icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Maldwyn

Croeso

 

Menter Maldwyn

Pwy yden ni?

Mudiad cymunedol, lleol yw Menter Iaith Maldwyn - un o 22 Menter Iaith sy'n gweithio ar draws Cymru. Mae'r Fenter yn sefydliad byrlymus, sy'n gweithio gyda phobl o bob oed ar draws Maldwyn. Ein hanfod yw rhoi cymorth a chyngor i unigolion, mudiadau a busnesau, ynghyd â chynnal gweithgareddau er mwyn codi proffil yr iaith Gymraeg.  

Be' allwn ni ei gynnig i... DEULUOEDD?

Gweithgareddau a gweithdai i hybu defnydd o'r iaith Gymraeg
- Cyfleoedd i ddefnyddio’r iaith yn gymdeithasol
- Cyngor i rieni ar fagu plant yn ddwyieithog
Cyngor am addysg Gymraeg
- Cyngor a gwybodaeth i unigolion sydd yn / am ddysgu Cymraeg
Cyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio’r iaith y tu allan i’r dosbarth

Be' allwn ni ei gynnig i...  BLANT A PHOBL IFANC? 

Mae Menter Maldwyn yn cyd-weithio a phartneriaid i gynnig  cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddefnyddio'r iaith Gymraeg tu  allan i'r dosbarth trwy drefnu a rhedeg gwahanol weithgareddau,  gweithdai a chlybiau ieuenctid.  Rydym hefyd yn cyd-weithio gyda'r ysgolion lleol i gynnig  prosiectau a phrofiadau i hybu defnydd o'r iaith o fewn a  thu allan i'r ysgol.

Be' allwn ni ei gynnig i...  GYMUNEDAU?

Mae Menter Iaith Maldwyn yn cyd-weithio'n agos gyda mudiadau a  phwyllgorau lleol i hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn Sir Drefaldwyn.

- Fforwm Iaith Maldwyn
- Mudiad Meithrin
- Twf
- Yr Urdd
- CFFI / YFC
- Ysgolion Cynradd ac Uwchradd
- Cymdeithas Adloniant Tanat
- Cymdeithas Adloniant Llanfair Caereinion
- Cymdeithas Gymreig Caersws
- Merched y Wawr
- Coleg Powys
- Papurau Bro Maldwyn: Yr Ysgub, Plu'r Gwenydd, Seren Hafren, Blewyn Glas

Gall Menter Maldwyn gynnig y gwasanaethau canlynol: 

- Cyfieithu / offer cyfieithu ar y pryd i fudiadau a grwpiau cymunedol

- System sain sy'n addas i gyfarfodydd, Gigs a chyngherddau bach

- Cyngor a chymorth i gynnig gwasanaethau dwyieithog ac ehangu defnydd o’r Gymraeg o fewn eich mudiad 

Mae Menter Iaith Maldwyn yn awyddus i gydweithio efo grwpiau cymunedol, clybiau ieuenctid a busnesau i hyrwyddo’r Gymraeg yn Sir Drefaldwyn. Cysylltwch â ni gydag unrhyw syniadau neu awgrymiadau am brosiectau, rydyn ni'n croesawu unrhyw adborth!

01686 610010 / post@mentermaldwyn.org

Facebook: Menter Iaith Maldwyn
Twitter: @MenterMaldwyn


Logon

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Maldwyn
Y Groes
Stryd Lydan
Y Drenewydd
Powys
SY16 2BB

Ebost:- post@mentermaldwyn.org
Ffôn:- 01686 610 010
Symudol - 07805843726

 

 

Swyddogion

Prif Swyddog – Mererid Haf
Ebostmererid@mentermaldwyn.org

Swyddog Datblygu - Rhianon Hywel Jones
Ebost - rhianon@mentermaldwyn.org

Swyddog Ieuenctid - Dylan Penri
E-bost - dylan@mentermaldwyn.org
Ffon: 01686 610010

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth