icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Conwy

Projects

 


Chwaraeon Buarth

Crynodeb Gweithredol


Amcanion
Prif bwrpas y prosiect yma yw hyrwyddo yr iaith Gymraeg yn yr ysgolion drwy gynnal sesiynau Chwaraeon Buarth. Byddwn yn dod a gemau buarth a oedd yn cael ei chwarae blynyddoedd yn ôl yn ôl i rhestr o gemau plant heddiw.

Nod
Prif nod y cynllun yma yw dod a gemau buarth yn fyw unwaith eto. Mae cymaint o blant y dyddiau yma yn chwarae ar eu cyfrifiaduron  fel nad oes llawer ohonynt yn gwybod sut i chwarae yr hen gemau traddodiadol ddim mwy. Hefyd mae’n annog plant i siarad Cymraeg ar y buarth ac hefyd yn ffordd dda o ymarfer ynganu geiriau Cymraeg.

Mae Menter Iaith Conwy ar y cyd â Athrawon Bro Conwy a Bwrdd yr Iaith Gymraeg wedi cynhyrchu llyfrau gemau buarth o’r enw “Chwit Chwat”. Tra rydym yn mynd o amgylch yr ysgolion yn cynnal sesiynau gemau buarth byddwn yn rhoi llyfryn i’r ysgolion er mwyn iddynt gael cynnal y sesiynau eu hunain yn y dyfodol.

Y Gemau                                                                                                                            
Roedd llawer o gemau newydd sydd ddim ar gael yn y llyfryn yn cael eu cyflwyno i’r ysgolion hefyd.    

Gem Harlech

Gem Llwynog Coch


Mae gennym hefyd gemau ar gyfer plant bychain sydd ddim mor gyflym. Dyma enghreifftiau o rai:

Deffra’r Diogyn

Llwy, Llwy Pwdin a llwy


Canlyniad
Mae’r sesiynau yma wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ysgolion cynradd Conwy. Mae mwy a mwy o alw amdanynt ac mae ein swyddogion yn mynd o amgylch yn cynnal sawl sesiwn yn mewn ysgolion yn ystod y flwyddyn. Bydd y swyddogion hefyd yn rhoi cymorth i’r athrawon pan fo angen os ydynt hwy eisiau dysgu mwy o gemau ee mae ysgol Bro Gwydir, Conwy wedi penderfynu ers i Menter Iaith Conwy fod yno yn cynnal chwaraeon buarth, eu bod yn mynd i glustnodi awr bob prynhawn dydd Iau ar gyfer chwaraeon Buarth i blant derbyn a meithrin. Dangosir hyn lwyddiant y prosiect ac mae’r fenter yn dal i fynd i rhoi help llaw pan fo angen

Rydym wedi cael adborth andros o dda gan yr ysgolion ac mae’r plant yn dal i chwarae rhai o’r gemau. Mae rhai ysgolion sydd ddim wedi cael y sesiynau yma wedi clywed amdanynt ac eisiau rhai yn eu hysgol nhw hefyd.

“Sesiwn y bu i bawb ei fwynhau ac a fydd yn parhau yn yr Ysgol”  Ysgol Abergaseg, Bethesda.

Os hoffech chi i ni ddod draw i’ch hysgol chi i wneud sesiynau gemau buarth, cysylltwch. Mae’r sesiynau am ddim i Ysgolion Sir Conwy ond ar gael i Siroedd eraill hefyd – am y gost o £20 yr awr a 45c y filltir o gostau teithio ar ben hynny.Llyfr Llwybrau Llywelyn – Os hoffech chi gopi o lyfr Llwybrau Llywelyn, cysylltwch a ni – 01492 642 357.


Item on 'Heno' about Menter Iaith Conwy - click here3 projects

Outdoor Project

Community Translation

Welsh Language Courses

 


Llanast Llanrwst


Cyfieithu cymunedol


Events for Learners

We work closely with Welsh for Adults providers to ensure events for learners to practice their Welsh in the community - click here


Raising Communities Capacity

Menter Iaith Conwy’s new project- the Conwy Welsh Social Enterprise Project – is tackling the shortage of services and resources through the medium of Welsh in the county’s communities. The project’s aim is to support these communities by empowering them to transform their current situation. We hope to achieve this by working with groups and networks where the Welsh is the main language, and those who are keen to use the Welsh, to recognize and respond to the opportunities that exist.

CMCCC’s officer will be working with the groups and networks who have previously been formed under Menter Iaith Conwy’s guidance, as well as other communities where the main language is Welsh.

The support would include:

Assist communities and special interest groups to identify the needs and the gaps in Welsh medium provision in their area.

Assist the communities to form enterprises capable of implementing their plans.

Work with the communities to create realistic and achievable development schemes to answer their needs. These would be specific projects e.g. develop community recording studios, children’s nurseries and welsh playing clubs, shops and community pubs, all with Welsh as the main language.

Help and support to create detailed schemes with clear development steps to ensure successful schemes and enterprises. This will be done alongside the community to ensure capacity development and the transfer of skills.

Support with identifying suitable funding streams and to apply for grant money.
Contact the multi-sector organizations who assist the enterprises to assure the most effective support and guidance.

By developing local enterprises there will be more opportunities to create new jobs and encourage entrepreneurship within Welsh speaking communities and amongst those who would like to use Welsh. This will ensure that the language has a strong foundation as an economic skill. It will also be a way of empowering Welsh speaking communities and of fostering an enterprising spirit amongst the residents.

By working closely with the communities there will be a chance to develop skills, confidence and entrepreneurship which will be a base to strengthen the local economy in a sustainable and long term way.

The work will start in September. If you would like any further details please contact Eirian Pierce Jones on 01492 642357 or via e-mail on eirian@menteriaithconwy.cymru 247.net

hen orsaf
hen orsaf

Photos through the kindness of Wyn Jones, Lluniau Llwyfan - www.lluniaullwyfan.com

This is the Old Station building in Llanrwst which is a centre-point to a scheme which will be developing the building as a multi use resource centre including recording studio facilities and performing space. The intention is to offer various opportunities in performing industry, as well as in other fields, all through the medium of Welsh. This is one of CMCCC’s schemes and a trigger to discuss opportunities for new schemes with other communities.


Local Action

We believe that a good understanding of the county is essential for us to be effective. To achieve this we need to establish 6 o 7 local action groups within the county. This will let us see what is needed to in specific areas to safeguard and develop the Welsh Language. We already established many groups;

· Penmaenmawr a Llanfairfechan, Pen-lan

· Llandudno a’r Cylch, Y Creuddyn

· Dyffryn Conwy ( A Welsh Language Board project)

· Between Dyffryn Conwy a Chlwyd, Y Berferddwlad

· Abergele

· Penmachno

· Uwch Aled


Cynllun Awyr Agored

Hyfforddiant Awyr Agored

Mae Menter Iaith Conwy yn chwilio am unigolion Cymraeg sydd yn dymuno ennill cymwysterau yn y diwydiant awyr agored. Fe fedrwn helpu pobl y tu allan i Gonwy.
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio yn y diwydiant awyr agored gysylltwch â Bedwyr ap Gwyn ar bedwyr@menteriaithconwy.cymru247.net neu 01492 642357.
Fe fyddwn yn chwilio am ffynonellau cyllid ar gyfer eich hyfforddi yn eich camp.
Er enghraifft yn ddiweddar cawsom swm sylweddol i hyfforddi arweinwyr mynydd, ac hefyd i hyfforddi hyfforddwyr syrffio.

Be bynnag yw eich diddordeb o gerdded i ddringo, beicio i ganŵio fe wnawn ein gorau i’ch cymhwyso yn eich camp.

Y rheswm pam rydym yn awyddus i neud hyn yw:
Roedd canlyniad Astudiaeth ddiweddar gan Brifysgol Bangor yn dangos bod prinder mawr yn y nifer o siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio o fewn y diwydiant antur awyr agored yn y gogledd Orllewin; gyda dim ond 5% yn medru’r Gymraeg. Felly fel adwaith i hyn mae Menter Iaith Conwy yn ceisio newid y sefyllfa trwy gymhwyso mwy o Gymru Cymraeg yn y maes gan greu cyflogaeth gynaliadwy lleol, a chymreigio’r diwydiant awyr agored yng Nghymru.

I archebu lle, ffoniwch Bedwyr ar 01492 642357


Community P.A

Organizing a gig or event ? We can supply P.A. equipment for e reasonable price with a sound technician.

Small P.A.

£60 for the night without technician
£120 with technician

Large P.A.

£120 with technician only

(cost may increase if there is a lot travelling involved)

Cysylltwch gyda Ceri Phillips 01492 642357 menteriaithconwy@hotmail.com


Gwasanaethau masnachol i grwpiau tu allan i Sir Conwy

Dros y blynyddoedd mae Menter Iaith Conwy wedi magu profiad helaeth o ddatblygu cynlluniau sydd yn cryfhau’r Gymraeg yn y gymuned. Rydym felly yn awyddus i allu rhannu'r arbenigaeth yma i gryfhau'r Gymraeg tu hwnt i ffiniau Conwy wrth greu ffrwd o incwm fydd yn cael ei ail-fuddsoddi mewn i gynlluniau Menter Iaith Conwy o fewn y Sir.

  • Hwyluso Grwpiau Cymunedol sydd am ddatblygu y Gymraeg yn ei hardal nhw

  • Cymorth i grwpiau sydd yn datblygu’r Gymraeg i geisio am arian

  • Gemau Buarth


Children and Young People

We provide constant opportunities for children and young people to use their Welsh socially.

Click here to see our events.

Contact Details

Menter Iaith Conwy
Y Sgwar
Llanrwst
Sir Conwy
LL26 OLG
Or phone: (01492) 642357

 

 

Staff

Core staff
Development Director – Meirion Ll Davies
Financial Officer – Teleri Hughes
Administrator Assistant Officer – Bethan Jones
Coastal Area Officer - Manon Celyn
Rural Area Officer – Ceri Phillips

Specific Projects
Outside Development Officer Agency – Bedwyr ap Gwyn
Raising Communities Capacity Officer – Eirian Jones 
Transfrontier Officer - Esyllt Tudur


Community Translation
Main translator– Glyn Jones
Mentor/editor – Dafydd Chilton
2 to 3 trainee translator - Ffion and Eluned

Mentrau Iaith Cymru Officer – Iwan Glyn

Assistant Feild Officers
Eryl Jones
George Amor

 

Members of Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth