icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Maldwyn

Prosiectau

Croeso Swn Maldwyn 

Prosiect cerddoriaeth, celf, cyfryngau a thechnoleg Cymraeg yw Sŵn Maldwyn. Bwriad y prosiect yma yw rhoi cyfleoedd a llwyfan i dalent lleol.

Mae’r holl brosiect yma wedi ei greu gan bobl ifanc lleol i Faldwyn trwy gyfansoddi a recordio caneuon, ysgrifennu adolygiadau CDs bandiau, cynnal cyfweliadau, dylunio celf a graffeg ar gyfer y cylchgrawn. Diolch yn fawr i bawb wnaeth gyfrannu.

Ni fyddai’n bosib creu y cylchgrawn a’r CD yma heb gymorth ariannol Cronfa y Loteri Fawr. Mae’r grant wedi talu am sesiynau recordio i’r bandiau, gweithdy dylunio clawr CD, argraffu’r cylchgrawn a’r CD ac hefyd am offer technegol a fydd yn helpu’r prosiect i barhau yn y dyfodol.

Diolch mawr i Aled Williams a Delyth Roberts o Ysgol Uwchradd Caereinion, Gwyn Jones Recordiau Bos, Rhydian Pughe Stiwdio Bing, Gwion Schiavone a Recordiau IKACHING, Mei Gwynedd Recordiau Jigcal, Eisteddfod Genedlaethol – Prosiect Maes B, Osian Williams a’r Candelas, Ifan Gwilym-Sŵnami, Clive o Ganolfan yr Institiwt Llanfair Caereinion, Yr argraffwyr WPG Printers a’r dylunwyr Wax-works.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno a’r prosiect yn y dyfodol cysylltwch â ni yn swyddfa Menter Maldwyn.

dylan@mentermaldwyn.org ffôn – 01686 610010

Diolch am ddarllen

Dylan Penri – Swyddog Ieuenctid, Menter Maldwyn

 

 

Gweithdai Recordio Menter Maldwyn gyda’r band ‘DanGilydd’ 30 o Awst 2013:

  

 

 

 

 photo cc4a2d85-a427-42d7-a931-f85a0bf03e50.jpg

 

ir wefan copy

 

TEITHLYFR DYFFRYN TANAT 

 Mae’r llyfryn yn cynnwys taith car ar hyd y dyffryn, ynghyd â theithiau cerdded o gwmpas pentrefi Llansilin, Llanrhaeadr ym Mochnant, Penybontfawr a Llangynog.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dros y 18 mis (2010), mae grwp o bobl leol wedi dod at ei gilydd yn sgil ymgynghoriad yn y dyffryn oedd â’r nod o ddarganfod syniadau trigolion yr ardal mewn perthynas â phrosiect Treftadaeth Iaith. Arianwyd y prosiect gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg drwy’r Menter Maldwyn.Yn sgil trafodaethau ymysg aelodau’r gweithgor lleol , penderfynwyd cymryd y camau canlynol:  
Cyhoeddi teithlyfr dwyieithog i ymwelwyr i’r ardal fyddai’n olrhain lleoedd pwysig yn y dyffryn o safbwynt hanes yr ardal;
Sefydlu gwefan fyddai’n galluogi cymdeithasau a grwpiau lleol i hysbysebu eu digwyddiadau, a busnesau i hysbysebu eu gwasanaethau hwy, yn ogystal â rhoi mwy o gefndir i’r ardal hon sydd mor bwysig yn hanes Cymru; a
Gosod arwyddion ffordd “Dyffryn Tanat – Croeso” dwyieithog un bob pen i’r dyffryn yn Llangynog ac ym Mhen-y-bont Llannerch Emrys.
 

  • Cyfarfod â grwpiau cymunedol i godi ymwybyddiaeth am yr Iaith Gymraeg ac i farchnata gwasanaethau’r Fenter a Bwrdd yr Iaith.
  • Derbyn pedwar Papur Bro'r sir - Yr Ysgub, Seren Hafren, Plu’r Gweunydd, Blewyn Glas - yn ogystal â’r Cymro, Yr Herald Cymraeg a Golwg er mwyn rhannu gwybodaeth.
  • Codi ymwybyddiaeth swyddogion sector cyhoeddus / gwirfoddol o fylchau yn y ddarpariaeth Iaith Gymraeg, trefnu cyfarfodydd fel mae’n briodol.
  • Cydweithio gydag ein partneriaid o fewn y sir (MYM, MYW, TWF, CFFI, CSP, Yr Urdd, Cynllun gweithredu iaith Machynlleth, Athrawon Bro, Coleg Powys, Tiwtoriaid Cymraeg i oedolion) ar ffurf fforwm sirol i rannu arfer dda ac ymatal dyblygu gwaith.

Lleuwen Steffan


Brwydr y Bandiau – Gwyn Maffia yn beirniadu


Y Drenewydd

Meifod


Gwiber


Partneriaeth iaith yn gweithio gyda’i gilydd
er mwyn y Gymraeg... ym Maldwyn

Menter Iaith Maldwyn 

Menter Iaith Maldwyn http://www.mentrau-iaith.com/
Yn hyrwyddo’r iaith yn lleol
menterm@powys.gov.uk
01686614020

 

 

Mudiad Ysgolion Meithrin  

Mudiad Ysgolion Meithrin
http://www.mym.co.uk/
Cyfle i bob plentyn dan oed ysgol yng Nghymru fanteisio ar brofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.
08000 11 22 33/ 01691 860220

C.FF.I Maldwyn

C.FF.I Maldwyn
www.cffi-maldwyn.org.uk
Mudiad ieuenctid gwirfoddol sy'n cael ei redeg gan aelodau i aelodau rhwng 10 a 26 oed. I ffeindio allan mwy mentrwch i’n safle we i weld beth sydd gan y CFFI i gynnig i chi!
01686 614027

Urdd Gobaith Cymru

Urdd Gobaith Cymru http://www.urdd.org/
Yn darparu eisteddfodau, chwaraeon, clybiau, cylchgronau, teithiau, a gwersylloedd i bobl ifanc 8 - 25 oed
01686 626521

Cyngor Sir Powys County Council

Cyngor Sir Powys County Council
http://www.powys.gov.uk/
Gwasanaethau Cymraeg
01654 703910 / 01597 826467

Coleg Powys

Coleg Powys
http://www.coleg-powys.ac.uk/

Dosbarthiadau Cymraeg
01686 626521

Twf

Twf
http://www.twfcymru.com/
Cymraeg o’r crud
01654702874

Merched Y Wawr

Merched Y Wawr
www.merchedywawr.co.uk
Mudiad Cenedlaethol i ferched Cymru
01970 611 661/01678 520 524

Logon

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Maldwyn
Y Groes
Stryd Lydan
Y Drenewydd
Powys
SY16 2BB

Ebost:- post@mentermaldwyn.org
Ffôn:- 01686 610 010
Symudol - 07805843726

 

 

Swyddogion

Prif Swyddog – Mererid Haf
Ebostmererid@mentermaldwyn.org

Swyddog Datblygu - Rhianon Hywel Jones
Ebost - rhianon@mentermaldwyn.org

Swyddog Ieuenctid - Dylan Penri
E-bost - dylan@mentermaldwyn.org
Ffon: 01686 610010

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth