icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Sir Ddinbych

Links

The ‘Links’ section of our website provides the following information to you – please click on any item for more information :-

cymdeithas cyfieithu

The Commissioner’s functions include:

  • promoting the use of the Welsh language

  • facilitating the use of the Welsh language

  • working towards ensuring that the Welsh language is treated no less favourably than the English language by imposing duties on some organizations to comply with standards relating to the Welsh language

  • conducting inquiries into matters relating to the Commissioner's functions

  • investigating interference with the individual’s freedom to use the Welsh language

welshlanguagecommissioner.org

uned y gymraeg llywodraeth cymru
cynllun gweithredu y llywodraeth

Gwefan y Llywodraeth

Cynllun Gweithredu y Llywodraeth 2012 - 2013

strategaeth
camau nesaf

Iaith fyw: iaith byw - Strategaeth y Gymraeg 2012 - 2017

Strategaeth ar gyfer y Gymraeg 2011: datganiad ar y camau nesaf

dogfen ymgynghori
taflen strategaeth

Iaith Fyw: Iaith Byw 2010

Taflen Strategaeth 2011

Ar 1 Mawrth 2012 cyhoeddwyd y Strategaeth am y pum mlynedd nesaf - cliciwch yma

Gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru yw gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg. Mae'r strategaeth yn anelu at weld cynydd yn nifer y bobl sy’n gallu siarad yr iaith, ac sy'n ei defnyddio.

Mae'r strategaeth hefyd am weld:
 rhagor o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg
 cynydd yn hyder pobl a'u rhuglder yn yr iaith
 mwy o ymwybyddiaeth o werth y Gymraeg fel rhan o'n treftadaeth genedlaethol a hefyd fel sgìl defnyddiol mewn bywyd modern
 sefydlogi sefyllfa'r Gymraeg o fewn ein cymunedau
 lle amlwg i'r Gymraeg ar draws y cyfryngau digidol.

Er mwyn gwireddu hyn, mae'r strategaeth yn adnabod chwe maes strategol.

1. Annog a chefnogi'r defnydd o'r Gymraeg o fewn teuluoedd
2. Cynyddu'r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith
3. Cryfhau safle'r Gymraeg o fewn y gymuned
4. Cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle
5. Cynyddu a gwella gwasanaethau Cymraeg i ddinasyddion
6. Cryfhau'r seilwaith ar gyfer yr iaith, gan gynnwys technoleg digidol.

Mae'r strategaeth hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru fel elfen hanfodol wrth greu siaradwyr Cymraeg y dyfodol - ar y cyd ag annog y defnydd o'r iaith o fewn teuluoedd.

Mae'r strategaeth yn rhoi pwyslais arbennig ar greu cyfleoedd i bobl ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg, boed iddyn nhw eu cael yn y cartref neu drwy'r system addysg, ym mhob agwedd ar fywyd pob dydd.

Mae hon yn strategaeth ar gyfer pum mlynedd, o 1 Ebrill 2012 i 31 Mawrth 2017, ac yn disodli Iaith Pawb a gyhoeddwyd yn 2003 - cliciwch yma

 

Côr Meibion Llangwm - click here for more

Cymdeithas Cymraeg Derby - click here

Name of organisation/ individual: 
Name of contact within organisation:
Address: 
Post Code:
Phone Number: 
Email:
Im Interested in the following:
All Children <12
Drama Youth 10-16
Sport Young People 16- 30
Gigs Welsh Learners
Family Socialising
Music Light Entertainment
Arts Eisteddfod
Festivals Advertisements
Buisness Travel and Holiday
Clubs  
 

For a printable version click here

technoleg gwybodaeth Technology in the Welsh language has evolved a lot recently, and you can do many things in Welsh. Here are some ideas on how you can use the language on your computer, and browse the web in Welsh - click here

 

gwefan

Y wefan Gymraeg lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol. Cyfeiriadur Cymraeg, Swyddi Cymraeg, Digwyddiadau Cymraeg, Bargeinion, Eitemau ar werth, Cystadleuaeth Lluniau Lleol a llawer mwy

Mantais is the brand which is used to promote the opportunities of studying through the medium of Welsh at university. Being part of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Mantais organises a full programme of activities which includes events at national festivals, secondary schools, and within UCAS regional conventions. - click here

Mentrau Iaith Cymru - promoting the Welsh language in the community

mentrau iaith cymru

Dysgu Cymraeg i Oedolion

The Welsh language is being increasingly heard in the media, on the street, in the workplace and amongst children.

Maybe you’ve already been learning Welsh for a few years, or maybe you have just made the decision to learn. Whatever your reasons, here is the right place to look if you want more information on the best route for learning Welsh in Denbighshire.

Clwb Hwyl Hwyr

Clwb Hwyl Hwyr

Clwb Hwyl Hwyr is a youth club for children aged between 5 to 14 based in Prestatyn, conducted through the medium of Welsh. Clwb aims to offer and deliver Welsh Language activities to the young people of Prestatyn - outside the school gates.
The Club provides planned programmes of activities ranging from organised games, drama, arts and crafts and trips.

Click here for further details.


Contact Details

You can contact us by writing to:
Menter Iaith Sir Ddinbych
Adeilad Diemwnt
6 Heigad
Dinbych Sir Ddinbych
LL16 3LE

e-mail:  menter@menterdinbych.org
by phone (01745) 812822
or you are always welcome to pop in to the office for a chat.

Staff

Ruth Williams - Chief Officer
[e] - e-mail [t] - 01745 812822

Iorwen Jones - Business Officer
[e] - e-mail [t] - 01745 812822

Cathryn Griffith - Memory Museum Project Officer
[e] - e-mail [t] - 01745 812822

Gwion Tomos-Jones - Community Development Officer
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

 

 

 
 

Members of Mentrau Iaith y Gogledd

Help / Cymorth