icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Sir Ddinbych

Prosiectau

Baneri Balchder

Owain Glyndwr Owain Glyndwr Back

Prosiect gyda pobl ifanc yn 2013, i ddathlu ein treftadaeth.
Mae croeso i chi ddefnyddio’r lluniau yma, neu os hoffech dderbyn copi caled o’r boster ddwy-ochroch, cysylltwch â ni ar 01745 812822


Yr Amgueddfa Atogofion

Mae prosiect hanes llafar Menter Iaith Sir Ddinbych, ‘Yr Amgueddfa Atgofion’ ar ben ffordd. I’ch atgoffa, prosiect newydd cyffrous am gyfnod o 18 mis yw'r Amgueddfa Atgofion, mewn partneriaeth ag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, wedi’i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri gyda chymorth ychwanegol gan yr Asiantaeth Datblygu Gwledig lleol Cadwyn Clwyd. Prosiect sydd yn ymwneud â hanes ffermio a bywyd cefn gwlad yw hwn a fydd yn creu cyfle arbennig i blant a phobl o bob oed gydweithio i greu arddangosfeydd a chofnod manwl o’r newidiadau ym myd amaeth yn Sir Ddinbych o’r 1940au hyd heddiw. Cawsom ein digwyddiad Hel Atgofion cyntaf ddiwedd mis Chwefror. Cynhaliwyd y digwyddiad dros gyfnod o ddau ddiwrnod yng Nghorwen ac oedd yn llwyddiannus iawn. Buom yn sganio hen luniau ac yn siarad â sawl cymeriad diddorol am bob math o helyntion o’r gorffennol. Hefyd gawsom ymweliad gan hen dractor a detholiad gwych o hen offer ffermio - a gŵr cyfeillgar i’n diddanu tra buom yn ceisio dyfalu beth yn y byd oeddynt! Recordiodd BBC Radio Cymru bwt ar gyfer y Post Cyntaf a ddarlledwyd bore Dydd Iau, Chwefror 28ain. Byddwn rŵan yn dechrau cyfweld y rhai oedd wedi gadael eu manylion cysywllt gyda ni. Bydd y cyfweliadau hynny yn mynd at greu archif manwl i’r Amgueddfa Werin yng Nghaerdydd yn ogystal â gwneud straeon digidol ar gyfer y prosiect.
Mi fydd yna gyfres o ddigwyddiadau tebyg dros y misoedd nesaf ond nid oes rhaid i chi aros am ddigwyddiad Hel Atgofion yn eich ardal chi os oes gennych rywbeth i’w gyfrannu at y prosiect. Mae croeso mawr i chi gysylltu â Cathryn Griffith, Swyddog Prosiect Yr Amgueddfa Atgofion ar 01745 812822 neu cathryn@menterdinbych.org unrhyw bryd.

Yr Amgueddfa Atgofion- Digwyddiadau! - cliciwch yma
Poster - cliciwch yma


Cymorth ariannol i fynd ar gwrs yn Nant Gwrtheyrn

Ers mis Mehefin 2012 mae nifer helaeth o drigolion Gogledd Cymru wedi manteisio ar grant datblygu Cymru Wledig sy’n golygu eu bod yn medru manteisio ar y cyfle i fynd ar gyrsiau yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ar ostyngiad mawr. Gall unrhyw un sy’n gweithio, gwirfoddoli neu’n gweithio er lles ardal wledig yng Ngogledd Cymru (sef y rhan fwyaf helaeth o Sir Ddinbych) ddod ar gwrs 5 niwrnod am £125 yn lle’r pris arferol o £495.

Prosiect ar y cyd rhwng Mentrau Iaith y Gogledd gan gynnwys Menter Iaith Sir Ddinbych yw hwn yn sgîl derbyn cyllid drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 (a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig).

Mae’r Nant ar gael i siaradwyr Cymraeg o bob lefel – o ddechreuwyr pur hyd at siaradwyr rhugl sydd eisiau perffeithio eu sgiliau ysgrifennu. Does dim byd tebyg i gwrs ymdrochi am 3 neu 5 niwrnod i wella’ch sgiliau iaith.

Felly os ydych chi eisiau manteisio ar y cyfle arbennig hwn, neu’n ‘nabod rhywun a allai gael budd o’r cynllun, cysylltwch â miriam@nantgwrtheyrn.org (01758 570334) i drafod a ydych yn gymwys ac am ffurflen gais.y tri cynllun

Hyfforddiant Awyr Agored

Cyfieithu Cymunedol

Gwersi Cymraeg

 


CYMWEL

Band Ysgol Santes Ffraid

Band 1 Coleg Llandrillo Dinbych

Band 1 Ysgol Dinas Bran

Band 1 Ysgol Glan Clwyd

Cliciwch yma

Cliciwch yma

Cliciwch yma

Cliciwch yma

 

Band 2 Coleg Llandrillo Dinbych

Band 2 Ysgol Dinas Bran

Band 2 Ysgol Glan Clwyd

 

  Mae ein colofn Cymraeg ym mhapur newydd Free Press Sir Ddinbych wedi bod yn mynd ers sawl blwyddyn bellach ac mae’r ffaith bod papur lleol Saesneg ei iaith wedi rhoi tudalen Gymraeg i ni yn rhywbeth rydym yn falch iawn ohono. Mae Golygydd y Free Press yn fodlon i’r dudalen fynd yn ddwy felly rydym yn wir gobeithio y gallwch chi ein helpu i wireddu’r freuddwyd hon. Rydym angen erthyglau o bob math, straeon, atgofion neu bytiau o newyddion ar unrhyw bwnc dan haul gan Gymry Cymraeg neu ddysgwyr.  Beth bynnag sy’n eich diddori neu’n eich gwylltio cyfrannwch drwy gysylltu â
gerallt@menteriaithdinbych.co.uk 

Manylion Cyswllt

Gallwch gysylltu â ni drwy ysgrifennu at:
Menter Iaith Sir Ddinbych
Adeilad Diemwnt
6 Heigad
Dinbych Sir Ddinbych
LL16 3LE
e-bost:  menter@menterdinbych.org
Neu ffoniwch (01745) 812822
Cofiwch mae croeso i chi alw mewn am sgwrs hefyd.

Swyddogion

Ruth Williams - Prif Swyddog
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Iorwen Jones - Swyddog Busnes
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Cathryn Griffith - Swyddog Prosiect Amgueddfa Atgofion
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Gwion Tomos-Jones - Swyddog Datblygu Cymunedol
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

 

 

 
 

Aelodau Mentrau Iaith y Gogledd

Help / Cymorth