icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Maldwyn

Archive

IONAWR 2014
Cronfa Leol yr Eisteddfod yn cyrraedd £200,000

llun

Wrth i ni ddechrau ar flwyddyn fawr i Faldwyn - blwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015 - mae Menter Maldwyn yn falch ofnadwy o glywed fod yr Eisteddfod wedi cyhoeddi bod Cronfa Leol y Brifwyl eisoes wedi cyrraedd £200,000, sef 75% o’r targed.

Mae trigolion ar hyd a lled y dalgylch wedi bod wrthi’n ddiwyd ers blwyddyn a rhagor yn casglu arian ar gyfer yr Eisteddfod a gynhelir ym Meifod o 1-8 Awst y flwyddyn nesaf. Gydag un dyddiad cau eisoes wedi pasio, ac eraill yn prysur agosáu, mae’r trefniadau a’r paratoadau lleol a chenedlaethol yn mynd yn arbennig o dda.

Meddai Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Mae’n braf iawn gallu cyhoeddi ein bod ni wedi cyrraedd carreg filltir mor bwysig i’r Gronfa Leol cyn y Nadolig. Gwn bod amryw o’r gwirfoddolwyr lleol wedi gobeithio y byddai modd cyrraedd £200,000 cyn diwedd y flwyddyn, a rhaid eu llongyfarch nhw ar eu gwaith a’u hymroddiad er mwyn gwneud hynny.

"Mae codi arian sylweddol yn dipyn o her, yn enwedig mewn ardal wledig ac yn ystod cyfnod economaidd anodd. Ond mae pobl Maldwyn a’r Gororau wedi ymateb yn arbennig i’r sialens ac wedi bod wrthi’n trefnu gweithgareddau a digwyddiadau o bob math – a’r cyfan yn enw’r Eisteddfod.

“Rhaid talu teyrnged i’r gwirfoddolwyr lleol, dan arweiniad byrlymus Beryl Vaughan. Mae’u hegni a’u brwdfrydedd yn heintus, ac wedi cydio yn nychymyg pentrefi ac ardaloedd ar hyd a lled y dalgylch. Mae trigolion yr ardal wedi croesawu’r Eisteddfod yn gynnes iawn, ac rwy’n gobeithio y bydd Cymru gyfan yn ymateb i’r croeso hwn ym mis Awst ac yn tyrru i Meifod ar gyfer wythnos i’w chofio.

“Wrth gwrs, mae wyth mis i fynd, a bydd y gwaith codi arian yn parhau dros y misoedd nesaf. Rydym yn gwybod bod y pwyllgor lleol yn benderfynol o gyrraedd y targed ariannol, a rydym yn galw ar i bobl o bob rhan o Maldwyn a’r Gororau – a’r rheini y tu allan o’r dalgylch swyddogol – i gefnogi’r gwaith ac i sicrhau y bydd Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, 2015 yn un o’r goreuon eto.”

Cynhelir y Brifwyl ym Meifod o 1-8 Awst. Am ragor o wybodaeth ewch i www.eisteddfod.org.uk.


DECEMBER

Join TWF, Mudiad Meithrin and Menter Maldwyn for family fun with your little ones this December!

poster


HYDREF 2014

Hydref ar hyd yr Arfordir

Cyn iddi hi ddod yn aeaf, bydd cyfle eto ym mis Hydref i ymuno efo Beryl Vaughan ar ei hymgyrch i godi ymwybyddiaeth ac arian er budd Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau. Gobeithio y gallwch gerdded ar rai o'r dyddiadau isod; mae croeso cynnes iawn i bawb, a chaiff rhodd o £10 am ymuno yn y daith ei werthfawrogi'n fawr.

Hydref 15 October: Nigwl - Traeth Musselwick
Hydref 16 October: Traeth Musselwick - Monk Haven
Hydref 17 October: Monk Haven - Neyland
Hydref 20 October: Pontrhydbont - Ynys Llanddwyn
Hydref 21 October: Ynys Llanddwyn - Porthaethwy
Hydref 22 October: Caernarfon - Abergwyngregyn
24 Hydref: Neyland - Angle
25 Hydref: Angle - Capel Sant Gofan
26 Hydref: Capel Sant Gofan - Dinbych y Pysgod

Os hoffech gyfrannu ond na allwch gerdded rhan o'r daith, ewch i www.justgiving.com/taithgerddedberylvaughan neu ffonio swyddfa'r Eisteddfod: 0845 4090 400.


