icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Sir Ddinbych

Archif

Adroddiad blynyddol 2012 - 2013 - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol 2011 - 2012 - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol 2009 - 2010 - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol 2008 - 2009 - cliciwch yma

Agenda 09- cliciwch yma

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol- cliciwch yma

Newyddlen yr Hydref 2012 - cliciwch yma


Newyddlen yr Haf 2012 - cliciwch yma


Newyddlen yr Gwanwyn 2012 - cliciwch yma


Newyddlen yr Gaeaf 2011 - cliciwch yma


Newyddlen yr Hydref 2011 - cliciwch yma


Newyddlen yr Haf 2011 - cliciwch yma


Newyddlen y Gwanwyn 2011 - cliciwch yma


Newyddlen yr Hydref 2010 - cliciwch yma


Cylchlythyr Y Pasg 2010- Cliciwch yma


Cylchlythyr Mis Medi 2009- cliciwch yma


Cylchlythyr Ebrill 2009 - cliciwch yma


Cylchlythyr Rhagfyr 2008 - cliciwch yma


 


Taith Trên Bach

Ar Fedi 28ain fe drefnodd Menter Iaith Sir Ddinbych ddiwrnod o hwyl ar drenau bach Y Rhyl ar gyfer teuluoedd a phlant bychain. Mi roedd yn ddiwrnod braf iawn gyda nifer fawr o deuluoedd yno yn mwynhau. Roedd ‘Peppa Pinc’ a ‘Dewin’ (o Mudiad Meithrin) wedi ymweld er mwyn ymweld ac ddiddani’r plant.  Wrth lwc, hefyd, mi roedd hi’n ddiwrnod braf iawn a’r haul yn disgleirio ar ganol wythnos llwm iawn, a oedd yn caniatáu i nifer o’r teuluoedd i fwynhau picnic yn y parc gyfagos wedyn.

Roedd gennym ni stondin wybodaeth yno ni er mwyn rhannu gwybodaeth am fanteision ddwyieithrwydd i blant, ac roedd swyddogion TWF a Mudiad Meithrin a stondin yno gyda gwybodaeth am Addysg Gymraeg. Rydym yn ddiolchgar i’r mudiadau a ddoth i gefnogi'r diwrnod ac i Orsaf Ganolog, Llyn Marine, am adael ni gynnal y gweithgaredd yno ac am y croeso a gawsom ar y diwrnod ei hun.


Cwrs Technoleg Cerdd

cwrs technoleg cerdd

Cynhaliodd Menter Iaith Sir Ddinbych a Choleg Harlech cwrs blasu Technoleg Cerdd yng Nghanolfan Technoleg Cerdd yng Ngholeg Dinbych ar Awst y 20fed. Roedd y cwrs ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 a 19 oed ac oedd yn gyfle iddyn nhw ddysgu sgiliau newydd gydag offer technegol.

Roedd modd i’r bobl ifanc ddefnyddio meddalwedd diweddaraf Logic Pro, sydd ar gael ar offer Apple Mac yn unig . Gyda’r meddalwedd yma, roedd modd creu cerddoriaeth newydd unigryw a chymysgu nifer helaeth o wahanol fathau o gerddoriaeth a’i gilydd - o gerddoriaeth glasurol i’r gerddoriaeth electronig diweddara, gan roi cip olwg difyr iawn ar sut mae cerddoriaeth a chaneuon yn cael eu creu mewn stiwdio heddiw.


Menter Iaith Sir Ddinbych yng Ngŵyl Ieuenctid Corwen

Gwnaeth y Fenter ymweld â Gŵyl Ieuenctid Corwen eleni, gŵyl a gafodd ei threfnu gan Wasanaethau Ieuenctid y Cyngor Sir ar ddydd Sadwrn 11eg o Awst. Mi roedd yn ŵyl awyr agored, wedi’i chynnal ar y cae pêl droed ac wrth lwc (ac yn groes i’r disgwyl braidd!) roedd yr haul yn tywynnu ac yn denu nifer helaeth o bobl.

gwyl ieuenctid corwen

Roedd sawl math o adloniant yno gan gynnwys cerddoriaeth byw a nifer llu o weithgareddau ar gyfer plant trwy gydol y dydd. Roedd plant yn cael gwneud bathodynnau a chanhwyllau a phaentio wynebau. Daeth y Fenter â nifer o gemau gyda nhw, megis gemau potes a jenga mawr neu oedd modd i’r plant fwynhau amryw o wahanol fathau o chwaraeon a gemau ar y cae pêl droed, gan gynnwys criced a rownderi gyda staff Gwasanaethau Hamdden Sir Ddinbych.

Cafodd nifer y siawns i fwynhau gweithgareddau syrcas fel stilts a dawnsio ruban. Daeth y Gwasanaethau Ieuenctid â’r Bws Ieuenctid gyda nhw. Bws sydd wedi’i addasu fel canolfan ieuenctid symudol yw hwn, ac sydd yn cynnig amryw o weithgareddau diddorol a gwahanol - o ddefnyddio’r cyfrifiaduron i syrffio’r we i chwarae gemau Wii, neu gymryd rhan mewn un o’r sesiynau celf a chrefft.

Roedd yn gyfle wrth gwrs i’r Fenter rhannu gwybodaeth am y gweithgareddau a digwyddiadau Cymraeg a dwyieithog ar y gweill i blant a phobl ifanc yr ardal. Os hoffech chi wybod mwy a'r cyfleoedd i bobl o bob oedran gymdeithasu a mwynhau pob math o wahanol weithgareddau yn y Gymraeg yn Sir Ddinbych cysylltwch â ni

Menter Iaith Sir Ddinbych 01445 812822 neu ymholiadau@menteriaithdinbych.co.ukcardiau Dewi Sant

Disgo Gŵyl Dewi

Cynhaliwyd Disgo a chystadleuaeth gwneud cardiau i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Ysgol Dewi Sant y Rhyl y flwyddyn hon.

Ar nos Iau Mawrth y 1af roedd neuadd Ysgol Dewi Sant dan ei sang wrth i 109 o blant fwynhau’r disgo a drefnwyd gan Fenter Iaith Sir Ddinbych. Roedden nhw wrth eu boddau yn dawnsio wrth wrando ar Wibdaith Hen Fran ac Yr Ods gydag ychydig bach o JLS rhwng pob dim!! Roedd y plant hefyd wedi cystadlu’n frwd yn ein cystadleuaeth i ddylunio cerdyn ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Cyhoeddwyd yr enillwyr yng ngwasanaeth yr Ysgol y dydd Gwener canlynol - gweler llun yr enillwyr gyda’u cardiau isod. Diolch i bawb a gymerodd rhan am wneud y digwyddiad sut gymaint o hwyl!


Cystadleuaeth Dydd Gŵyl Dewi.

Eleni am y tro cyntaf cynhaliwyd ‘Cystadleuaeth Addurno Ffenestri’ Menter Iaith Sir Ddinbych i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn siopau a chwmnïau 3 o drefi Sir Ddinbych. Yn Ninbych, y Rhyl a Rhuthun gwelwyd llu o faneri, balŵns, dreigiau, peli rygbi a chennin Pedr er mwyn denu llygaid y beirniaid - sef Meiri'r trefi uchod! Roedd y Gystadleuaeth yn Ninbych yn rhan o Ŵyl Dewi Sant sydd wedi ei chynnal yn y dref ers 3 blynedd bellach a chyhoeddwyd y Maer, Medwyn Williams, yr enillwyr yn ystod yr Ŵyl. Aeth y wobr gyntaf i Fferyllfa Royles, yr ail i’r Flower Basket a’r trydydd i Tai Clwyd er oedd y safon mor dda nes dim ond ychydig o bwyntiau oedd rhwng pawb, ac roedd 27 o fusnesau’n cystadlu. 

Yn Rhuthun dewiswyd yr enillwyr gan Faer y dref Robert Ellis Owen a oedd wrth ei fodd bod 20 o siopau wedi addurno eu ffenestri yn y flwyddyn gyntaf i’r Fenter gynnal cystadleuaeth o’r math yno. Yn gyntaf ddaeth y Village Bakery gyda Sue Ryder yn ail ac Optegydd Alton Murphy yn drydydd.

Hwn oedd tro cyntaf i’r Rhyl hefyd gynnal y gystadleuaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Faer y Rhyl, y Cynghorydd Mrs Win Mullen-James am feirniadu.  Rhoddwyd y wobr gyntaf i Sweet Tooths, yr ail wobr i Aquarius, a chydradd trydydd i Flower Tops a Details.

Hoffai’r Fenter ddiolch yn fawr i’r holl fusnesau a siopau a gystadlodd am eu hymdrechion eleni.

Roedd yn rhaid i rywun gipio’r gwobrau wrth gwrs ond gan gofio mai bwriad y diwrnod oedd harddu’r trefi a dathlu eu Cymreictod ar ddiwrnod ein nawddsant roedd pawb ar eu hennill.


 

Pa ffrwythau?!

Cynhaliodd Menter Iaith Sir Ddinbych gystadleuaeth fel rhan o fwrlwm Diwrnod Bwyta’n Iach Coleg Llysfasi yn ddiweddar.  Roedd yn rhaid i fyfyrwyr a darlithwyr ddyfalu pa gyfuniad o ffrwythau oedd yn y smwddi. Cafodd 64 o bobl y cyfle i flasu smwddi a chynnig eu hatebion.  Dyfalwyd 10 o’r ymgeiswyr y cyfuniad cywir sef Mefus, Llus a Phinafal. Aeth y 10 cywir i’r het a’r enw a ddaeth allan oedd Siôn Eilir. Gwelir Siôn isod yn derbyn ei wobr, sef Cymysgwr Smwddi, fel caiff wneud ei smwddis ei hun yn y dyfodol!!


YDACH CHI RHWNG 16-19?
DEWCH I DDYSGU SGILIAU NEWYDD, DEFNYDDIO OFFER APPLE MAC A MEDDALWEDD LOGIC?- A CHREU EICH CERDDORIAETH EICH HUN
Lle i 10 unigolyn yn unig! Cyntaf i’r felin ceith falu!

gerallt@menteriaithdinbych.co.uk
01745 812822sTwNsH ARCHIF

Cynllun hyfforddi rhan-amser dros 6 mis
 DYDDIAD CAU CEISIADAU – 12yp, Dydd Mercher 8fed o Chwefror 2012
Mae miloedd o dapiau, rîliau a disgiau o ddeunydd delwedd symudol ym llechu mewn archifau, llyfrgelloedd a storfeydd led-led y wlad.

Oes gen ti’r CREADIGRWYDD I GREU RHYWBETH HOLLOL WAHANOL ac anghyffredin allan o’r cyffredin?

Mae Cyfle yn gwahodd ceisiadau i gynllun hyfforddi newydd sbon sydd wedi ei gynllunio i ddysgu’r sgiliau creadigol, arloesol a hanfodol sydd eu hangen ar gyfer creu byd newydd o brofiadau allan o ddeunydd delwedd symudol sydd eisoes yn bodoli.

PWY DDYLAI YMGEISIO? –
Rydym yn chwilio am unigolion sydd yn meddu ar ystod eang o brofiadau a/neu cymhwysterau ac sy’n dangos gwir-frwdfrydedd am y pwnc dan sylw, cyn belled a’ch bod chi dros 18 oed, nid yw oedran yn broblem chwaith.

  • Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn.

  • Mae’r cynllun hwn yn agored i ymgeiswyr sy’n byw yng Nghymru yn unig

PECYN GWYBODAETH AC YMGEISIO - cliciwch yma

Cyflwynir y cynllun hwn gan gwmni hyfforddi Cyfle ac ariannir gan Fframwaith Hyfforddiant Skillset Cymru sy’n ymagwedd ar y cyd gan Skillset Cymru, y darlledwr iaith Gymraeg S4C a’r gymdeithas fasnach Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC)


Cynghorion ar fanwerthu llwyddiannus ar restr gweithdy siopa

Mae cyfle cyffrous wedi codi i siopwyr a rheolwyr Sir Ddinbych gymryd rhan mewn dosbarth meistr a grëwyd gan y gwrw manwerthu enwog a’r seren deledu Mary Portas, mewn partneriaeth â Skillsmart Retail.

Fe drefnwyd digwyddiad Sesiwn Flasu Mary Portas gan Dîm Cymorth Busnes Cyngor Sir Ddinbych, mewn partneriaeth â Siop Sgiliau Manwerthu Coleg Llandrillo a Grŵp Busnes Dinbych.

Fe gynhelir y digwyddiad ym Melin Brwcws ar ddydd Mercher, Chwefror 22, a’r cofrestru’n dechrau am 6pm. Dim ond 15 o leoedd sydd ar gael ar gyfer y digwyddiad yma ac fe ddyrennir lleoedd ar sail y cyntaf i’r felin.

Dywedodd Michelle Rendell, Swyddog Twf Busnes Sir Ddinbych: "Rydyn ni’n hynod falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth i gynnig y digwyddiad hwn am ddim. Fe gaiff y cynrychiolwyr ddealltwriaeth wirioneddol o bob agwedd ar redeg busnes manwerthu, yn cynnwys gweledigaeth ar gyfer y busnes, prynu a gwerthu, creu arddangosiadau, marchnata ar gyfer mwy o gwsmeriaid a llawer mwy.

"Mae hwn yn un o nifer o weithgareddau cyfredol i hyrwyddo busnesau lleol annibynnol a rhoi cyfle i’r perchnogion neu’r rheolwyr wella eu sgiliau manwerthu ac adeiladu arnyn nhw, fel y gallan nhw wneud popeth sy’n bosib i sicrhau bod eu busnes yn ffynnu.”

I gael gwybodaeth bellach neu i fwcio lle, cysylltwch â Sue Mews, Ysgrifennydd Grŵp Busnes Dinbych ar 01745 813125 / 0771554556.
Nodyn i olygyddion: I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Thîm Cyfathrebu Corfforaethol Sir Ddinbych ar 01824 706222/ 706125/706007.


DAL DY DAFOD

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Ddinbych a’r Cyffiniau 2013
Pwyllgor Apêl Dinbych
DAL DY DAFOD
Hanes y Gymraeg trwy gerdd a chân yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych
Nos Wener Chwefror 3ydd am 7:30 y h
Yng nghwmni
Twm Morys, Myrddin ap Dafydd, Ifor ap Glyn, Meirion Mcintyre Huws, a cherddorion eraill
Tocyn £10 (yn cynnwys gwydriad o win neu ddiod ysgafn) Ar gael o Siop Clwyd neu ffonio 01745 812172Brwydr y Bandiau

Menter Iaith Sir Ddinbych yn chwilio am yr Super Furry Animals neu Duffy nesaf!

A ydych chi mewn band neu’n unigolyn cerddorol? Dych chi’n hoffi cystadlu? Os felly ‘Brwydr y Bandiau’ yw’r gystadleuaeth i chi! Bydd bandiau ag unigolion Sir Ddinbych, Sir Fflint a Maelor yn cystadlu yn erbyn ei gilydd er mwyn dewis pa fandiau neu unigolion bydd yn cynrychioli'r gogledd ddwyrain yng Nghystadleuaeth y Gogledd ac wedyn yn Genedlaethol yn rownd derfynol ‘Brwydr y Bandiau’ a fydd yn cael ei ddarlledu yn fyw ar Radio Cymru noson y 18fed o Ebrill 2012.

Rhaid i chi gofrestru diddordeb trwy ffonio Gerallt ar 01745 812822 neu e-bostio gerallt@menteriaithdinbych.co.uk erbyn Ionawr y 31ain 2012. Cofiwch fod croeso ffonio neu e-bostio am sgwrs anffurfiol i drafod y gystadleuaeth cyn cofrestru.


Newyddlen y Nadolig 2011

Croeso i rifyn y Nadolig o Newyddlen Menter Iaith Sir Ddinbych. Ceir yma straeon am waith y Fenter, newyddion, gwybodaeth am ddigwyddiadau diddorol yn yr ardal ac, y tro hwn, Horosgôp Rhamant Santes Dwynwen! Cofiwch hefyd ein bod bob amser yn croesawu cyfraniadau gan y gymuned, felly os oes gennych chi rywbeth i’w ddweud a hoffech chi gyfrannu at Newyddlen y Gwanwyn yna gysylltwch â ni ymholiadau@menteriaithdinbych.co.uk.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd!

Newyddlen y Nadolig 2011 - cliciwch yma

Horosgôp Rhamant Santes Dwynwen - cliciwch yma

 


Stomp Farddol
Cynhaliwyd ein stomp flynyddol ar Nos Wener Mehefin 17eg, ac roedd llond y lle yn y Felin Brwcws ar gyfer noson hwyliog braf. Roedd digon o chwerthin i’w glywed wrth i’r cystadleuwyr John Glyn Jones, Haf Llewelyn, Arwel Emlyn Jones, Gruffudd Antur a Les Baker ein diddori. Y Stompfeistr eleni oedd Arwel ‘Pod’ Roberts, a wnaeth yn arbennig i gadw trefn ar y beirdd a sicrhau i’r noson redeg yn esmwyth! Er bod y noson yn llawn o farddoniaeth wych, Arwel Emlyn Jones oedd yn fuddugol a chipiodd stôl y stomp - stôl bren wedi ei wneud a’i roi’n hael i’r digwyddiad gan Alun Jones (Bwyellwyr Clwyd), Fferm Bryn Isa’. Hoffai’r Fenter ddiolch i Lenyddiaeth Cymru am eu nawdd ag y Felin Brwcws am y lleoliad a hefyd i bawb a wnaeth fynychu’r digwyddiad a chyfrannu at yr hywl. Diolch yn fawr.


Huw Stephens

Huw Stephens - Taith Ar Eich Ennill Efo’r Gymraeg

Ar eich ennill efo’r Gymraeg

Mae’r wythnos nesaf yn mynd i fod yn un gyffrous iawn i Fenter Iaith Sir Ddinbych. Mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Ddinbych ag Urdd Gobaith Cymru bydd Huw Stephens, sy’n enwog fel DJ ar Radio 1 a Radio Cymru, yn ymweld â holl ysgolion uwchradd y sir fel rhan o’r daith “Ar eich ennill efo’r Gymraeg”. Bydd Huw yn siarad â’r disgyblion a sôn am fanteision economaidd sgiliau dwyieithog yn y gweithle a’r cyfleoedd cyffrous i gymdeithasu yn y Gymraeg, gan dynnu ar ei brofiad ei hun.


Bandiau Cymwel
cymwel


Newyddlen Yr Haf 2010


Dafydd y Ddraig

Cynhaliwyd cystadleuaeth ‘Beth yw enw’r ddraig Gymraeg’ yn ddiweddar ar stondin Menter Iaith Sir Ddinbych yng Ngŵyl Goed Llanelwy. Roedd yn gystadleuaeth i blant o bob oed. Roedd rhaid i’r plant liwio llun o ddraig a dyfalu beth oedd ei h/enw. Y wobr oedd draig anwes. Ond peidiwch â phoeni dim un gwir ydoedd! Roedd yn gystadleuaeth boblogaidd dros ben gyda bron iawn i 50 o blant yn cystadlu. Ond dim ond un enillydd all fod a dewiswyd yr enw buddugol, sef Dafydd, gan Emily Reid o’r Rhyl. Mae Emily yn ddisgybl yn Ysgol Santes Brigid, Dinbych. Llongyfarchiadau mawr i iddi!Gŵyl Ieuenctid

poster gwyl ieuenctid
gwyl ieuencid
gwyl ieuenctid
gwyl ieuenctid

Dydd Mawrth, Awst 10,

Canolfan Hamdden Llanelwy

Dydd Mercher, Awst 11,

Pafiliwn Chwaraeon Corwen

Dydd Iau, Awst 12,

Canolfan Hamdden Rhuthun

Dydd Gwener, Awst 13,

Canolfan Hamdden Dinbych


Noson o Gyfnewid (Nos Wener y 23ain Ebrill, 2010)- Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cystadleuaeth O-ond-1, am fwy o fanylion- Cliciwch yma


Seren am Swper

Os oes ddiddordeb gennych chi cymryd rhan mewn rhaglen deledu newydd, cyffrous.. cliciwch yma


Gwobrau Cymuned a Threftadaeth Nationwide

Mae gwirfoddolwyr sydd wedi bod yn helpu i greu pypedau gyda disgyblion Ysgol Caer Drewyn a phobl ifanc Clwb Cymru Corwen wedi cael eu henwebu ar gyfer Gwobr Cymuned a Threftadaeth Nationwide.

Sefydlwyd y gwobrau er mwyn cydnabod ymdrechion pobl fel y gwirfoddolwyr i wneud cyfraniad go iawn o fewn eu cymunedau lleol.

Mae’r gwirfoddolwyr wedi cael eu henwebu yn y categori Treftadaeth - Grwp - lle caiff tri enillydd eu dethol yn ystod mis Mehefin 2008. Ymhob un o’r 12 ardal dyfarnu fe ddetholir tri enillydd rhanbarthol Cymuned a thri Treftadaeth fel enillwyr cenedlaethol, ac o’r rhain fe ddewisir un enillydd cenedlaethol ym mhob categori.

Mi fydd rhag flas o’r sioe bypedau Owain Glyndwr (script gan Iwan Llwyd) i’w weld yn Eisteddfod Llangollen yn ystod bore Dydd Mawrth (08/07/08).Stomp Farddol 2010Cliciwch yma am fwy.


Gwyl Fwyd Nos Wener 5ed o Fawrth- cliciwch yma


Taith Yr Urdd a Mentrau Iaith i Batagonia Hydref 2009- cliciwch yma

Lluniau Taith Patagonia

Y criw o flaen yr Andes.

Y criw cyn cystadlu yn Eisteddfod y Wladfa.

Gweld morfil!


Cyngerdd Patagonia

Cafwyd noson arbennig iawn yn Neuadd y Dref, Dinbych nos Iau Ebrill 30ain. Daeth llu o artistiaid talentog lleol at ei gilydd er mwyn cynnal cyngerdd o safon uchel er mwyn codi arian ar gyfer Taith Wirfoddol yr Urdd a Mentrau Iaith y Gogledd i Batagonia ym mis Hydref 2009.

Mae’r saith sydd wedi cael eu dewis i fynd ar y daith anhygoel hon wedi bod yn gweithio’n galed iawn dros y misoedd diwethaf. Yn unigol mae’r 7 saith wedi gwneud amryw o bethau, yn cynnwys gwerthu cacennau a the yn yr Eisteddfodau lleol er mwyn codi arian tuag at y daith. Hefyd fe drefnodd Mentrau Iaith Môn, Conwy a Sir Ddinbych daith cerdded o Abergwyngregyn i Aberffraw gyda bob sir yn cerdded 12 milltir yr un er mwyn codi arian.

Bydd y gwaith caled yn parhau dros y misoedd nesaf wrth i’r bobl ifanc geisio cyrraedd eu targed o £1,500 yr un a gwireddu’r freuddwyd o wneud gwaith gwirfoddol ym Mhatagonia. Bydd y gwaith gwirfoddol yn cynnwys dosbarthu llyfrau a nwyddau i’r ysgolion Cymraeg. Bydd y bobl ifanc hefyd yn helpu i gynnal sesiynau amrywiol o fewn yr ysgolion ym Mhatagonia.

Pwrpas y daith yw creu cyswllt drwy’r iaith Gymraeg rhwng y Wladfa a Chymru, dysgu am y ffyrdd yr ydym yn debyg ac yn wahanol, a hefyd dangos bod y Gymraeg yn iaith fyw i ieuenctid Cymru.


Gweithdai Brigyn

Am dridiau yn ganol Hydref bu y band Brigyn yn cynnal gweithdai cerdd mewn tair ysgol yn y Rhyl. Roedd y band yn gadael i’r plant ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol i greu a recordio cerddoriaeth eu hunain. Defnyddiwyd keyboard, guitar ag llais i gynhyrchu deunydd creadigol tu hwnt. Y tair ysgol oedd Ysgol Llewelyn, Ysgol Dewi Sant a Ysgol Bryn Hedydd ag mae’r diolch am ariannu y diwrnodau yma yn mynd i Gymunedau yn Gyntaf yn ogystal a Threftadaeth y Loteri. Bu’r tridiau yn llwyddiant ysgubol gyda’r plant wrth ei boddau yn creu caneoun o’r newydd. Mae’r cerddoriaeth a cynhyrchwyd yn nawr ar gael ar Cryno Ddisg.

cliciwch yma i weld y lluniau

Ffermwyr Ifanc Nantglyn

Mi gafodd aelodau Ffermwyr Ifanc Nantglyn drwy gefnogaeth Gronfa Dreftadaeth y Loteri, ar y cyd efo Menter Iaith Sir Ddinbych gyfle i ddysgu sut i chwarae drymiau dan arweiniad Deian Elfryn. Ar ddiwedd y noson syndod oedd gweld mai’r merched oedd wedi cael hwyl arni, tra bod y bechgyn angen mwy o ymarfer! Diolch yn fawr iawn i bawb am gynorthwyo efo’r noson.

Gwelwch y lluniau isod:-


Grant ‘Arian i Bawb Cymru’ i Fenter Iaith Sir Ddinbych

Derbyniodd Menter Iaith Sir Ddinbych grant o £3,500 ar gyfer creu dau furlun, deunyddiau marchnata a llwyfannu sioe bypedau Owain Glyndwr gan y rhaglen grantiau loteri ‘Arian i Bawb Cymru’ a gyda chefnogaeth gan y Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Bydd un murlun yn cael ei greu gyda disgyblion ysgolion cynradd yn Ninbych a’r murlun arall gydag aelodau o’r gymuned ac yn cael eu harddangos maes o law yn Theatr Twm o’r Nant diwedd y flwyddyn. Bydd y deunydd marchnata yn cael eu creu fel rhan o ddathliadau’r Fenter yn 10 oed eleni. Ar hyn o bryd mae disgyblion Ysgol Caer Drewyn a phobl ifanc o ardal Corwen wrthi yn creu pypedau ar gyfer sioe Owain Glyndwr dan arweiniad Heather Burnley.

Mae Swyddog Addysgol Treftadaeth Iaith, Sian Elin Huws wrth ei bodd â’r grant. Dywedodd “Bydd yr arian yn gyfle i gwblhau prosiectau sydd ar y gweill eisoes, ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl oni bai am grant Arian i Bawb Cymru.”

Am fwy o wybodaeth am Arian i Bawb Cymru neu i dderbyn pecyn cais ffoniwch: (01686) 611740 neu edrychwch ar y wefan www.arianibawb.org.uk


Cymraeg i'r Teulu

Mudiad Ysgolion Meithrin a Menter Iaith Sir Ddinbych mewn partneriaeth i gynnig Cymraeg i’r Teulu a chodi ymwybyddiaeth Treftadaeth.

