icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Sir Ddinbych

Dolenni

Mae’r adran ‘Dolenni’ o’n gwefan yn darparu’r wybodaeth ganlynol i chi, cliciwch ar unrhyw eitem am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda :-

cymdeithas cyfieithu

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg

  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg

  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg

  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd

  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg

comisiynyddygymraeg.org

uned y gymraeg llywodraeth cymru
cynllun gweithredu y llywodraeth

Gwefan y Llywodraeth

Cynllun Gweithredu y Llywodraeth 2012 - 2013

strategaeth
camau nesaf

Iaith fyw: iaith byw - Strategaeth y Gymraeg 2012 - 2017

Strategaeth ar gyfer y Gymraeg 2011: datganiad ar y camau nesaf

dogfen ymgynghori
taflen strategaeth

Iaith Fyw: Iaith Byw 2010

Taflen Strategaeth 2011

Ar 1 Mawrth 2012 cyhoeddwyd y Strategaeth am y pum mlynedd nesaf - cliciwch yma

Gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru yw gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg. Mae'r strategaeth yn anelu at weld cynydd yn nifer y bobl sy’n gallu siarad yr iaith, ac sy'n ei defnyddio.

Mae'r strategaeth hefyd am weld:
 rhagor o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg
 cynydd yn hyder pobl a'u rhuglder yn yr iaith
 mwy o ymwybyddiaeth o werth y Gymraeg fel rhan o'n treftadaeth genedlaethol a hefyd fel sgìl defnyddiol mewn bywyd modern
 sefydlogi sefyllfa'r Gymraeg o fewn ein cymunedau
 lle amlwg i'r Gymraeg ar draws y cyfryngau digidol.

Er mwyn gwireddu hyn, mae'r strategaeth yn adnabod chwe maes strategol.

1. Annog a chefnogi'r defnydd o'r Gymraeg o fewn teuluoedd
2. Cynyddu'r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith
3. Cryfhau safle'r Gymraeg o fewn y gymuned
4. Cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle
5. Cynyddu a gwella gwasanaethau Cymraeg i ddinasyddion
6. Cryfhau'r seilwaith ar gyfer yr iaith, gan gynnwys technoleg digidol.

Mae'r strategaeth hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru fel elfen hanfodol wrth greu siaradwyr Cymraeg y dyfodol - ar y cyd ag annog y defnydd o'r iaith o fewn teuluoedd.

Mae'r strategaeth yn rhoi pwyslais arbennig ar greu cyfleoedd i bobl ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg, boed iddyn nhw eu cael yn y cartref neu drwy'r system addysg, ym mhob agwedd ar fywyd pob dydd.

Mae hon yn strategaeth ar gyfer pum mlynedd, o 1 Ebrill 2012 i 31 Mawrth 2017, ac yn disodli Iaith Pawb a gyhoeddwyd yn 2003 - cliciwch yma

 

Clwb Hwyl Hwyr

Clwb Hwyl Hwyr

Mae Clwb Hwyl Hwyr yn glwb ieuenctid i blant 5 i 14 oed ym Mhrestatyn. Amcan y clwb yw rhoi'r cyfle i'r plant cymryd rhan mewn gweithgareddau a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg tu allan i'r ysgol.

Mae’r Clwb yn cynnig rhaglen o chwaraeon a gweithgareddau drama, arlunio, crefftau a theithiau.

Côr Meibion Llangwm - cliciwch yma am fwy

Cymdeithas Cymraeg Derby - cliciwch yma

Dysgu Cymraeg i Oedolion

Cymraeg i Oedolion

Mae’r iaith Gymraeg yn cael ei chlywed fwy fwy yn y cyfryngau, ar y stryd, yn y gweithle ac ymhlith plant.

Efallai eich bod chi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers nifer o flynyddoedd bellach, neu efallai eich bod chi wedi dechrau dysgu ond wedi gorfod rhoi’r gorau iddi. Beth bynnag yw’ch sefyllfa, dyma’r lle gorau i gael mwy o wybodaeth am y ffordd orau o ddysgu Cymraeg yn Sir Ddinbych.

 

Enw'r Mudiad/ Unigolyn: 
Enw cyswllt o fewn y mudiad:
Cyfeiriad: 
Cod Post:
Rhif ffôn: 
Ebost:
Mae gen i ddiddordeb yn y meysydd canlynol:
Plant <12 Ieuenctid 10-16
Popeth   Pobl Ifanc 16 - 30
Cybiau   Cymdeithasu
Drama   Chwaraeon
Dysgwyr   Teithiau a Gwyliau
Gigs   Hysbysebion
Teulu   Adloniant Ysgafn
Busnes   Cerddoriaeth
Eisteddfod Dathliadau
Celfyddydau
 

Am fersiwn printiedig cliciwch yma

gwefan

Y wefan Gymraeg lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol. Cyfeiriadur Cymraeg, Swyddi Cymraeg, Digwyddiadau Cymraeg, Bargeinion, Eitemau ar werth, Cystadleuaeth Lluniau Lleol a llawer mwy

Mentrau Iaith Cymru - yn hyrwyddo'r Gymraeg yn y gymuned

mentrau iaith cymru
technoleg gwybodaeth Mae technoleg yn yr iaith Gymraeg wedi datblygu dipyn yn ddiweddar, ac erbyn hyn mae modd gwneud llawer o bethau yn y Gymraeg. Dyma rai syniadau ar sut gallwch ddefnyddio’r Gymraeg ar eich cyfrifiadur, ac wrth bori’r we - cliciwch yma

 


Manylion Cyswllt

Gallwch gysylltu â ni drwy ysgrifennu at:
Menter Iaith Sir Ddinbych
Adeilad Diemwnt
6 Heigad
Dinbych Sir Ddinbych
LL16 3LE
e-bost:  menter@menterdinbych.org
Neu ffoniwch (01745) 812822
Cofiwch mae croeso i chi alw mewn am sgwrs hefyd.

Swyddogion

Ruth Williams - Prif Swyddog
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Iorwen Jones - Swyddog Busnes
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Cathryn Griffith - Swyddog Prosiect Amgueddfa Atgofion
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Gwion Tomos-Jones - Swyddog Datblygu Cymunedol
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

 

 

 
 

Aelodau Mentrau Iaith y Gogledd

Help / Cymorth