Elusen yn lawnsio cynllun Cyfeillion

Mae ‘A Voice for You’ yn gweithio yn Sir Drefaldwyn i helpu pobl gydag anabledd dysgu. Maen nhw’n recriwtio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr i fod yn eiriolwyr. Maen nhw hefyd yn cydnabod pwysigrwydd integreiddio cymdeithasol ar gyfer pobl gydag anabledd dysgu gan helpu creu cyfleoedd i bobl chwarae rhan mwy gweithgar yn eu cymunedau lleol.
Yn ddiweddar maen nhw wedi lawnsio grŵp ‘Cyfeillion’ i’w helpu gyda’r gwaith ac i ddod â syniadau a brwdfrydedd newydd i’r mudiad. Dyma rhai o’r pethau y fedrwch ei wneud petaech chi’n ymuno â nhw.
Rhoi help llaw gyda’u clwb cymdeithasol misol llwyddiannus
Helpu gyda threfniadau Ceilidh a Diwrnod Crefftau blynyddol
Helpu gyda digwyddiadau fel boreuau coffi a gweithgareddau codi arian eraill
Helpu nhw i godi ymwybyddiaeth am ein gwaith yn ein cymuedau lleol
Helpu lledaenu eu cynllun noddi newydd
Mynd i’r swyddfa i helpu gyda tasgau ymarferol o bryd i’w gilydd.
Helpu gwerthu cardiau nadolig.
Os hoffech gael mwy o wybodaeth am Gyfeillion A Voice For You, cysylltwch ag Angela: 01686 629 951 / avoice.foryou@yahoo.com


Eisteddfod yn lansio prosiect corawl cyffrous newydd!

llun

Eleni bydd cynllun corawl yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei lansio ar ei newydd wedd, wrth i baratoadau ar gyfer y Brifwyl ym Maldwyn a’r Gororau brysuro.
Y bwriad yw rhoi cyfle i nifer fawr o bobl o bob oed a rhan o’r dalgylch i ymuno gyda chyfres o gorau cymunedol a fydd yn dod ynghyd i berfformio yn ystod wythnos yr Eisteddfod a gynhelir ym Meifod o 1-8 Awst y flwyddyn nesaf.

Bydd y cyfan yn cychwyn ddydd Sadwrn 11 Hydref, pan mae gwahoddiad agored i unrhyw un sy’n awyddus i fod yn rhan o brosiect ddod draw i Neuadd Ysgol Glantwymyn o 11am tan 3pm, ar gyfer sesiwn ‘Dewch i Ganu’. Bydd hwn yn gyfle i gyfarfod pawb arall sy’n rhan o’r prosiect ac i glywed am y gweithiau a fydd yn cael eu perfformio yn ystod y Brifwyl – yn ogystal â chael rhoi tro ar ambell gân.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Mae hwn yn gynllun newydd a chyffrous. Ein gobaith yw creu gwefr gorawl ar hyd a lled y dalgylch, a fydd yn ysbrydoli pobl o bob oed i ddod ynghyd i ymuno gyda chôr yn enw’r Eisteddfod, gan obeithio y bydd nifer fawr o’r aelodau’n penderfynu parhau i ganu gyda’i gilydd yn dilyn y Brifwyl y flwyddyn nesaf.

Rydym yn mynd i fod yn cydweithio gyda chorau sydd eisoes yn bodoli ar hyd a lled y dalgylch yn ogystal â chreu amryw o gorau newydd, a bydd y rhain yn cyfarfod ac yn ymarfer yn lleol yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn. Bydd y rhaid yn dod ynghyd ar gyfer nifer o ymarferiadau torfol mewn lleoliad canolog dros y misoedd nesaf, dan arweiniad y trefnydd cerddorol ac arweinydd amlwg Jeff Howard. Mae un peth yn bendant – bydd digonedd o gyfle i unrhyw un sydd am fod yn rhan o’r prosiect i ymuno gyda ni!"

Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi’n fuan, a gall unrhyw un sydd am wybod mwy gysylltu gyda Swyddfa’r Eisteddfod ar 0845 4090 400 neu drwy ebostio gwyb@eisteddfod.org.uk.

Bydd gwybodaeth hefyd ar gael ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.org.uk ac ar y dudalen facebook, www.facebook.com/eisteddfod. Yn ogystal, bydd gwybodaeth yn cael ei gyhoeddi ar Twitter, www.twitter.com/eisteddfod.


SEPTEMBER

Dysgu Cymraeg? Join us for a stroll around Gregynog Gardens

There's a warm welcome for Welsh learners and fluent Welsh speakes to join Alwyn Hughes, Llangadfan for a walk around Gregynog Gardens. It's a free event - bring money if you'd like to stop for a cuppa at the end. Full details on the poster below.

poster


Swydd Wag gyda Mudiad Meithrin: Swyddog Marchnata a Nawdd (dros gyfnod Mamolaeth)
Aberystwyth

logo

Cyflog: NJC 21 (£19, 317) (pro-rata)
Lleoliad: Swyddfa Mudiad Meithrin, Y Ganolfan Integredig, Boulevard de Saint-Brieuc, Aberystwyth, SY23 IPD
Oriau: 32 awr yr wythnos. Gellir cytuno ar batrwm gweithio hyblyg o fewn strwythur gweithio arferol Mudiad Meithrin sef 9.00 – 5.00 o ddydd Llun - Gwener.
Dyddiad Cau: 12 Medi 2014 (Rhaid i bob cais gyrraedd erbyn 5pm)
I weld manylion, swydd ddisgrifiad llawn a ffurflen gais, ewch i wefan Mudiad Meithrin: www.mudiadmeithrin.co.uk/swyddi
Am fwy o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol cysylltwch â Iola Jones, Mudiad Meithrin ar 01970 639 639.


Taith Gerdded Beryl: Llwybr yr Arfordir
Medi 2014

llun

Does dim llawer o beryg' y bydd Beryl Vaughan yn hongian ei hesgidiau cerdded am beth amser eto!

Mae ei hymgyrch i godi ymwybyddiaeth a chodi arian er budd y brifwyl ym Maldwyn a'r Gororau 2015 yn parhau. Gobeithio y gallwch ymuno â hi ar rai o ddyddiadau Medi; mae croeso cynnes iawn i bawb, a chaiff rhodd o £10 am ymuno yn y daith ei werthfawrogi'n fawr trwy fynd i'r dudalen codi arian ar Just Giving: www.justgiving.com/taithgerddedberylvaughan neu ffoniwch swyddfa'r Eisteddfod ar 0845 4090 400.
Pawb i gwrdd am 10am y bore ym mha bynnag leoliad yr hoffech ymuno efo Beryl.
Dydd Gwener 19 Medi: Pont Menai i Landdona
Dydd Sadwrn 20 Medi: Llanddona i City Dulas
Dydd Mawrth 23 Medi: City Dulas i Gemaes
Dydd Mercher 24 Medi: Cemaes i Lanfachreth
Dydd Sadwrn 27 Medi: Llanfachraeth i Ynys Lawd
Dydd Llun 29 Medi: Ynys Lawd i Bontrhydbont


Cyngerdd Mawreddog gyda Rhys Meirion

llun

7.30pm Nos Sadwrn 13 Medi, Canolfan Hamdden Llanfair Caereinion

Cyngerdd arbennig gyda'r tenor byd-enwog Rhys Meirion, ynghyd â Dilwyn Morgan, Meilyr Jones, Côr Meibion Penybontfawr a Huw Davies. Bydd hi'n noson werth chweil yng nghwmni perfformwyr gwych, a'r cyfan er budd Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015.

Tocynnau £10 ar gael gan:
Gwyndaf: 01691 648637 // Kath: 01938 820208 // Tegwyn: 01691 648347 // inda: 01938 810439
Trefnir gan Bwyllgor Apêl Llanfihangel, Dolanog a Llwydiarth.


Parti yn y Parc

llun

Dydd Sul 7 Medi, Clwb Pêl-droed Carno
Prynhawn llawn hwyl ac adloniant i'r teulu cyfan.
Mae'r lein-yp yn arbennig gydag amrywiaeth eang iawn o berfformwyr, felly bydd rhywbeth at ddant pawb. Dewch â phicnic efo chi i fwynhau prynhawn cyfan o berfformiadau.

Dan arweiniad dau wyneb cyfarwydd ar S4C, y cyflwynwyr Mari Lovgreen a Rhodri Gomer, mae cyfle i fwynhau cyfraniadau gan Rhys Meirion, Aled Wyn Davies, Sara Meredydd , Edryd Williams, Glyn Jones, Sarah Woosnam, Côr Meibion Y Drenewydd, Teulu Moeldrehaearn, Twurzles, Hywel a Johnny a'r bandiau Cymraeg lleol Da'n Gilydd a Hufen Iâ Poeth.
Ac wrth gwrs, bydd digonedd i ddiddanu'r plant hefyd gyda chastell gwynt ynghyd â chymeriad poblogaidd Ben Dant y môr-leidr o griw Cyw!
Bydd Parti yn y Parc yn agor am 12 ganol dydd, a bydd yr adloniant yn dechrau o 1pm ymlaen.


Tocynnau
Oedolion: £15
Disgyblion Ysgol Uwchradd: £7
Plant oed Cynradd ac iau: Am ddim
Bydd bar a chornel goffi ar agor trwy'r prynhawn, a brechdanau cig moch ac ati ar werth o 6pm ymlaen.
Am ragor o fanylion, cysylltwch â Liz Jones: 01686 420330


AUGUST

Top Welsh bands bands in Llanidloes on 24 August - Candelas, Swnami & Yr Eira!

Three of Wales' most popular Welsh bands - Candelas, Swnami and Yr Eira - are currently on tour around Wales, and we're very pleased to be bringing them to Llanidloes on Bank Holidau Sunday, 24 August. Listen to some of their tracks on the link below.
8PM | SUN 24 AUGUST | LLANIDLOES FOOTBALL CLUB
Tickets £5 Contact Menter Maldwyn on01686 610 010 / post@mentermaldwyn.org to secure your tickets, or you can buy on the door on the night.

 


14 August

Join Beryl on her coastal path adventure!
 

With less than a year to go before the Montgomeryshire and the Marches National Eisteddfod, and as everyone recovers from a successful festival in Carmarthenshire last week, it’s good to know that we won’t have long to wait before getting another chance to support the Eisteddfod. Following the success of the first few stages of her walk along the Coastal Path at the beginning of summer, Beryl Vaughan, Chair of the 2015 Executive Committee, is taking to the road again over the next few days, travelling through north west Wales.

"This is going to be a spectacular tour," said Beryl, as she prepared for the next few stages. "We have been very lucky with the weather so far and I really hope our luck continues as we walk through Llyn and along the coast of Gwynedd. 

And you're invited to join her! Here are the details of the next stages of the walk:

18 August – Harlech to Porthmadog
19 August – Porthmadog to Pwllheli
20 August – Pwllheli to Pentowyn
21 Augut – Pentowyn to Aberdaron
22 August – Aberdaron to Tudweiliog
23 August – Tudweiliog to Trefor
24 August – Trefor to Caernarfon

Then, after a break of a few days, Beryl will continue walking, working her way southwards, starting from Goodwick, and here are the details: 
1 September – Goodwick to Abercastle
2 September – Abercastle to St Justinians
3 September – St Justinians to Nigwl.

Anyone wishing to join the walk can turn up on the morning.  The walk starts at 10.00 every day at the start of the Coastal Path in every town or village.  You can walk for the whole day or just for part of the day.  We appreciate a donation of £10 or more for adults and £5 for children.

 You can also contribute through the Just Giving website – www.justgiviing.com/taithgerddedberylvaughan. All money raised will go towards the Montgomeryshire and the Marches Local Fund.

The Eisteddfod is held from 1-8 August next year,  For more information go to www.eisteddfod.org.uk.


Posted 10 August  

Spanish Night

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JULY/AUGUST

 


9 June 2014
 


27 May 2014

Last chance to vote: Please support the John Hughes Memorial Chapel, Pontrobert

John Hughes Memorial Chapel, Pontrobert

John Hughes Memorial Chapel in Pontrobert urgently needs complete re-roofing. The chapel's Trust has applied to the Engage Foundation for a Community Award, but it needs enough people to vote in order to get the funds. Please regiester TODAY to vote and improve John Hughes Memorial Chapel's chances of getting the donation needed for a new roof. Voting closes on 31 May, so please take the time to show your support to this building which plays a key part in Montgomeryshire, and Wales' heritage and history. 

Follow this link to register your vote: https://www.engagemutual.com/foundation/projects/re-roofing-john-hughes-memorial-chapel/ /www.engagemutual.com/foundation/projects/re-roofing-john-hughes-memorial-chapel/


23 May 2014  

Storytime Llanfair Caereinion14 MAY 

SECOND LEG OF EISTEDDFOD WALK TO START SOON

Following the success of the first leg of her journey on the Welsh Coastal Path, Beryl Vaughan, Chair of the Montgomeryshire and the Marches National Eisteddfod committee, will begin the second part of her walk in just over two weeks’ time. 

Beryl said, "First, thanks to everyone who participated in the first leg recently.  We had a very enjoyable three days of walking, and it was great to see so many people joining us. Thanks also to everyone who supported the walk. Every penny of the money collected will go towards creating a memorable Eisteddfod in Meifod next year.  But there’s plenty of walking left to do before we reach next year, and I hope lots of people will support the second part of the journey which starts on Sunday 1 June.

One of the aims of the walk is to show the warm welcome for the Eisteddfod and visitors to the festival in Montgomeryshire and the Marches, and we hope to encourage many to join us for a special week in August 2015, as we walk through different parts of Wales.

Once this leg of the walk is over, there’ll be a month to go before the Proclamation Festival in Newtown on Saturday 5 July.  It’s hard to believe that we have reached this stage in the preparations already, and this is the first ‘official’ event to show that the Eisteddfod is on its way – and there’s another leg of the walk to come before then!"

1-3 June route
1st of June, 10am: Lifeboat Hut in Borth to Llanrhystud
2nd of June, 10am: Llanrhystud to Newquay
3rd of June: Newquay to Aberporth

We are very proud of Beryl here at Menter Maldwyn. We would love it if you could show your support either by joining her on the walk, or donating online on www.justgiving.com/taithgerddedberylvaughan or by calling the Eisteddfod office on 0845 4090 400.


APRIL 2014

Taking the Eisteddfod across Wales

With just over two months to go before the Proclamation Festival for the Montgomeryshire and the Marches National Eisteddfod, the Chair of the local Executive Committee will be donning her walking boots for a sponsored walk along Wales’ coastal path to raise money and awareness for next year’s event.

Beryl Vaughan will set off from Machynlleth on 5 May, exactly two months before the Proclamation, leaving Ysgol Bro Dyfi at 10.00 and walking to Tywyn. The following day sees Beryl leave Ysgol Uwchradd Tywyn at 10.00 and she’ll walk to Barmouth, and then, on 7 May, Beryl will leave the Leisure Centre in Barmouth at 10.00 and make her way to Harlech.

Over the next few months, Beryl will be calling on walkers of all ages to join her on her trek for a day at a time. Her aim is to show the people of Wales that the Montgomeryshire and the Marches area is reaching out across Wales to encourage people from all over the country to come to the Eisteddfod from 1-8 August next year.

While preparing for the first leg of her walk, Beryl said “I very much hope we will have the support of local people in different areas as we walk the coastal path to raise funds for next year’s event. This is our chance to take the Eisteddfod along the Welsh coast, and show everyone that a warm welcome awaits them in Montgomeryshire next year.

“I hope schools and local people will join with us on the walk, which will take place in stages over the coming months as the Eisteddfod approaches, so there will be ample opportunity for people in different parts of the country to join. If you’d like to take part at all, please contact the Eisteddfod office on 0845 4090 400 for more information.

“There’s very little coastline in Montgomeryshire, but we will start the first two parts of the walk in the Machynlleth area, travelling towards north Wales in May and then down to south Wales in June. I hope we’ll have lots of fun, and I look forward to welcoming a large number of fellow walkers not only on the coastal walk but over to Montgomeryshire and the Marches next year for an Eisteddfod to remember.”

Following 5-7 May, the walk will take place on 1-3 June. Further details will be announced nearer the time, and the Eisteddfod will also liaise with schools along the route to invite them to join in for a day. You can also make a contribution to Beryl’s fund by contacting the Eisteddfod office.ARCHIVED NEWS 

The Shop

Ground floor space available for hire. £40 (per four hour session)

Ideal formeetings, evening classes, workshops, consultation sessions. (Tea an coffee available at extra cost 

SAM_1409

Meeting room

(second floor can accommodate up to 15 people)

£10 per hour (Tea and coffee available at extra cost) 

SAM_1407

P.A Sound system - suitable for small gigs/concerts, school disco's and copmetitions etc 
Included:-
4 x microphones                                
2 x speakers
1x mixer
£60 without technician  £100 with technician  


This is Menter Iaith Maldwyn's New Logo 

 

RGB hi res portrait logo

 

The winner of the Logo competition is

Timothy Ansell with this design

  

Timothy Ansell2Rhi a Timothy Ansell2


img

JULY 2012
A new look for Menter Maldwyn

Newtown's High Street was buzzing on Saturday 7th of July, as Menter Iaith Maldwyn - Montgomeryshire's Welsh Language iniciative - celebrated the official opening of their new office.


Having moved from the Old College, also in Newtown, where the venture has been based for the past 10 years, Menter Iaith Maldwyn is now in a visible and accessible location that will make the Welsh language more welcoming. The new office will also act as a Welsh Language Centre for the area, offering a wide range of social sessions for people of all ages.

The Centre was opened officially by Glyn Davies MP, a fine example of a successful Welsh learner from Montgomeryshire, and a word of thanks was given by Menter Iaith Maldwyn's chair, Hywel Lovgreen.

Throughout the day, there was a constant flow of interest, with enough activities organised to keep everyone happy.
Entertainment was had by Welsh singer/songwriter, Geraint Lovgreen, Drum workshops with Gwyn 'Mafia' Jones, and Welsh taster sessions with Welsh for Adults.

The Children enjoyed an array of face painting, balloon blowing, and a story sessions, as well as live singing and dancing performances from Ysgol Dafydd Llwyd, Rhiwbechan and Caereinion High school pupils.

There was also plenty of Welsh delicacies, such as Bara Brith, for those with a sweet tooth, as well as Siop Cwlwm From Oswestry selling Welsh merchandise, books and greeting cards.

Events and sessions have been organised in the new language centre for the near future and Menter Maldwyn would encourage and welcome other Montgomeryshire based organisations and societies to utilies the facility to host their own Welsh/bilngual events.
For more information, contact us on 01686610010 or email post@mentermaldwyn.org
Menter Iaith Maldwyn is funded by the Welsh Government, Powys County Council and Awards for All (Big Lottery Fund).

Contact Details

Menter Iaith Maldwyn
Y Groes
Stryd Lydan
Y Drenewydd
Powys
SY16 2BB

E-mail:- post@mentermaldwyn.org
Phone:- 01686 610 010
Mobile- 07805843726

 

 

Staff

Chief Officer– Mererid Haf
E-mailmererid@mentermaldwyn.org

Development Officer - Rhianon Hywel Jones
E-mail- rhianon@mentermaldwyn.org

Youth Officer- Dylan Penri
E-mail - dylan@mentermaldwyn.org
Phone: 01686 610010

 

Members of Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth