tri chynnig i Gymro” i chi geisio ennill tocyn teulu i weld y Sioe Cerdyn Post o Wlad y Rwla.
Bydd tri enillydd lwcus yn gallu ennill tocynnau trwy’r tri modd yma:

1) Llenwi Ffurflen Aelodaeth i ymaelodi â’r Fenter a’i e-bostio atom trwy glicio yma
2) Hoffi ein tudalen Facebook a rhannu’r poster am y sioe ar eich tudalen.
3) Ail drydarwch ein neges ar Twitter.

Byddwn yn datgelu’r enillwyr lwcus ar y 30ain o Ebrill.

Mae Rala Rwdins yn 30! Dewch i ddathlu.
Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn cyflwyno sioe i'r teulu oll.
Yn ystod y perfformiad bydd y gynulleidfa’n cael gwahoddiad i ymuno â Rala Rwdins, Strempan, Rwdlan, y Dewin Dwl, Llipryn Llwyd a Mursen y Gath ar eu gwyliau yng Ngwlad y Rwla.
Ar ôl pacio’r sandalau a’r eli haul mae Rala Rwdins a’r criw yn hen barod i dorheulo ar y traeth
....ond yn ôl yr arfer mae llond crochan o anturiaethau yn eu hwynebu a go brin y bydd cyfle i ymlacio!

Dyma'r unig sioe ar benwythnos a gyda'r nos ar y daith gyfan, cyfle arbennig i'r teulu oll gael noson allan.
Bydd stondinau llyfrau, DVD’s, CD’s a nwyddau Cymraeg a stondinau diod a lluniaeth i godi arian i ysgolion a chylchoedd lleol. Hefyd bydd gweithgareddau celf a chrefft i'r plant hefyd cyn ac ar ôl y sioe.
Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocynnau (£3 yr un) cysylltwch â 01352 744040 neu e-bostio.


Iaith ar Daith Sir y Fflint a Wrecsam 2013
24/04/13 - 24/5/13

Eleni am y tro cyntaf, mae seithfed ymgyrch Iaith ar Daith Sir y Fflint a Wrecsam yn ehangu o fod yn wythnos o i fod yn fis o weithgareddau Cymraeg o bob math. Mae calendr gorlawn o ddigwyddiadau ar y gweill, o Barti Gwlad y Rwla i ddathlu pen-blwydd Rala Rwdins yn 30, i daith o amgylch bragdy “Wrexham Lager”, o Noson Rhwydweithio Busnesau i lansio Clwb Dawnsio Stryd Cymraeg.

Meddai Gwawr Cordiner, Rheolwr Menter Iaith Sir y Fflint a Maelor, “Bwriad yr ymgyrch yw hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Sir y Fflint a Wrecsam, mewn ysgolion, cymunedau a gweithleoedd a chyda Cymry Cymraeg, dysgwyr a phobl ddi-gymraeg. Mae’r daith yn gyfle i holl bartneriaid iaith y sir ddod at ei gilydd i godi ymwybyddiaeth o iaith a diwylliant Cymru. Mae rhywbeth at ddant pawb!”

Ychwanegodd Rhian Davies, Swyddog Busnes Menter Iaith Sir y Fflint, sy’n gyfrifol am gydlynu’r ymgyrch, “Ein nod yw tynnu sylw at yr holl bethau sy’n digwydd yn lleol trwy gyfrwng y Gymraeg yn barod, lansio pethau newydd a threfnu ambell i ddigwyddiad arbennig er mwyn dathlu Cymreictod byrlymus Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae gan nifer y camsyniad fod hwn yn ardal Seisnig iawn, ond fel y gwelwch o galendr gweithgareddau Iaith ar Daith 2013, mae modd i rywun fod allan bob noson o’r wythnos pe dymunent yn cymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg.”

 

Gellir gweld copi o’r daflen gweithgareddau wrth glicio yma.
(Wrth agor y daflen, bydd y calendr yn edrych yn fychan iawn gan fod cymaint o ddigwyddiadau, ond gellir nesáu er mwyn gwneud y print yn fwy!)

Am fwy o fanylion cysylltwch â Rhian ar 01352 744040 neu e-bostiwch


clawr adroddiad blynyddol

Tylino Babi Helygain Menter Iaith Sir y Fflint

Dyma lun o griw Tylino Babi Helygain Menter Iaith Sir y Fflint yn mwynhau darllen llyfrau dwy-ieithog gyda'u babanod ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Llyfr! Gobeithiwn drefnu mwy o gyrsiau tylino babi ar draws Sir y Fflint yn y dyfodol agos. Cysylltwch â ni ar 01352 744040 am fwy o fanylion.


Dewch i gael hwyl am ddim gyda’r teulu! Bob yn ail ddydd Iau - cliciwch yma


clawr adroddiad blynyddol

Dewch yn llu i ddysgu sut allwch chi cefnogi’r Gymraeg yn eich ardal!

Mae Menter Iaith Sir y Fflint yn falch o fedru cynnig sesiwn grymuso ac arfogi am ddim i drigolion Sir y Fflint. Mae Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg yn gyfle i chi fel siaradwyr Cymraeg dod yn fwy gwybodus am eich hawliau i wasanaethau ddwyieithog, rôl a phwerau’r Comisiynydd Iaith, polisi cyhoeddus yng Nghymru, a Mesur a Safonau'r Iaith Gymraeg 2011; ac yn oll-bwysig, yr effaith geith y ddeddfwriaeth newydd ar siaradwyr Cymraeg ar draws yr wlad.
Bydd sesiwn yn cael ei gynnal yn Corlan, (swyddfa Menter Iaith Sir y Fflint) Uned 3, Parc Busnes Yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, CH7 1XP ar nos Fercher, 20fed o Fawrth 2013, am 5yh.