Yn ddiweddar llwyddodd Mudiad Ysgolion Meithrin mewn partneriaeth â Menter Iaith Sir Ddinbych i sicrhau cyllid gan Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Sir Ddinbych i gynnal tri chwrs Cymraeg i'r Teulu o fewn Cylchoedd Ti a Fi yn y Rhyl, Dinbych Uchaf a Glyndyfrdwy.
Cynllun yw ‘Cymraeg i’r Teulu’ sy’n cynnig rhwng 6 a 12 sesiwn o hyfforddiant i rieni ar batrymau iaith syml wedi eu seilio ar sefyllfaoedd bob dydd yn y cartref. Mae hefyd yn cynnig cyfle i rieni ddysgu caneuon a hwiangerddi Cymraeg ynghyd â sgiliau darllen storïau syml i’w plant yn y Gymraeg. Eleni am y tro cyntaf mae’r Fenter Iaith wedi sicrhau dilyniant i’r cwrs trwy gael Nia Williams i mewn ar ddiwedd y cwrs i greu arddangosfa o waith crefft ar hwiangerddi traddodiadol.

“ Mae gan Gymru gyfoeth o alawon gwerin sydd wedi cael eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth”, meddai Nia.

A byddwn ni yn gwneud collage ymhob sesiwn lle bydd modd dod a'r cwbl at ei gilydd yn y diwedd i greu arddangosfa.”

Dyma’r ail flwyddyn i Fudiad Ysgolion Meithrin sicrhau cyllid gan y bartneriaeth ac mae’r datblygiad hyn eleni yn dangos bod gweithio mewn partneriaeth o fantais i’r plant a’r bobl Ifanc yn lleol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Carys Gwyn MYM (01978) 363422
Sian Elin (01745) 812822


Gweithdy Ysgol Llandrillo

Mae disgyblion Ysgol Gynradd Llandrillo, Corwen gyda chefnogaeth gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri wedi bod yn brysur yn creu murlun o'u pentref gan adlewyrchu treftadaeth yr iaith Gymraeg. Roedd swyddog o Fenter Iaith Sir Ddinbych a Neil Dalrymple wedi bod yn gweithio ar y cyd gyda'r disgyblion yn yr ysgol. Yn rhan o'r murlun mae afon Ceidiog, y bont, y cylch cerrig a'r eglwys. Hoffai'r Fenter ddiolch i Mrs Gwenda Owen a Mr Neil Dalrymple am eu cydweithrediad parod.


Creu Cardiau Santes Dwynwen

Yn ystod nos Iau (10/01/08) mi gafodd aelodau o Glwb Ffermwyr Ifanc Rhuthun gyfle i greu cardiau Santes Dwynwen yng ngofal Sioned Jones gyda chefnogaeth gan y Loteri Genedlaethol trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Chynllun Gweithredu Iaith Rhuthun. Hoffai aelodau staff Menter Iaith Sir Ddinbych ddiolch yn fawr iawn am help gan bawb.


Manylion Cyswllt

Gallwch gysylltu â ni drwy ysgrifennu at:
Menter Iaith Sir Ddinbych
Adeilad Diemwnt
6 Heigad
Dinbych Sir Ddinbych
LL16 3LE
e-bost:  menter@menterdinbych.org
Neu ffoniwch (01745) 812822
Cofiwch mae croeso i chi alw mewn am sgwrs hefyd.

Swyddogion

Ruth Williams - Prif Swyddog
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Iorwen Jones - Swyddog Busnes
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Cathryn Griffith - Swyddog Prosiect Amgueddfa Atgofion
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Gwion Tomos-Jones - Swyddog Datblygu Cymunedol
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

 

 

 
 

Aelodau Mentrau Iaith y Gogledd

Help / Cymorth