icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Sir Ddinbych

Newyddion Diweddaraf

Atgofion Cefn Gwlad yn Sir Ddinbych

Atgofion Cefn Gwlad yn Sir Ddinbych

Casgliad o’r straeon digidol a gynhyrchwyd fel rhan o’n prosiect hanes llafar am fywyd yng nghefn gwlad Sir Ddinbych ers y 1940au.

http://www.casgliadywerin.cymru/discover/query/menter%20iaith%20sir%20ddinbych

Yn ogystal, gellir darllen rhai o’r hanesion yn y llyfryn a gynhyrchwyd fel rhan o’r prosiect.


Mae teyrngedau lu wedi eu rhoi i'r bardd a'r cenedlaetholwr o Ddinbych, John Glyn Jones, fu farw ddydd Mawrth, 12 Mai 2015, yn 68 oed.

Roedd John Glyn Jones yn Gadeirydd Menter Iaith Sir Ddinbych ers Hydref 2013 ac wedi bod yn rhan o bwyllgor rheoli’r Fenter ers 2009.

Dywedodd Ruth Williams, Prif Swyddog y Fenter: “Roedd hi’n fraint cael gweithio dan arweiniad John Glyn. Roedd yn gadeirydd teg iawn ac yn annog trafodaeth iach gyda’i hiwmor unigryw. Roedd yn gadarn dros yr iaith, yn llysgennad dros y Gymraeg ac felly’n gwbl gartrefol yn llywio Menter Iaith Sir Ddinbych. Roedd yn edrych ymlaen at weld camau nesaf strategaeth iaith y sir yn cael ei chytuno a’i gweithredu. Bydd colled enfawr ar ei ôl, nid yn unig i ni fel staff a phwyllgor y Fenter, ond i’r Gymraeg yn y Sir.”

Yn ôl Emrys Wynne, Is Gadeirydd Menter Iaith Sir Ddinbych: "Cipiwyd John Glyn oddi wrth y gymdogaeth yn sydyn, ond gadawodd waddol heb ei ail i'w dref, i'w fro ac i Gymru. Roedd yn arweinydd ac yn gyfrannwr tawel a phwyllog ac fe wnaeth ei waith yn ddiarhebol o drylwyr, a hynny heb fynnu unrhyw glod. Gyda John Glyn, roedd llaw gadarn wrth y llyw. Bydd colled enfawr ar ei ôl ond rwy’n ffyddiog y bydd ei ôl i'w weld yn nhref Dinbych a thu hwnt, tra phery'r Gymraeg."

Bu John Glyn Jones hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013. Dywedodd Ruth iddi gydweithio’n agos â John Glyn yn ystod 2011-2103 wrth i’r ardal baratoi ar gyfer y brifwyl. Ychwanegodd : “Roedd gweld y brifwyl yn Ninbych yn sicr yn uchafbwynt i lawer ohonom yn yr ardal, ac roedd John Glyn yn rhan annatod o hynny. Roedd wedi bod yn gyfrifol, yn dawel yn y cefndir, wrth lywio cymaint o’r paratoadau.

“Rydym yn estyn ein cydymdeimlad dwysaf â’i blant, ei deulu a’i gyfeillion agos.”


Cwm Rhyd y Rhosyn

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Noson Cabaret

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Diwrnod o Hwyl

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Noson Elusennol yn blasu Gwin a Siocled

Elw at Elusen Mind

Melin Brwcws, Dinbych
Nos Wener 03/10/2014

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Dyddiad i’w nodi -23ain Fedi

Gweler ynghlwm manylion am Gyfarfod Blynyddol Menter Iaith Sir Ddinbych 2014 a fydd yn cael ei gynnal yng Nghorwen 23 o Fedi yn cychwyn am 6.45 y.h gyda lluniaeth ysgafn. Ein siaradwr gwadd eleni fydd Cefin Campbell sydd yn un o arbenigwyr pennaf Cymru ar gynllunio iaith. Dychwelwch y ffurflen gofrestru i ni erbyn 19eg o Fedi os gwelwch yn dda.

Edrychwn ymlaen at eich gweld ar y 23 o Fedi

CROESO I BAWB - DEWCH AM DRO!

Agenda y Cyfarfod - Cliciwch yma
Cofnodion Cyfarfod Hydref 2013 - Cliciwch yma


Gwyl Ger y Môr

 
Gwyl Ger y Mor

25.08.14

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


PECHU gyda Tudur Owen

 

Tudur Owen Pechu

19.09.14

Noson yng nghwmni Tudur Owen yn ei sioe newydd sbon..... PECHU!
Nos Wener 19 Medi, drysau 7y.h, sioe yn cychwyn 7:30
Trefnwyd gan @denbigedig , gyda chefnogaeth Menter Iaith Sir Ddinbych
Tocynnau yn £7 o flaen llaw (neu yn £8 ar y noson)
o swyddfa Menter Iaith, Heigad, Dinbych 01745 812822 neu gan Sion Williams ar 07966 545486 neu Emyr Thomos 07947 247401

Cliciwch yma i weld y ddigwyddiad ar Facebook

12.08.14 - DIM TOCYNNAU AR OL!


Cyngerdd Piantel

 
poster byw ar y fiw

19.06.14

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Byw ar y Fiw

 
poster byw ar y fiw

Ydych chi'n 16+ oed ac yn byw yn Sir Ddinbych?

Gweithgareddau awyr agored AM DDIM - nifer o leoedd yn gyfyngedig, felly y cyntaf i'r felin....