Am fwy o wybodaeth neu i sicrhau lle, cyslltwch â Dylan Bryn Roberts ar 07989 393 445 neu Dylanbryn@yahoo.co.uk

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


clawr adroddiad blynyddol

Twmpath Treuddyn

02:03:13 - cliciwch yma


poster


Digwyddiadau Cymraeg Efo’n Gilydd i ddysgwyr - cliciwch yma


Maffia Mr Huws - cliciwch yma


Sesiynau Ymwybyddiaeth Iaith am ddim i fudiadau - cliciwch yma


Prosiect Celf Gymunedol - cliciwch yma


Sblash A Chan Medi 2012 - cliciwch yma


Amserlen Gweithgareddau Teuluol - cliciwch yma


Cynllun Mentrau Iaith Y Gogledd - cliciwch yma


Y Ffin 2012 - Gŵyl gerddorol Ffintastig am ddim i’r gymuned!

poster y ffin

Mae Mentrau Iaith ac Urdd Gobaith Cymru eisiau cael pawb ar eu traed yn dawnsio yng ngŵyl gerddorol Y Ffin! Ar Fai’r 5ed bydd Cae Kendricks yr Wyddgrug yn cynnig llwyfan i rai o fandiau mwyaf y sin cerddoriaeth roc cyfoes Cymraeg.

Meddai Swyddog Threftadaeth Menter Iaith Sir y Fflint, Rebecca Davies,“Dydi o ddim yn orliwiad i ddweud bod gennym ni fandiau gorau Cymru yn chwarae yn Y Ffin 2012. Rhyngddynt, mae’r bandiau yma wedi chware ym mhrif wyliau Cymru ac wedi cael llawer o ‘air play’ ar y radio ; a rwan mae nhw’n dod i rocio’r Wyddgrug. Does dim tocynnau, dim ffi mynediad ac mae croeso i bawb. Felly dewch a’ch picnic, dewch a’ch cadeiriau a dewch i lawr i Gae Kendricks ar Stryd Newydd, i fwynhau Gŵyl Roc Y Ffin!”

Bydd yr ŵyl yn dechrau am 11yb gyda pherfformiadau gan fandiau ifanc lleol, a dilynir gan wledd o roc - gan gynnwys Swnami, Stonehouse, Y Bandana a We//Are//Animal. Bydd cewri gwerin Gwibdaith Hen Fran yn dod a’i alawon heintus ac yn cloi’r noson bydd band pop psychadellic Yr Ods.

 

Meddai Gwawr Cordiner, Rheolwr Menter Iaith Sir y Fflint, “Rydym yn gobeithio bydd Y Ffin yn ddigwyddiad i’r gymuned gyfan. Er mwyn rhoi mynediad i bawb penderfynasom ni na fuaswn yn codi tal mynediad; mi fyddai hwn wedi bod yn amhosib heb gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Cadwyn Clwyd a Chyngor Tref Yr Wyddgrug .”

Am wybodaeth bellach ewch i’r wefan www.yffin.co.uk neu e-bostiwch post@yffin.co.uk


IAITH Y MÔR A’R MYNYDD
Arian newydd i Hyfforddi Hyfforddwyr Cymraeg yn eich ardal chi!

poster

Cliciwch ar y poster am fwy o wybodaeth.


poster

Noson lenyddol gyda Ned Thomas a Simon Thirsk

Mae’r Fenter yn cydweithio gyda Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir y Fflint i drefnu digwyddiad arbennig i ddathlu’r hanner canmlwyddiant ers cyhoeddiad ‘Tynged yr Iaith’. Ar 2il o Fai rhwng 7.30yh a 9.30yh, bydd yr awduron Ned Thomas a Simon Thirsk yn dod i lyfrgell Yr Wyddgrug i drafod eu gwaith, a hanes a statws yr iaith Gymraeg.


Yn ogystal ag ysgrifennu rhagair newydd i Tynged yr Iaith mae Ned yn adnabyddus am ei lyfr ‘The Welsh Extremist’ ac am ei hunangofiant ‘Bydoedd’ a enillodd Llyfr y Flwyddyn 2011. Mae ‘Not Quite White’, nofel gyntaf Simon, yn dychmygu Cymru lle mae’r iaith Gymraeg ar fin marw; a hanes a dyfodol yr iaith bydd testun y sgwrs rhwng y ddau awdur. Mi fydd yna gyfle i’r cyhoedd cyflwyno cwestiwn i’r awduron o flaen llaw.


Mae’r digwyddiad am ddim, ond mae llefydd yn gyfyngedig. Rhaid cofrestru a chyflwyno cwestiynau trwy e-bostio neu ffonio 01352 744042.


WYTHNOS IAITH AR DAITH
Bydd Wythnos Iaith Ar Daith Fflint Maelor yn cael ei gynnal rhwng Ebrill yr 28ain hyd Mai'r 5ed, gan ddechrau gyda Gwyl y Cadi Ha yn Nhreffynnon a Chaerwys ar Ebrill yr 28ain a diweddu gyda Gwyl Roc a Phop Y Ffin, yn Yr Wyddgrug ar y 5ed o Fai. Rhwng y ddau ddigwyddiad yma bydd bob mathau o ddigwyddiadau cymunedol yn cael eu cynnal bob bore, pnawn a nos yn ystod yr wythnos, a rheini ar draws ac ar led Sir y Fflint a Wrecsam. Ymysg yr arlwy, bydd Taith Sali Mali, Noson Lenyddol, Sesiynau stori, Noson Gymraeg yn nhafarn y Saith Seren, Wrecsam, Paned a Sgwrs Masnach Deg i ddysgwyr, Sglefrio Iâ a llawer mwy.

RHAGLEN WYTHNOS IAITH AR DAITH - cliciwch yma


tocsidos bler

GWYL GWANWYN 2012
Mae Menter Iaith Sir y Fflint wedi bod yn gweithio mewn cydweithrediad hefo Adran Celf a Diwylliant Cyngor Sir y Fflint i ddatblygu dau berfformiad ym mis Mai ar gyfer Gwyl Gwanwyn. Targedwyd y digwyddiadau yn bennaf at bobl dros bumdeg, ond mae croeso i bobl tu allan i’r oedran yma mynychu hefyd.

Ar ddydd Mercher 16eg o Fai, rhwng 6yh - 7.30yh yn Neuadd Goffa Trelawnyd bydd yna noson o adloniant cerddorol gyda Geraint Lovgreen a Tocsidos Blêr. Mae Geraint yn ddiddanwr poblogaidd yn y diwydiant cerddoriaeth Cymraeg, ac yn gyfansoddwr epilgar o benillion ysgafn a chaneuon digri. Pedwarawd lleol yw Tocsidos Blêr, a byddent yn perfformio caneuon cyfoes a chlasurol trwy’r Gymraeg a’r Saesneg. Cost y perfformiad - gyda thê a chacennau - bydd £2.

Ar ddydd Mawrth Mai’r 15fed, 2yh - 3.30yh yng Nghanolfan Dinesig Cei Connah, bydd yn berfformiad ‘Caneuon a Sgonau’ gan Rhian Lewis (soprano) a Nicola Rose (piano) o gwmni Live Music Now. Bydd Rhian a Nicola yn perfformio cerddoriaeth gan Ivor Novello, Handel, Gershwin, caneuon Cymraeg a nifer fawr o glasuron a chaneuon poblogaidd. Cost y perfformiad - gyda the a chacennau - bydd £2.


Hwyl Hanner Tymor i Deuluoedd
Dros hanner tymor mis Chwefror wnaeth Menter Iaith Sir y Fflint cynnal gweithgareddau trwy’r Gymraeg i deuluoedd dwyieithog ardal Y Glannau. Ar 16eg o Chwefror cynhaliwyd sesiwn chwarae yn Nhwr y Cloc ym Mostyn, lle'r oedd yna gyfle i blant cymryd rhan mewn gemau buarth a chael hwyl ar y castell neidio. Ar ddydd Sul 19eg cynhelir Sblash a Chan ym mhwll nofio Canolfan Hamdden Treffynnon, gyda staff Mudiad Meithrin yn arwain pawb mewn canu a dawnsio yn y dwr. Daeth bron i 20 teulu i’r gweithgareddau, a gyda’r digwyddiadau mor boblogaidd, penderfynasom drefnu fwy o weithgareddau tebyg yn y dyfodol.


YSGOL BERFFORMIO GWREICHION
Oes gennych chi ddiddordeb mewn perfformio trwy’r Gymraeg? Dewch i Ysgol Berfformio Gwreichion yng Nghapel Bethel, Yr Wyddgrug bob nos Lun rhwng 4.30yh a 6yh. £5 yr wythnos. Mae sesiwn ar gyfer disgyblion blynyddoedd 4-6 a blwyddyn 7 i fyny. Croeso i aelodau newydd.
Ein bwriad fydd cynnal perfformiadau cymunedol yn rheolaidd a chynhyrchu un perfformiad mawr ar ddiwedd pob blwyddyn.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Awen Llwyd, ar 01352 744045 neu e-bost


SALI MALI YN DOD I SIR Y FFLINT
Daeth ffefryn plant Cymru i Sir y Fflint i helpu codi ymwybyddiaeth am fanteision addysg cyfrwng Cymraeg.
Daeth Sali Mali, seren S4C, draw i Barc Manwerthu Brychdyn ar Ionawr 19eg ac i barc Manwerthu’r Fflint ar Ionawr 20fed rhwng 10yb – 12yp.
Wrth i Sali gwneud llawer o ffrindiau newydd, roedd staff Menter Iaith Sir y Fflint wrthi’n brysur yn dosbarthu’r llyfryn, ‘Manteision addysg cyfrwng Cymraeg - profiadau rhieni lleol’ am ddim i rieni. Dosbarthwyd dros 100 copi o’r llyfryn i drigolion lleol.


TWRW MEWN TAFARN HEFO GWIBDAITH HEN FRAN

Gig Gwibdaith Hen Fran
Nos Sadwrn, Mawrth 24ain
Clwb Rygbi'r Wyddgrug, 7:30yh
Tocynnau £5, neu £3 i fyfyrwyr.

Ar werth yn Siop y Siswrn neu o Swyddfa Docynnau Clwyd Theatr Cymru 0845 3303565.Picnic Gwyl Dewi gyda Dewi’r Ddraig
Mae Menter Iaith Sir y Fflint yn eich gwahodd i ddathlu Dydd Gwyl Dewi gyda phicnic a helfa drysor ym mharc a neuadd bentref Treuddyn.
Ar Fawrth 4ydd rhwng 2 - 4yh bydd yna bicnic a gemau i’r teulu - a bydd un plentyn yn mynd a Dewi’r Ddraig Gymraeg adref gyda nhw!
Mae’r digwyddiad am ddim, ond rhaid cofrestru o flaen llaw os ydych yn bwriadu aros am bicnic. E-bostiwch neu ffoniwch 01352 744042 i gofrestru.


Sesiwn Ymgynghori Cymunedol
Cynhaliwyd Sesiwn Ymgynghori ar y 15fed o Fedi er mwyn rhoi cyfle i aelodau’r gymuned gael:
- dylanwadu ar Strategaeth a Chynllun Gweithredu Menter Iaith Sir y Fflint er mwyn hyrwyddo a datblygu’r iaith Gymraeg o fewn y sir.
- rhoi eu barn am waith presennol Menter Iaith Sir y Fflint, ac awgrymu meysydd lle gellir eu datblygu a chydweithio gyda phartneriaid.
- darganfod mwy am ddatblygiadau diweddaraf y Tecniwm Iaith a Threftadaeth.
Cliciwch YMA i weld copi o adroddiad Cwmni TJB Cymru o’r noson. Gorffennwyd y noson gydag adloniant gan y digrifwr adnabyddus Eilir Jones.


COFNODION CYFARFOD BLYNYDDOL 2010 - cliciwch yma


Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y Fenter ar Nos Iau 17eg o Dachwedd. Daeth cynulleidfa deilwng ynghyd i glywed am weithgarwch a datblygiadau’r fenter dros y flwyddyn. Gellir gweld copi o’n hadroddiad blynyddol, a’r cyfrifon ar ein gwefan.
Ail etholwyd y cyfarwyddwyr canlynol i’n Bwrdd Rheoli: Huw Alun Roberts, Harri Bryn Jones, Nia Wyn Jones, Gwenno Jones, Dylan Davies, Nesta Davies, Bronwen Hughes, Carl Renshaw, a Gwennan Henstock. Hoffai’r Fenter ddiolch yn fawr i Lisa Orhan am ei gwaith fel cyfarwyddwr dros y blynyddoedd diwethaf wrth iddi sefyll i  lawr o’r swydd. Golyga hyn bod un lle gwag ar y Bwrdd Cyfarwyddwyr, ac mae’r Fenter yn hapus i dderbyn enwebiadau ar gyfer y safle.
I orffen y noson, cafwyd sgwrs hynod ddiddorol gan Dr Enlli Thomas o Brifysgol Bangor ar waith ymchwil sy’n cael ei gynnal yn yng Nghanolfan ESRC dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd y Brifysgol. Bu’n trafod gwaith ymchwil sy’n edrych yn benodol ar sgiliau gwybyddol plant dwyieithog yng Nghymru.

ADRODDIAD BLYNYDDOL MENTER IAITH SIR Y FFLINT 2010-11cliciwch yma

CYFRIFON MENTER IAITH SIR Y FFLINT 2010 - 2011cliciwch ymaposter

Cawl a Chân gyda Gwibdaith Hen Fran

Mae un o fandiau gwerin fwyaf poblogaidd Cymru yn dod i Neuadd Goffa Trelawnyd. 

Ar Fedi’r 19eg
 bydd sêr y sin gwerin Cymraeg, Gwibdaith Hen Fran yn perfformio caneuon o’i albymau, ‘Cedors Hen Wrach’, ‘Tafod Dy Wraig’ a ‘Llechan Wlyb’. Croeso i gerddorion dod a’u hofferynnau, i ymuno gyda’r gweithdai bydd Gwibdaith yn cynnal am ddim.

Yn ogystal bydd yna hwyl i’r holl deulu gyda phaentio wynebau, cwis Cymraeg, gemau a chawl cartref blasus.

Trefnir y noson gan Fenter Iaith Sir y Fflint a Chlwb Hwyl Hwyr i ddathlu cwblhad llwyddiannus prosiect Iaith a Threftadaeth y Fenter, ac i lansio flwyddyn newydd o weithgareddau hwyl gyda chlybiau ieuenctid iaith Gymraeg, Clwb Hwyl Hwyr a Chlwb Pop.
Bydd y noson yn cychwyn am 6yh ac yn addas i bob oedran.


Sblash a Chan

Sblash a Chan 
Bu canolfan hamdden Treffynnon yn atseinio gyda chwerthin a chanu pan gafwyd sesiwn ‘Sblash a Chan’ llawn hwyl ar Fai’r 15fed. Diolch i Swyddogion Mudiad Meithrin a Thwf am ddod i siarad hefo’r rhieni, ac i arwain y sesiwn canu yn y pwll nofio.


Bethan Gwanas

Ymweliad Bethan Gwanas i’r Wyddgrug
Ar 10fed o Fai daeth Bethan Gwanas, yr awdures, sgript wraig a chyflwynydd teledu poblogaidd draw i lyfrgell yr Wyddgrug i drafod ei llyfr a rhaglen deledu ‘Yn ôl i Gbara’. Dros glasiad o win Affricanaidd, wnaeth Bethan yn rhannu hanesion a helyntion ei thaith yn ôl i Nigeria, wrth iddi hi ymweld â’r pentref lle treuliodd hi gyfnod fel athrawes Saesneg 25 mlynedd yn ôl.


Gŵyl Ffilm Gŵyl Daniel Owen 2011
Llongyfarchiadau i Ysgol Uwchradd Y Fflint am ennill Gwobr Ffilm Daniel Owen 2011 gyda'r ffilm 'Gadael Ysgol', ac i Ysgol Maes Garmon a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth gyda'r ffilm 'Garej Lôn Glan Môr'. Cynhaliwyd y noson wobrwyo ar Fai'r 19eg yng Nghlwyd Theatr Cymru. Gafodd y gystadleuaeth ei feirniadu eleni gan Bethan Gwanas a Neil Williams - dau wyneb cyfarwydd o S4C. Daeth yr holl ysgolion a gymerodd rhan at ei gilydd i'r premier, i fwynhau noson o adloniant a hefyd i ddiolch i'r cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr, athrawon a threfnwyr bu'n rhan o'r prosiect.  Llongyfarchiadau mawr i’r holl bobl ifanc a fu’n rhan o’r prosiect. Mawr obeithiwn bydd rhai ohonyn nhw’n gweld hwn fel y cam cyntaf i yrfa yn ddiwylliant ffilm Gymreig. 
Cewch weld y ffilmiau ar www.gwobrdanielowen.co.uk


Ail gydied yn dy Gymraeg!

logo

Mae ymgyrch ‘Ail gydied yn Dy Gymraeg’ yn cychwyn ym mis Mehefin, gyda rhaglen o weithgareddau llawn hwyl. Bwriad yr ymgyrch yw hyrwyddo’r manteision o siarad Cymraeg fel teulu, a bydd ystod eang o weithgareddau iaith Gymraeg ar gael, gan gynnwys gemau’r ardd, picniciau, teithiau ‘Mam a’i Phram’ a sioeau cerddorol.

Dywedodd Rebecca Davies, trefnydd y prosiect, “Dysgodd ni rhywfaint o Gymraeg yn yr ysgol; ond unwaith wyt ti’n gadael addysg mae’n hawdd iawn colli cyswllt gyda’r iaith a cholli hyder. Mae ‘Ail gydied yn dy Gymraeg’ am gael hwyl fel teulu a hyrwyddo manteision ddwyieithrwydd. Ie, mae plant yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol, ond bydd clywed o gartref yn rhoi hwb anferth iddynt. Ein neges yw bydd eich plentyn dim yn disgwyl i dy Gymraeg fod yn berffaith - ond byddant nhw yn cael budd o glywed o’n cael ei siarad, ac o ymarfer rhigymau, geirfa a rhifau gyda mam a dad. Rydym ni eisiau gweld mwy o rieni yn trosglwyddo’r iaith. Gyda’r nifer o siaradwyr Cymraeg yn cynyddu’n flynyddol a mwy a mwy o yrfaoedd yn galw am sgiliau dwyieithog, does 'na byth wedi bod amser gwell i ail gydied yn dy Gymraeg a helpu’ch plentyn ar yr un pryd!”

Mae’r ymgyrch yn rhedeg trwy fis Mehefin a mis Gorffennaf. Bydd yn cychwyn ar Fehefin 1af pan fydd seren panto Martyn Geraint yn dod a’i sioe un dyn mympwyol i Clock Tower Mostyn (10am) a Neuadd Ysgol Terrig (1.30pm). Mae mynediad am ddim, ac mae yna groeso i bawb! Am fwy o fanylion am y sioe, a gweddill y digwyddiadau, ewch i www.menteriaithsiryfflint.co.uk neu e-bostiwch .

CLICIWCH YMA I WELD COPI O’R RHAGLEN LLAWN


Menter Iaith Sir y Fflint yn derbyn estyniad i brosiect Iaith a Threftadaeth llwyddiannus

Mae’r Fenter yn falch i gyhoeddi ei fod wedi derbyn cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir y Fflint i ymestyn y prosiect Iaith a Threftadaeth hyd at fis Medi 2011. Yr oedd y prosiect yn wreiddiol i fod i ddod i derfyn ar ddiwedd mis Chwefror, ond fel cydnabyddiaeth o waith da'r Fenter rhwng 2008 - 2010, rhoddwyd caniatâd i’r prosiect parhau am chwe mis ychwanegol, ac wedi derbyn nawdd o £50,000 gan y Cynllun Datblygu Gwledig 2007-2013 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig.

Meddai Rheolwr Menter Iaith Sir y Fflint, Gwawr Cordiner, “Mae’n galonogol iawn i gael estyniad o’r prosiect; mae’n dangos bod y Cyngor Sir yn hapus gyda’r gwasanaethau rydym yn darparu i drigolion gwledig y Sir, ac yn bwysicach, mi fydd y chwe mis ychwanegol yn rhoi cyfle i ni weithredu amcanion strategaeth iaith newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru “Iaith Fyw, Iaith Byw”, yn ogystal â chael ychwanegu tuag at fwrlwm yr Eisteddfod Genedlaethol yma yn y Gogledd Ddwyrain ym Mis Awst.”

Mae’r Fenter wrthi’n paratoi nifer o gynlluniau newydd, gan gynnwys prosiect trosglwyddo’r Gymraeg i deuluoedd, prosiect celf dreftadol, prosiectau ieuenctid amrywiol, ac wrth gwrs, mi fydd y prosiect yn parhau i gefnogi digwyddiadau cymunedol o fewn yr ardal wledig.

Agwedd newydd o’r prosiect yw’r Cynllun Marchnata Ddwyieithog, bydd yn cynorthwyo busnesau maint bach a chanolig i gynhyrchu deunyddiau marchnata ddwyieithog. Gall fusnesau ddarganfod os ydyn nhw’n gymwys trwy e-bostio.


Dathliad o’r hydref

murlun

Cafodd grwp o arlunwyr eu hysbrydoli gan eu gweithle i greu murlun i ddathlu holl liwiau’r hydref.

Mae’r canolfan astudiaethau maes Gweithfeydd Dyffryn Rhydymwyn yn cael ei redeg gan DEFRA, ac yn un o sawl adeilad hanesyddol yn dyddio o’r Ail Ryfel Byd. Heddiw mae’r ardal yn warchodfa natur o dan reolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Ddwyrain Cymru, ac mae’r canolfan ynghanol harddwch y cefn gwlad.

Meddai arlunydd Dee Rivaz, “Mae Dyffryn Rhydymwyn yn le gwych i gynnal gweithdai celf gan eich bod ynghanol harddwch ac ysbrydoliaeth. Dros gyfnod y gweithdai gwelsom ni’r coed yn troi o wyrdd i aur, oren a choch, a hwn ysbrydolodd ni i greu ein murlun. Mae rhai o’r paneli aml-gyfrwng yn dangos picnics hafaidd, eraill darluniau hydrefol a golygfeydd gaeafol. Mae pob sgwâr hefyd yn dangos gair Cymraeg a Saesneg. Gan roedd yr arlunwyr oll yn nysgwyr Cymraeg, teimlwn ei fod o’n bwysig i’r murlun fod yn ddwyieithog. Roedd yn gyfle da i ni ymarfer siarad Cymraeg wrth wnïo! Rydym yn niolchgar iawn i Fenter Iaith am ariannu’r murlun, ac i DEFRA am adael i ni ddefnyddio’r canolfan am ddim.”

Mae’r murlun yn cael ei arddangos yn y ganolfan astudiaethau maes, gyda’r gobaith bydd o’n annog arlunwyr eraill i fod yn greadigol!


Taith Cerdded i Gastell Caergwrle

castell caergwrle castell caergwrle

Ar ddydd Sadwrn, Hydref 16eg 2010 daeth Ken Brassil o’r Amgueddfa Genedlaethol Cymru i gynnal darlith unigryw o fewn waliau Castell Caergwrle. Gyda chymorth haneswyr lleol mewn gwisg Ganoloesol, cyflwynodd Ken hanes y castell a’r ardal gyfagos i grŵp oedd wedi teithio o bob cornel Sir y Fflint. Dysgodd y grŵp llawer o ffeithiau amrywiol am ymwelwyr enwog i’r castell, arfau Canoloesol a thoiledau Cymreig dwbl!

Meddai Rebecca Davies, Swyddog Iaith a Threftadaeth, “Roeddem yn hynod o ffodus i gael Ken yma i rannu ei arbenigedd a dod ac ein treftadaeth yn fyw. Bu’n braf iawn gweld gymaint o bobl yn troi allan, a bwriadwn drefnu digwyddiad tebyg yn y gwanwyn.”


Caneuon o’r Cerrig

Ffilm wedi'w creu gan grwp aNImeiddio fel rhan o brosiect addysg Cadw. Prosiect Iaith a Threftadaeth gan Fenter Iaith, yr Urdd, a grwp brwdfrydig o animeiddwyr a wnaeth gweithio'n galed iawn! Mae rhagor o wybodaeth am Caneuon o’r Cerrig i’w weld yma.

 

 


Cyfrifon Menter Iaith hyd at Mawrth 2010

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2009

Adroddiad Blynyddol Menter Iaith Sir y Fflint 2009 - 2010


Gŵyl Y Ffin 2010 yn Nhreffynnon

Derwyddion Dr Gonzo

Ni lwyddodd y glaw i ddifetha Gŵyl Y Ffin wrth i ymwelwyr lu dod draw i Dreffynnon dydd Sadwrn diwethaf.

Lansiwyd Gŵyl Y Ffin yn 2009 er mwyn cynnig llwyfan i fandiau roc a phop Cymraeg yng ngogledd ddwyrain Cymru. Teimla trefnwyr Y Ffin, sef Menter Iaith Sir y Fflint ac Urdd Gobaith Cymru, bod yr wyl wedi llwyddo codi ymwybyddiaeth o’r sîn cerddoriaeth Cymraeg ymhlith gynulleidfa newydd.

Meddai Darren Morris, Swyddog Datblygu Urdd Flint a Wrecsam, “Roedd yn gymysgedd ffynci o gerddoriaeth Cymraeg, Saesneg, roc, pop, acwstig, ska, ac indie. Clywsom bob offeryn o drombôn i dambwrîn. Wnaethom ni jamio i Reggae Cymraeg a dawnsio i Beyonce dwyieithog. Er na ddeallodd pawb y lyrics, roeddent yn dawnsio yn y stryd. Daeth pobl i ofyn fwy am y bandiau, ac i holi a oedd yna gigs Cymraeg tebyg yn digwydd yn lleol. Roedd yn wych i allu cynhyrchu gymaint o ddiddordeb mewn cerddoriaeth Cymraeg cyn i’r Eisteddfod Genedlaethol dod i Wrecsam yn 2011. Rydym eisiau i bawb bod yn ymwybodol am, a mwynhau’r gerddoriaeth gyfoes wych sydd yn bodoli yng Nghymru ar hyn o bryd.”

Daeth tua 500 o ymwelwyr i’r ŵyl, yn dod ag incwm yn ogystal â cherddoriaeth i stryd uchaf Treffynnon.

Meddai Gwawr Cordiner, Rheolwr Cyfarwyddwr Menter Iaith Sir y Fflint, “Ein bwriad oedd cynnal gweithgaredd cymunedol yn Nhreffynnon; un gall pawb mwynhau heb ddim ots am ei gallu ieithyddol. O’r ymateb positif a’r croes-dorriad eang gawsom ni ar ddydd Sadwrn, hoffwn feddwl ein bod wedi cynnal gŵyl lwyddiannus. Rydym wrthi’n trefnu Y Ffin 2011 yn barod! Hoffwn ddiolch eto i bawb a chefnogodd Y Ffin yn Nhreffynnon.”

Mr Huw

Merched Gwyllt Cymru

Ar Fehefin 14eg, daeth mamau o Gylch Ti a Fi a Meithrin Terrig, Treuddyn at ei gilydd i fwynhau noson o faldodi yn arbennig i ferched. Roedd yn gyfle i ymlacio a mwynhau tylino pen ac ysgwyddau, coluro a pheintio ewinedd. Siaradwr gwadd y noson oedd yr awdures Beryl H. Griffiths, yn sôn am ei llyfr ‘Merched Gwyllt Cymru’ . Soniodd hi am hanesion a helyntion rhai o ferched enwocaf Cymru, ac arweiniodd hwn i drafodaeth rhwng y grwp ynglyn â’u dewis nhw o bwy i gynnwys mewn diweddariad o’r llyfr Ferched Gwyllt Cymru . Edrychwn ymlaen at y llyfr nesaf Beryl!


gwobrwyo

Noson Wobrwyo - Gweithdai Ffilm Daniel Owen

Llongyfarchiadau i Ysgol Gatholig Sant Richard Gwyn am ennill Gwobr Ffilm Daniel Owen 2010, ac i Ysgol Y Fflint a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth. Cynhaliwyd y noson wobrwyo ar Fai’r 20fed yng Nghlwyd Theatr Cymru. Roedd y noson yn ddathliad haeddiannol ac yn ddiweddglo gweddus i’r prosiect ffilm. Daeth yr holl ysgolion a gymerodd rhan at eu gilydd i’r premier, i fwynhau noson o adloniant a hefyd i ddiolch i’r cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr, athrawon a threfnwyr bu’n rhan o’r prosiect.

derbyn y tlws

Cewch weld yr holl ffilmiau ar www.gwobrdanielowen.co.uk

Gallwch brynu copi o’r ffilmiau ar DVD trwy gysylltu â swyddfa Menter Iaith Sir y Fflint ar 01352 744040.


Animeiddio

Shrek, Avatar, How to Train Your Dragon ... dydi animeiddio byth wedi bod mor boblogaidd! Rŵan, diolch i Fenter Iaith Sir y Fflint, yr Urdd a Rhaglen Dysgu Gydol Oes Cadw, mae criw o bobl ifanc o Sir y Fflint wedi cael y cyfle i ddod yn animeiddwyr ac i greu ffilm eu hunain.....Cliciwch yma am fwy.


Gweithgareddau Plant a Phobl Ifanc

Hwyl a Hanner

Eto, bu’r Fenter yn cydweithio gyda’r Urdd i gynnig cyfres o sesiynau Celf, Drama a Dawns dros gyfnod Hanner Tymor y Gwanwyn i blant lleol yn Ysgol Glanrafon. Cafodd y plant llond gwlad o hwyl yn creu murlun anifeiliaid gwyllt, masgiau ac addurno crysau-T yn ystod y diwrnod Celf a Chrefft. Daeth Cari Sioux o Lanuwchllyn at y criw i gynnal Gweithdy dawns hip hop, tap, a stryd - dipyn o bopeth. Daethpwyd ar wythnos i ben gyda Gweithdy Drama fywiog am ffoaduriaid. Roedd y plant wrth eu boddau yn dysgu meimio!


Holi Hana

Daeth ymwelwyr arbennig iawn i ymweld â disgyblion a chyfeillion Ysgol Glanrafon brynhawn Mercher y 25ain o Dachwedd. Daeth cymeriadau S4C Holi Hana i'r Wyddgrug am y prynhawn. Cafwyd croeso arbennig gan y plant i’r hwyaden sy’n helpu anifeiliaid bach gyda’u problemau Hana, a’r arth fach Bert, a chafwyd llond gwlad o swsys a chwtchys!
Trefnwyd y digwyddiad ar y cyd gyda Mudiad Ysgolion Meithrin er mwyn codi ymwybyddiaeth ymysg rhieni o fuddiannau cyflwyno’r Gymraeg yn y cartref, a magu plant yn ddwyieithog.
Meddai Rhian Davies, Swyddog Busnes Menter Iaith Sir y Fflint, “Roedd hi’n brynhawn bendigedig, ac roedd y plantos wrth eu boddau yn cyfarfod Hana. Cawsom gyfle i basio gwybodaeth werthfawr ymlaen i lawer o rieni. Mae niferoedd plant sy’n dewis Addysg Gyfrwng Cymraeg yn tyfu ar draws y sir ac rydym yn awyddus i ddathlu hyn. Mae mwy a mwy o rieni yn gweld manteision rhoi’r rhodd o ddwy Iaith i’w plant. Mae cymorth parod ar gael gan Fudiad Ysgolion Meithrin a Menter Iaith Sir y Fflint i deuluoedd sy’n awyddus i gyflwyno’r Gymraeg yn y cartref.”