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siôn Lloyd: awyragored@urdd.org


Hyfforddiant Awyr Agored

 
poster

Wedi cael ei estynu i Rhagfyr 2014

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cyfieithu Cymunedol

 
poster
 

Cyfarfod Blynyddol 2013

poster

Nos Fercher , 2il Hydref , am 6.45 yr hwyr
YSGOL Y LLYS PRESTATYN

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael
Siaradwr Gwadd -Rhys Meirion un o brif denoriaid Cymru

Cysylltwch â MENTER IAITH SIR DDINBYCH
01745 812822
iorwen@menterdinbych.org
CROESO I BAWB - DEWCH AM DRO!

Poster - cliciwch yma
Llythyr gwahoddiad - cliciwch yma
Agenda - cliciwch yma
Cofnodion 3ydd Hydref 2012 - cliciwch yma


Prosiect Ffilmiau’r Ffin - Gweithdai ffilm am ddim i bobl ifanc

poster

Os ydych erioed wedi breuddwydio am weld eich enw mewn golau, mae gennym gynnig i chi!

Mae Mentrau Iaith ogledd-ddwyrain Cymru, mewn partneriaeth gyd adran Teledu a Perfformio Phrifysgol Glyndwr, yn cynnig 4 diwrnod o weithdai am ddim i bobl ifanc, rhwng Awst 27 - 30.

Cewch gyfle i flasu bywyd fel myfyriwr y brifysgol, mynychu gweithdai ar sgiliau perfformio, saethu, recordio a golygu hefo tiwtoriaid a Chwmni Gweledigaeth - tîm cynhyrchu proffesiynol cyfrwng Cymraeg. Bydd y ffilm a chynhyrchir yn cael ei arddangos fel rhan o wyl ffilm ac ar-lein.

Mae’r gweithdai ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 - 25 sydd eisiau’r profiad o weithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle, cysylltwch â Rebecca: rebecca@menteriaithsiryfflint.co.uk

 


Mynegwch eich barn am Ddatganoli yng Nghymru

poster

Mae’r Comisiwn annibynnol a thrawsbleidiol, sef Comisiwn Silk, a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU, wrthi’n adolygu pwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.


Rydym yn cynnal y digwyddiadau cyhoeddus canlynol yn rhanbarth Gogledd Cymru ym mis Mehefin. Dewch draw i ddweud eich dweud.


Cliciwch yma neu ewch i’n gwefan am fanylion digwyddiadau eraill yng Nghymru yn ystod mis Mai a mis Mehefin.

 


Cefnogaeth i Fusnesau Dwyieithog

Ydych chi’n ymwybodol o’r manteision o weithredu’n ddwyieithog? O dan Gynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 mae Mentrau Iaith gogledd ddwyrain Cymru yn cynnig cefnogaeth i fusnesau a mentrau cymdeithasol gwledig sydd eisiau gweithredu’n ddwyieithog.
Gall busnesau a mentrau elwa o gefnogaeth mentor bydd yn gweithio gyda nhw i ddatblygu polisi iaith Gymraeg; a mynediad i seminarau marchnata bydd yn ei galluogi i wneud defnydd gorau o’r iaith Gymraeg. Gall busnesau a mentrau o Wrecsam ymgeisio am y Grant Ddwyieithrwydd Mewn Busnes o hyd at £1,600 tuag at gostau deunyddiau marchnata ddwyieithog.
Os hoffech ddarganfod os yw eich busnes neu fenter yn gymwys, cysylltwch ar y manylion isod:

Siroedd Fflint, Dinbych a Chonwy: rebecca@menteriaithsiryfflint.co.uk 01352 744042
Wrecsam: busnes@menteriaithmaelor.org / 01978 363791

Ariannwyd fel rhan o’r Prosiect Iaith Cydweithredol, gyda chymorth Echel 4 y Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig.

 


poster

Beicio Noddedig I'r Teulu

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 


poster

Y Frech Goch

Mae 10,000 (10%) o blant dan 18 sy’n byw o fewn ffiniau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn peryg o ddal yr afiechyd gan nad ydyn nhw wedi cael 2 pigiad MMR. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 


poster

Y PLAS – fedrwch chi fyw yn 1910?


Cyfres deledu newydd sbon ar S4C ym mis Medi 2013…


Mae cynhyrchwyr ‘Coalhouse’ a ‘Snowdonia 1890’ nawr am roi’r cyfle i CHI deithio yn ôl mewn amser i brofi bywyd unigryw mewn plasdy crand Cymreig yn 1910.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 


carnifal
poster 2

CARNIFAL DINBYCH

Cliciwch ar y posteri ar y chwith am fwy o wybodaeth

 

 


poster

BETH AMDANI FERCHED?

22:04:13 Dewch am diod a sgwrs efo Bronwen i drafod dechrau Clwb Gwawr yn ardal Diserth - cliciwch yma

 

 


Beth amdani? - Cystadlaethau i Ddysgwyr Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a’r Cyffiniau, 2–10 Awst 2013

Yn 2013 mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Sir Ddinbych. Mae’r Eisteddfod yn wŷl arbennig ac yn gyfle perffaith i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg. Mae llawer o gystadlaethau yn yr Eisteddfod, yn cynnwys cystadlaethau sy’n arbennig i ddysgwyr. Mae modd cystadlu yn y cystadlaethau cyfansoddi hyd yn oed os na fyddwch chi yno. Os ydych chi’n mynd i’r Eisteddfod, cofiwch fynd am dro i Maes D, pabell y dysgwyr ar y Maes. Gyda phob math o weithgareddau a gwybodaeth, mae’n lle perffaith i ymarfer eich Cymraeg dros baned. Bydd croeso cynnes i chi yno!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cystadleuaeth Addurno Ffenestri Dydd Gŵyl Dewi

Ers tair blynedd bellach mae Menter Iaith Sir Ddinbych wedi cynnal cystadleuaeth addurno ffenestri siopau tref Dinbych fel rhan o ddathliadau dydd Gŵyl Dewi y dref. Mae’r gystadleuaeth wedi mynd o nerth i nerth dros y blynyddoedd a nifer o fusnesau y dref wedi cysylltu a ni eisoes i sôn eu bod yn edrych ymlaen i gymryd rhan eto eleni. Felly mi fydd llythyr a pecyn ymgeisio yn mynd i holl fusnesau'r dref yn fuan. Rhaid dweud ein bod wedi cael ein syfrdannu gyda ymroddiad a sgiliau creadigol busnesau Dinbych yn y gorffennol ac rydym yn sicr yn edrych ymlaen i weld beth fyddant yn gweud hefo eu ffenestri y flwyddyn hon!

Unwaith eto byddem yn ymweld â’r siopau i gyd i benderfynu pa siop sydd â’r ffenestr gorau a bydd llun y siop fuddugol ynghyd ag erthygl fach yn ymddangos yn y Free Press a Newyddlen ddwyieithog y Fenter, sydd â chylchrediad o dros 5,000 o bobl ledled y sir. Yn ogystal mi fydd y cwmni buddugol yn ennill lle am hysbyseb gwerth £25 yn y Newyddlen ynghyd â thlws a thystysgrif i’w arddangos yn y siop.

Mae’r gystadleuaeth hefyd yn gyfle i dynnu sylw busnesau at yr Eisteddfod Genedlaethol sydd yn dod i Sir Ddinbych 2013. Mae ymweliad gan yr Eisteddfod yn gyfle euraidd i fusnesau elwa o ymweliad 150,000 - 160,000 o bobl i’r ardal, ac yn ôl ymchwil annibynnol, mae cynnal y Brifwyl yn dod â £6-8 miliwn i economi’r dalgylch yn ystod yr wythnos, gyda’r sectorau dwristiaeth a lletygarwch yn elwa fwyaf. Mi fydd hyn yn hwb mawr i’r economi leol ac mae’r gystadleuaeth yma yn ffordd wych o gychwyn ar Gymreigio busnes i wneud y gorau o’r cyfle!

Am fwy o fanylion cysylltwch â Gerallt ar 01745 812822 neu gerallt@menterdinbych.org


poster

Hanes Lowri

Dros y chwe mis diwethaf rwyf wedi bod yn gweithio fel Swyddog Cynorthwyol gyda Menter Iaith Sir Ddinbych. Hwn oedd fy swydd cyntaf llawn amser ers gorffen astudio Hanes ym Mhrifysgol Bangor. Roedd y cyfle hwn yn ardderchog i ennill profiadau amrywiol a sgiliau newydd o fewn y byd gwaith. Un elfen o’r swydd oedd gwaith gweinyddol cyffredinol yn y swyddfa, a rhan arall o’r gwaith yn ymwneud â mynd allan i’r gymuned leol i hybu’r iaith Gymraeg, drwy gyfarfod pobl o bob oedran a chymryd rhan mewn amryw weithgareddau,. Cefais hefyd y cyfle i fynychu nifer o gyrsiau hyfforddiant sydd wedi fy ngalluogi i ennill cymwysterau a fydd yn fanteisiol i mi at y dyfodol. Credaf fod fy nghyfnod gyda Menter Iaith Sir Ddinbych wedi bod yn brofiad ardderchog ac o fudd mawr imi . Rwyf wedi mwynhau fy amser yno yn fawr iawn, wedi cael llawer o hwyl ac wedi dysgu llawer. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i holl staff y Fenter am eu cymorth a chefnogaeth dros y chwe mis, a byddaf yn siŵr o gadw mewn cysylltiad yn y dyfodol.


Hwyl Hanner Tymor

Yn ystod gwyliau’r hanner tymor cynhaliwyd dau ddiwrnod o weithgareddau i blant yng Nghanolfan Cymunedol Llanfwrog a Chlwb Rygbi Dinbych. Yn ystod y ddau ddiwrnod roedd cyfle i blant fwynhau gweithgareddau am ddim gan y Fenter Iaith a’r Urdd.

Roedd 60 o blant wedi mynychu’r Hwyl Hanner Tymor ac roedd pob un i weld wedi mwynhau eu hunain yn fawr. Cafodd y plant gyfle i wneud nifer o weithgareddau gwahanol fel sesiwn ddawnsio gan Non Cooper o’r Urdd, cwis gan Lois Jones o’r Urdd, gweithdy gwneud ‘Rocky Roads’ gyda staff o Siop Siocled Dinbych yn ogystal â sesiwn o ‘Kung-Fu’ gyda Pol Wong o Wrecsam. Yn ystod amser egwyl a chinio roedd y plant yn cael cyfle i chwarae pêl-droed a tenis gyda staff o’r Fenter a’r Urdd. Oherwydd llwyddiant y ddau ddiwrnod mae’r Fenter a’r Urdd yn gobeithio cydweithio eto i drefnu fwy o ddiwrnodau fel hyn yn y dyfodol agos. Felly cofiwch edrych allan am y digwyddiad.

Diolch yn fawr iawn i bawb!


Hyfforddiant am Ddim i Feithrinfeydd a Gofalwyr Plant Sir Ddinbych

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych a’r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd wedi trefnu'r bore o hyfforddiant i ddarparwyr Gofal Plant y sir. Bydd y sesiwn rhyngweithiol hwn yn cynnig cymorth a chefnogaeth ar sut i wneud newidiadau ymarferol er mwyn cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg wrth weithio gyda’r plant.

Mae’r sesiwn wedi eu trefnu ar gyfer Mawrth yr 2il yng Nghanolfan Gymunedol Eirianfa, Dinbych am 10.00yb - 1.00yp. Mae’r cwrs yn cael ei ariannu gan y Prosiect Iaith Gydweithredol trwy gronfa Datblygu Wledig Ewrop sy’n golygu bod modd i ni gynnig yr hyfforddiant yn rhad ac am ddim.

Bydd y sesiwn yn trafod:
• Hanes y Gymraeg ac agweddau tuag at y Gymraeg
• Iaith fel rhan o hunaniaeth a diwylliant ac fel sgil yn y gweithle
• Yr Iaith Gymraeg a Chyfle Cyfartal
• Dwyieithrwydd, dewis iaith a Gofal Cwsmer
• Polisi cyhoeddus a deddfwriaeth yng Nghymru

Mae’r sesiynau’n addas ar gyfer staff a rheolwyr meithrinfeydd a gofalwyr plant ac yr un mor berthnasol i Gymry Cymraeg a siaradwyr Saesneg fel ei gilydd. Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru cysylltwch â Gerallt Lyall drwy ffonio 01745 812822 neu e-bostio gerallt@menterdinbych.org


Lle Busnes

Mae Lle Busnes yn adnodd newydd, rhad ac am ddim i gwmnïau, sefydliadau a mudiadau o bob math sy’n cynnig gwasanaeth Cymraeg. Cyfeirlyfr ydy o, a’r gobaith ydy creu man canolog ac amlwg lle gall busnesau, sefydliadau a mudiadau Cymraeg hyrwyddo eu hunain ar un llaw, a lle gall pobl sy’n chwilio am wasanaeth Cymraeg ddod o hyd iddo’n rhwydd ar y llall.

Mae modd i gofrestru’n rhad ac am ddim ar Lle Busnes. http://www.golwg360.com/lle-busnes/

Dyma’r linc fydd yn eich arwain chi at y man cofrestru - http://www.golwg360.com/lle-busnes/register.php

Am wybodaeth bellach cysylltwch ag Owain Schiavonne – owainschiavonne@golwg.com


Profiad chwe mis Meira

Mae Meira Price wedi bod yn gweithio gyda Menter Iaith Sir Ddinbych yn ystod y 6 mis diwetha’ o dan gynllun ‘TWF Swyddi’ Llywodraeth Cymru. Mae ei chyfnod newydd ddod i ben a bydd y Fenter yn gweld ei cholled yn fawr. Dyma beth sy gan Meira i ddweud am ei phrofiad.

Dros y chwe mis diwethaf rwyf wedi bod yn brysur yn fy swydd gyda Menter Iaith Sir Ddinbych fel Swyddog Cynorthwyol. Wrth ddechrau gyda’r Fenter roeddwn i’n llawn disgwyliadau a ni chefais fy siomi. Yn ogystal ag ennill profiad yn y maes clerigol rwyf wedi cael llawer o gyfleoedd i fynd allan a gweithio gyda phobl yn y gymuned leol. Wrth gymryd rhan mewn gwahanol gynlluniau gyda’r Fenter rwyf wedi cael cyfle i wneud ystod o weithgareddau diddorol a chyfarfod pobl newydd o wahanol gefndiroedd. Mae llawer o gyfleoedd hyfforddiant wedi datblygu fy sgiliau a rhoi cyfle i mi ennill cymwysterau defnyddiol. Mi fyddaf yn gorffen fy nghwrs yn y Brifysgol mis Mai ac rwy’n teimlo cymaint mwy hyderus am fynd i mewn i fyd gwaith yn sgil fy mhrofiadau gyda’r Fenter. Mae wedi bod yn brofiad a hanner ac rwyf wedi ei fwynhau’n fawr. Diolch yn fawr iawn i holl staff y Fenter am eu cymorth a fyddai’n siŵr o gadw mewn cysylltiad gyda nhw yn y dyfodol.


Pobl Ifanc yn ennill cymhwyster ‘Agored Cymru’

Mewn partneriaeth a Chyngor Sir Ddinbych mae Menter Iaith Sir Ddinbych wedi bod yn gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi bod ymweld â’r bws ieuenctid i gyflwyno unedau OCN mewn Diwylliant a Thraddodiadau Cymru. Mae 17 o bobl ifanc o Drefnant a Llanarmon-yn-iâl wedi cwblhau’r prosiect a byddan nhw’n cael eu hachredu am eu hymdrechion. Llongyfarchiadau mawr iddynt.

Bydd y prosiect yn parhau hyd nes y bydd y cyfan o’r cymunedau yn derbyn ymweliad gan y bws. Hyd yn hyn, mae 30 o bobl ifanc ledled ardaloedd gwledig y sir wedi cwblhau ac ennill achrediad OCN mewn diwylliant a thraddodiadau Cymru.


poster

Profiad chwe mis Gwydion

Mae Gwydion Ifan wedi bod yn gweithio gyda Menter Iaith Sir Ddinbych yn ystod y 6 mis diwetha’ o dan gynllun ‘TWF Swyddi’ Llywodraeth Cymru. Mae ei gyfnod newydd ddod i ben a bydd y Fenter yn gweld ei golled yn fawr. Dyma beth sy gan Gwydion i ddweud am ei brofiad.

Mae chwe mis wedi hedfan heibio yma yn Menter Iaith. Rwyf wedi cael amser gwych yma ac yn gadael hefo llond lle o brofiadau. Profiadau hwylus a phrofiadau addysgol. Un o fy mhrofiadau gorau yma oedd creu clwb chwaraeon yn ysgol Bryn Clwyd Llandyrnog. Mae uchafbwyntiau eraill yn cynnwys cystadleuaeth Brwydr y Bandiau, Taith Trên Bach a thaith Nadolig Peppa Pinc. Ers y diwrnod cyntaf mae gweddill y staff wedi bod yn groesawgar a chynorthwyol sydd yn gwneud pob swydd yn fwy pleserus maen siŵr. Felly hoffwn ddiolch i Menter Iaith Sir Ddinbych am brofiad bythgofiadwy yma, man siŵr welai chi o gwmpas tra fyddwch yn partio!!! Hwyl am y tro!

(Yn y llun mae Gwydion Ifan yn y canol gyda Gerallt Lyall a Glain Roberts, dau o Swyddogion Maes y Fenter)


Taith i Waith

Mae Taith i Waith wedi lansio gwefan newydd sbon i hyrwyddo’r prosiect ac annog pobl i fanteisio ar y cynnig o addysg neu hyfforddiant i wella eu rhagolygon. Mae’r wefan i’w chael yn Gymraeg ar www.newworkconnections.org.uk/?lang=cy ac mae â chyfoeth o wybodaeth ar hyfforddiant, addysg neu gyfleoedd gwaith yn dibynnu ar eich sefyllfa bersonol chi.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Yr Amgueddfa Atgofion – digwyddiad!

Mae pethau’n cyffroi gyda phrosiect hanes llafar Menter Iaith Sir Ddinbych, mewn partneriaeth ag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a Chadwyn Clwyd ac wedi’i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri . ‘Rydym yn cynnal ein Digwyddiad Hel Atgofion cyntaf yn fuan! Os hoffwch fod yn rhan o’r Amgueddfa Atgofion, sy’n ymwneud a hanes ffermio a bywyd cefn gwlad yn Sir Ddinbych, dewch draw i’r Pafiliwn Chwaraeon yng Nghorwen rhwng 2yh a 8yh ar Ddydd Mercher neu Ddydd Iau, Chwefror 27ain a’r 28ain, 2013. Dewch i rannu eich straeon, hen luniau a thaclau amaethyddol wrth fwynhau paned a sgwrs.

Ein bwriad yw casglu gwybodaeth am brofiadau bobl leol o fyd amaeth Sir Ddinbych. Byddem yn sganio copi o’ch lluniau yn ystod y digwyddiad, ni fydd angen i ni eu cadw. Yn bennaf, prosiect hanes llafar yw’r Amgueddfa Atgofion. Oherwydd hyn mae gennym ddiddordeb penodol mewn storïau o’r gof. Mae'r rhain yn werthfawr tu hwnt! Os oes gennych stori yn ymwneud ac unrhyw agwedd o fywyd cefn gwlad yn Sir Ddinbych o’r 1940au ymlaen dewch i gael sgwrs. Bydd gwirfoddolwyr yna i gymryd eich manylion a thema eich stori a byddem yn trefnu adeg gyfleus i’ch cyfweld yn unigol os hoffwch. Mae hwn yn siawns ardderchog i’r gymuned fod yn rhan o archif bwysig a chyffroes!

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am ein digwyddiad cyntaf yng Nghorwen neu hoffwch weithio gyda ni i drefnu digwyddiad Hel Atgofion tebyg yn eich cymuned lleol chi, yna croeso i chi gysylltu â Cathryn Griffith ein Swyddog Prosiect drwy ffonio 01745 812822 neu yrru e-bost cathryn@menterdinbych.org


 


poster

Gorffennaf 13 - 19 2013

Ysgol Haf Gymraeg - cliciwch yma

 

 


Darganfod Dinbych yn Rhad ag am ddim..................

Teithiau Cerdded hyd at awr a hanner i ddwy awr!! Am 11.00 y bore Dydd Sadwrn a Dydd Sul o Fawrth 30ain hyd at ddiwedd mis Medi.

I gychwyn o flaen llyfrgell Dinbych.

Darganfyddwch ychydig o hanes Dinbych a’i hadeiladau wrth rodio o amgylch ei strydoedd yng nghwmni un o dywyswyr lleol.
I archebu o flaen llaw i barti o ddeg neu mwy neu ar amserau eraill cysylltwch a chlerc y Dref (cyn 2 o’r gloch) ar 01745 815984 neu e-bostio: townclerk@denbightowncouncil.gov.uk
Ceir mwy o wybodaeth yn y Llyfrgell


Sion a Sian
Ni'n edrych am gyplau bywiog i gystadlu yng nghyfres newydd o Sion a Sian! Ffilmio penwythnos 23-24 Chwefror a 23-24 Mawrth. Cyfle i ennill hyd at £1,000!!

Os oes ganddoch chi ddiddordeb, neu'n gwybod am rhywun a fyddai'n hoffi cystadlu, wnewch chi adael mi wybod? einir@mrproducer.co.uk neu fy ffonio ar 07966 236787.

Diolch yn fawr,
Einir Davies
S4C


Cwmni Theatr y Fran Wen yn cyd-weithio hefo’r Urdd
Cwrs Drama Glan-llyn Chwefror 10-12fed
£119


Dros hanner tymor Mis Chwefror bydd cyrsiau arbennig yn cael eu cynnal yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn sef cyrsiau drama; naill ar gyfer oedran cynradd blynyddoedd 4-6 a’r llall ar gyfer myfyrwyr blynyddoedd 7-9 ysgolion uwchradd . Dyma’r tro cyntaf i gwrs drama ar gyfer yr oedran hwn gael ei gynnal yn y gwersyll, ac yn ogystal a chael lot fawr o hwyl gyda’r broses greadigol bydd cyfle i’r mynychwyr gymryd rhan yng ngweithgareddau anturus y gwersyll. Bydd y broses ddyfeisio yn cynnwys elfennau o actio, cerddoriaeth a dawns, i gyd yn cael ei arwain gan hyfforddwyr profiadol o Gwmni Theatr y Fran Wen, cwmni sydd gyda degawdau o brofiad mewn arwain gweithgareddau theatr ar gyfer plant a phobl ifanc.

Yn ystod y penwythnos bydd y mynychwyr yn cyd-weithio i  greu perfformiadau  fydd yn seiliedig ar chwedl Llyn Tegid. Mae y chwedl hon yn cynnig ei hun ar gyfer cynhyrchiad theatrig, gan fod y stori yn cynnwys cymaint o elfennau dramatig; o’r dial fu ar Tegid Foel y brenin cas oedd a’i gastell lle saif y Llyn heddiw, i’w wraig Ceridwen y wrach ddieflig ac Afagddu eu mab anffodus. Mae’r  ymgais i greu 3 diferyn o swyn fyddai yn newid Afagddu i fod y bachgen mwyaf doeth y byd yn mynd o chwith wedi i’r diferion gael eu llyncu gan Gwion Bach mewn camgymeriad. Wrth i Gwion yntau droi ei hun yn nifer o greaduriaid wrth geisio dianc rhag dial Ceridwen mae’r  stori yn troi i fod yn un o hud a lledrith sy’n gadael digonedd o ddeunydd crai ar gyfer creu perfformiad dramatig y bydd cyfle i rieni a ffrindiau ddod i’w weld!

Am fwy o wybodaeth am y cwrs penodol hwn ewch i www.urdd.org/glanllyn neu mae croeso i chi ffonio 01678541000 neu e-bostio y gwersyll glanllyn@urdd.org i dderbyn gwybodaeth pellach.


Yn galw ar siaradwyr Cymraeg - hyfforddiant yn y cyfryngau am ddim

logo estyn llaw logo mind cymru

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi bod Mind Cymru wedi cael grant gan Estyn Llaw i gynyddu nifer y gwirfoddolwyr yn y cyfryngau sy'n siarad Cymraeg.

Mae gwirfoddolwyr yn y cyfryngau Mind Cymru yn bobl sydd wedi cael hyfforddiant gogyfer â chael eu cyfweld ar gyfer y radio neu'r teledu. Maen nhw'n siarad am eu profiadau eu hunain o broblemau iechyd meddwl a materion cysylltiedig. Gallai hyn olygu bywyd bob dydd, gwasanaethau da neu wael, yr heriau a oresgynnwyd neu'r achosion o wahaniaethu a wynebwyd ganddyn nhw. Ni ofynnir i wirfoddolwyr yn y cyfryngau siarad ar ran Mind Cymru nac am faterion polisi, dim ond adrodd eu straeon eu hunain am eu bywyd.

Pan ddaw cyfle i gymryd rhan mewn stori yn y cyfryngau, mae rhywun o Mind Cymru yn cysylltu â'n gwirfoddolwyr yn y cyfryngau i weld a oes diddordeb ganddyn nhw mewn cymryd rhan. (Nid yw Mind Cymru byth yn rhoi manylion cyswllt pobl i newyddiadurwyr heb gael eu caniatâd.) Nid yw bod yn wirfoddolwr yn y cyfryngau yn golygu bod yn rhaid i chi gytuno i bob cais - mae'n berffaith iawn i bobl ddweud na os ydyn nhw'n brysur neu os nad oes awydd ganddyn nhw i gymryd rhan.

Mae gwirfoddolwr eraill yn y cyfryngau wedi dweud wrthym fod y diwrnod hyfforddiant yn y cyfryngau yn ddiddorol ac yn hwyl. Rydym yn cynnal un sesiwn yn Wrecsam a byddwn yn talu costau teithio'r bobl sy'n cymryd rhan.

Nid oes rhaid i'ch Cymraeg fod yn 'berffaith' - mae ein cydweithwyr mewn adrannau'r cyfryngau yn dweud wrthym fod pobl yn poeni llawer gormod am hyn. Felly, os ydych chi'n barod i roi cynnig ar siarad am faterion yn Gymraeg, byddem wrth ein bodd i glywed gennych.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Rachel Bowen (sydd wrthi'n dysgu Cymraeg) ar 029 2034 6588 drwy e-bostio: r.bowen@mind.org.uk


Amgueddfa Atgofion

Menter Iaith Sir Ddinbych yn ennill cefnogaeth ariannol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri

Heddiw bu i Fenter Iaith Sir Ddinbych dderbyn £59,800.00 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri tuag at gynllun cyffrous Yr Amgueddfa Atgofion.  Datblygwyd y cynllun ar y cyd ag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy gyda chefnogaeth hefyd gan yr Asiantaeth Datblygu Gwledig lleol Cadwyn Clwyd. Fel rhan o’r cynllun bydd  18 mis o weithgareddau’n cael eu trefnu yn ymwneud â hanes ffermio a bywyd cefn gwlad yn Sir Ddinbych. 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth   


Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
Dyma gyfle ichi ennill cymhwyster Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant mewn lleoliad
blynyddoedd cynnar - a chael grant hyfforddi tra’n dysgu.
Gwahoddir siaradwyr Cymraeg a dysgwyr da i ymgeisio am un o’r 200 o lefydd ar y cynllun hyfforddi yma a leolir mewn
cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd ac ysgolion cynradd ledled Cymru.

Cliciwch yma am fwy o wybodaethTachwedd 2012

Dau gynllun sy’n cefnogi pobl ifanc a busnesau lleol
Yn ogystal â darparu nawdd ariannol i fyfyrwyr sy’n astudio eu cwrs gradd yn rhannol, neu’n llawn drwy gyfrwng y Gymraeg, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (y Coleg) yn falch o ddatgan eu bod yn cynnig cynllun profiad gwaith a Thystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg i’r myfyrwyr hynny. Ond, cofiwch fod y Dystysgrif Sgiliau Iaith yn agored i bob myfyriwr sy’n astudio mewn prifysgol yng Nghymru, felly os ydych chi’n fyfyriwr, dewch mewn cysylltiad!

Mae’r Coleg eisiau clywed gan fusnesau a mudiadau bach a mawr ar draws y wlad. 

Ydych chi’n gweithredu’n ddwyieithog? Ydych chi eisiau gwneud mwy trwy gyfrwng y Gymraeg? Os ydych chi’n gyflogwr yn y sector gyhoeddus, y sector breifat, y trydydd sector, neu’n fudiad elusennol - cysylltwch â ni i drafod beth all y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gynnig i chi!

Dywedodd Dr Gwennan Schiavone, Ysgrifennydd ac Uwch Reolwr Academaidd y Coleg ; “Mae’r Coleg yn ymrwymedig i gyfarfod â’r galw am sgiliau dwyieithog yn y gweithle, ac rydym yn awyddus i gydweithio gydag ystod eang o gyflogwyr ar draws Gymru”.

Allwch chi gynnig cyfnod o brofiad gwaith i fyfyrwyr ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol? A ydych yn awyddus i fod yn rhan o rwydwaith eang o fusnesau a sefydliadau sy’n cefnogi’r Dystysgrif Sgiliau Iaith?

Bydd swyddogion y Coleg wrth eu boddau o gael trafod y ddau gynllun gyda chi. 

Cysylltwch gyda ni am sgwrs …
Lois Roberts, 01248 833770 / l.roberts@colegcymraeg.ac.uk
Lisa Haf, 02920 870945 / l.haf@colegcymraeg.ac.uk  
Am fwy o wybodaeth am waith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  www.colegcymraeg.ac.uk


Cymorth ariannol i fynd ar gwrs yn Nant Gwrtheyrn

Ers mis Mehefin 2012 mae nifer helaeth o drigolion Gogledd Cymru wedi manteisio ar grant datblygu Cymru Wledig sy’n golygu eu bod yn medru manteisio ar y cyfle i fynd ar gyrsiau yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ar ostyngiad mawr. Gall unrhyw un sy’n gweithio, gwirfoddoli neu’n gweithio er lles ardal wledig yng Ngogledd Cymru (sef y rhan fwyaf helaeth o Sir Ddinbych) ddod ar gwrs 5 niwrnod am £125 yn lle’r pris arferol o £495.

Prosiect ar y cyd rhwng Mentrau Iaith y Gogledd gan gynnwys Menter Iaith Sir Ddinbych yw hwn yn sgîl derbyn cyllid drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 (a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig).

Mae’r Nant ar gael i siaradwyr Cymraeg o bob lefel – o ddechreuwyr pur hyd at siaradwyr rhugl sydd eisiau perffeithio eu sgiliau ysgrifennu. Does dim byd tebyg i gwrs ymdrochi am 3 neu 5 niwrnod i wella’ch sgiliau iaith.

Felly os ydych chi eisiau manteisio ar y cyfle arbennig hwn, neu’n ‘nabod rhywun a allai gael budd o’r cynllun, cysylltwch â miriam@nantgwrtheyrn.org (01758 570334) i drafod a ydych yn gymwys ac am ffurflen gais.


Menter Iaith Sir Ddinbych ar ei newydd wedd

Lansio Logo newydd y Fenter

Yn ystod y Cyfarfod Blynyddol ar nos Fercher y 3ydd o Hydref 2012 lansiodd Menter Iaith Sir Ddinbych ei logo newydd.

Pam penderfynu newid y logo?
Ar Fawrth y 1af eleni cyhoeddodd Llywodraeth Cymru’r ddogfen ‘Iaith fyw: Iaith byw’, strategaeth Gweinidogion Cymru ar gyfer hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg. Yn fuan ar ôl hyn fe ddaeth y Mesur Iaith newydd i fodolaeth ac ymhen ychydig amser wedyn fe benodwyd Comisiynydd y Gymraeg.

Mae strategaeth Llywodraeth Cymru’n cydnabod rôl bwysig y Mentrau Iaith i wireddu’r weledigaeth hon. Teimlwn felly ei bod yn amser addas i ni ddewis logo newydd fyddai’n adlewyrchu ein perthynas agos gyda’n partneriaid o fewn y gymuned sydd yn rhannu ein gweledigaeth a’n gobeithion am y cyfnod cyffrous sydd yn ein hwynebu.

Bu i Fenter Iaith Dinbych fabwysiadu’r logo blaenorol yn ôl ym mis Hydref 2003 pan ddaeth Menter Iaith Dinbych-Conwy yn ddau endid ar wahân. Ers hynny mae’r Fenter wedi parhau i dyfu ac esblygu, gan newid ei dulliau o weithio a chyfathrebu i gwrdd â gwahanol ofynion a heriau yr oes.

Mae’r logo newydd yn gwneud defnydd o liwiau Cyngor Sir Ddinbych am eu bod nhw yn eu tro yn adlewyrchu tirwedd yr ardal, gan gynrychioli awyr, môr a chaeau.  Rydym hefyd yn ceisio cyfleu’r cysyniad o gyfathrebu â’r gymuned i gyd, Cymry Cymraeg a’r di-Gymraeg fel ei gilydd, drwy ddefnydd o’r marciau dyfynnu.

Meddai Nerys Davies, Cadeirydd y Fenter:

“Mae dulliau cyfathrebu wedi trawsnewid ers sefydliad Menter Sir Ddinbych ym 2003. Mae'r logo newydd yn adlewyrchu pwysigrwydd cyfathrebu gyda partneriaethau amrywiol. Mae hefyd yn dangos rôl ganolog y Fenter o fewn y gymuned. Mae'n symbol cyffrous o ddatblygiad ac esblygiad yn y blynyddoedd diweddar, ac o'r cyfleon cyffrous a ddaw.”

Rydym hefyd wedi manteisio ar y cyfle i newid “domain” ebost y Fenter i @menterdinbych.org  Felly o hyn ymlaen bydd cyfeiriadau e-bost staff y Fenter i gyd yn cynnwys ein henw cyntaf + y cyfeiriad domain newydd ee gill@menterdinbych.org neu gerallt@menterdinbych.org ayb.

Y cyfeiriad cyffredinol newydd ar gyfer ymholiadau fydd:
menter@menterdinbych.org


 

Menter Iaith Sir Ddinbych yn ennill cefnogaeth ariannol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri


Heddiw bu i Fenter Iaith Sir Ddinbych dderbyn £59,800.00 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri tuag at gynllun cyffrous Yr Amgueddfa Atgofion. Datblygwyd y cynllun ar y cyd ag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy gyda chefnogaeth hefyd gan yr Asiantaeth Datblygu Gwledig lleol Cadwyn Clwyd. Fel rhan o‟r cynllun bydd 18 mis o weithgareddau‟n cael eu trefnu yn ymwneud â hanes ffermio a bywyd cefn gwlad yn Sir Ddinbych - cliciwch yma


poster

Fi Neu'r Ci - cliciwch yma

 


poster

Newyddlen Hydref 2012 Menter Iaith Sir Ddinbych - cliciwch yma

 


poster

Hyfforddiant Cyfieithu Am Ddim

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Penblwydd Sioe Dinbych a Fflint yn 150 oed!

Cynhalwyd Sioe Dinbych a Fflint ar Awst 16eg ar gae’r Green yn Ninbych a’r sioe yn dathlu ei phenblwydd yn 150 oed eleni! Roedd y sioe yn cynnig diwrnod gwych i’r holl deulu gydag adloniant a stondinau megis yr Ŵyl Fwyd, arddangosiadau coginio cynnyrch lleol, stondinau masnachol, peiriannau a cheir clasurol ac wrth gwrs yr anifeiliaid - gwartheg, defaid, geifr a cheffylau.

pobl

Yn y cylch canol, y prif atyniad oedd y Dancing Diggers, gyda cheffylau Cymreig, ceffylau neidio, ras gyfnewid rhwng helfeydd, cŵn gweithio, rasys cŵn a nifer o orymdeithiau gwahanol hefyd i’w gweld.

Roedd arddangosiad coginio gan Mary Berry yn y babell fwyd ac roedd hi hefyd yn cynnal sesiwn arwyddo llyfrau. Mae Mary yn adnabyddus iawn oherwydd ei chyfres, y Great British Bake Off, a ddarlledwyd ar BBC 2 yn ddiweddar. Mae hi wedi ysgrifennu dros 50 o lyfrau coginio gan arbenigo mewn pobi. Yn ogystal roedd tua 40 o arddangoswyr gwahanol yn y babell fwyd, yn cynnig pob math o fwydydd blasus, wedi’u gwneud o gynnyrch lleol!

Roedd Menter Iaith Sir Ddinbych yno unwaith eto gydag ein swyddogion yn cynnal nifer o wahanol weithgareddau a gemau i ddiddanu’r plant gyda chymorth Sam Tân a Sali Mali - ac wrth gwrs yn barod i ateb ymholiadau a rhannu gwybodaeth am ein gwaith i hybu’r Gymraeg o fewn y gymuned.


arteffact 2012 pamffled

Arteffact 2012 - Diwylliant a chreadigedd i wella iechyd y meddwl

Mae Arteffact yn benodol i bobl 18 oed ac yn hyn sy’n byw yn y gymuned (h.y. ddim yn byw mewn ysbyty) ac sy’n dioddef straen, iselder neu orbryder ar lefel isel i ganolig.

Rydym yn cynnig cyrsiau byrion o weithdai wedi’u rhedeg gan artistiaid profiadol mewn amgylchiadau sy’n eich ymlacio.
Mae’r cyrsiau’n digwydd mewn amgueddfeydd, archifau ac orielau, gan gymryd eu hysbrydoliaeth o wrthrychau ac arddangosiadau.
Mae ein gweithdai creadigol yn eich helpu i ailafael yn eich hyder, mwynhau dysgu sgiliau newydd, canfod arteffactau a chanfod pobl
eraill sydd â phrofiadau tebyg, Cewch dreulio amser gyda grwˆp bychan o bobl mewn amgylchedd cefnogol.

Mae gweithdai ar gael o fis Medi 2012. Mae’r lle’n gyfyngedig - cliciwch yma
Nodwch os gwelwch yn dda nad yw Arteffact yn gallu derbyn pobl gydag anableddau dysgu neu bobl gydag anawsterau iechyd meddwl difrifol.


Geraint a Gwyneth - y lleisiau testun-i-lais cyntaf sy'n swnio'n naturiol Gymreig

geraint a gwyneth

Lleisiau eglur sy'n swnio'n naturiol Gymreig- cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cynllun Mentrau Iaith Y Gogledd - cliciwch yma


IAITH Y MÔR A’R MYNYDD
Arian newydd i Hyfforddi Hyfforddwyr Cymraeg yn eich ardal chi!

poster

Cliciwch ar y poster am fwy o wybodaeth

 


Manylion Cyswllt

Gallwch gysylltu â ni drwy ysgrifennu at:
Menter Iaith Sir Ddinbych
Adeilad Diemwnt
6 Heigad
Dinbych Sir Ddinbych
LL16 3LE
e-bost:  menter@menterdinbych.org
Neu ffoniwch (01745) 812822
Cofiwch mae croeso i chi alw mewn am sgwrs hefyd.

Swyddogion

Ruth Williams - Prif Swyddog
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Iorwen Jones - Swyddog Busnes
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Cathryn Griffith - Swyddog Prosiect Amgueddfa Atgofion
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Gwion Tomos-Jones - Swyddog Datblygu Cymunedol
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

 

 

 
 

Aelodau Mentrau Iaith y Gogledd

Help / Cymorth