Ychwanegodd Marian Antrobus, Swyddog Datblygu Sir y Fflint Mudiad Ysgolion Meithrin, “Mae Holi Hana a chymeriadau adnabyddus eraill CYW ar S4C sy’n cael ei ddangos bob bore o’r wythnos rhwng 7.30am a 1.30pm yn ffordd fendigedig i gyflwyno ychydig o Gymraeg yn y cartref. Mae plant fel sbwng yn codi iaith mor hawdd. Roedd hi’n wych gweld cymaint o rieni’r Cylch Meithrin a’r Cylchoedd Ti a Fi yn mynychu’r gweithgaredd llawn hwyl gyda’u plant.”


pobl yn siarad

Creu D

Yn ystod mis Chwefror bu’r Fenter yn cynnig profiad unigryw i ddysgwyr y sir: cyfres o weithdai ysgrifennu gydag enwogion llenyddol Cymru, Iwan Llwyd a Siân Northey. Meddai Rebecca Davies, Swyddog Iaith a Threftadaeth Menter Iaith Sir y Fflint: “Trefnwyd y gweithdai yma yn arbennig ar gyfer dysgwyr, er mwyn iddynt gael y profiad o weithio gyda llenorion proffesiynol a chael adborth a gloywi eu sgiliau ysgrifennu. Er mai criw bychan death ynghyd, rhoddwyr y cyfle iddynt fynegi eu hunain yn greadigol mewn sawl cyfrwng- pwy a wyr, efallai ein bod wedi ysbrydoli enillydd nesaf Eisteddfod y Dysgwyr!”

Dyma gopi o’r gerdd a grëwyd gan y grwp yng nghwmni Iwan Llwyd:

Adfywiad

Daw’r eirlys drwy yr hirlwm
i’r cae ym mhen draw y cwm
yn groes i farrug rheswm.

Fe ddaw fel atgof tawel
o hyd, daw eto i hel
o’r awyr ddagrau’r awel.

Drwy’r hir daw’r blodyn gwirion
i herio’r erwau oerion
a llwm â’i styfnigrwydd llon.

pobl yn siarad

Creu Murlun

arlunwyr


Daeth griw o ddysgwyr Cymraeg brwdfrydig at ei gilydd i weithio gyda’r arlunydd cymunedol Mari Gwent i greu murlun yn seiliedig ar grochenwaith enwog Bwcle.

Roedd y gweithdai, a gynhaliwyd ar Ionawr 30ain a Chwefror 6ed a 13eg, a drefnwyd gan Fenter Iaith Sir y Fflint, yn gyfle i drigolion y sir i ddysgu mwy am hanes un o ddiwydiannau hynaf yr ardal, creu gwaith celf ac ymarfer eu Cymraeg mewn awyrgylch hwyliog.
Dywedodd Mari ei bod hi “Wedi mwynhau'r profiad yn fawr, roedd cyfuno creadigrwydd â sgwrsio'r dysgwyr yn broses ddiddorol iawn.”

Dywedodd Rebecca Davies, Swyddog Iaith a Threftadaeth y Fenter, “Mae hwn wedi bod yn brosiect cyffrous iawn. Cafodd y dysgwyr gyfle i ddefnyddio eu Cymraeg mewn awyrgylch hamddenol, cymdeithasol gan ddysgu geirfa newydd a dysgu dipyn am hanes a threftadaeth diwydiant lleol. Mae’r gwaith celf sydd wedi cael ei greu yn llwyr o papur, glud a phaent yn weth i’w weld. Mae’r gwaith mor effeithiol ei fod yn twyllo’r llygaid i feddwl mai crochenwaith go iawn ydyw!” 

Bydd y murlun yn cael ei arddangos yn gyhoeddus yn y dyfodol agos.
Yn y llun (chwith i’r dde) mae’r grwp: Yr arlunydd, Mari Gwent, Dee Rivaz, Peter Davies a Robbie Burton.

Trefnwyd y digwyddiadau gan Fenter Iaith Sir y Fflint fel rhan o’i phrosiect Iaith a Threftadaeth gyda chymorth y Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a'r Undeb Ewropeaidd.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Rebecca ar 01352 744042.

gwaith celf

 

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Sir Y Fflint
Uned 3
Parc Busnes Yr Wyddgryg
Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Rhif Ffôn: 01352 744040
E-bost - cliciwch yma

Dilynwch ni ar 'Twitter'

Ychwanegwch ni ar 'Facebook'

Swyddogion

Staff Cyflogedig

Prif Swyddog -  Gill Stephen - Symudol - 07971046005

Swyddog Cyfathrebu - Rhian Davies (Rhan Amser)

Swyddog Datblygu’r Gymraeg -Emma Lloyd

Swyddog Busnes - Ffion Witham (Rhan Amser)

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth