icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Maldwyn

Newyddion Diweddaraf

 

Swydd Wag

Prif Swyddog cyfnod mamolaeth

 

Cliciwch YMA i weld Swydd Ddisgrifiad

Cliciwch YMA i gael Ffurflen Gais

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taith Nadolig Menter Maldwyn a Mudiad Meithrin

7-11 Rhagfyr 2015
Y Trallwng | Machynlleth | Llanbrynmair | Llanfyllin

Taith Nadolig 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gwerth Economaidd y Gymraeg ymhlith rhai o brif bynciau Cynhadledd Flynyddol y Mentrau Iaith

 

Eleni, bydd ein cynhadledd flynyddol i Brif Swyddogion a Chadeiryddion y 23 Menter Iaith yng Nghymru yn cael ei chynnal ar y 17eg a’r 18fed o Dachwedd yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful.

Mae Canolfan Soar, sy’n cyfrannu tua £1.3m i economi de-ddwyrain Cymru bob blwyddyn yn ôl adroddiad diweddar, yn ganolbwynt i weithgareddau Cymunedol a Chymraeg ym Merthyr Tudful ac rydym, o ddewis y lleoliad hwn, yn gyffrous iawn cael clywed am rai o brosiectau arloesol Menter Iaith Merthyr a Chanolfan Soar fel Prosiect Posib sy’n defnyddio’r Celfyddydau i fynd i’r afael â threchu tlodi, codi hyder a chreu cymunedau lle y bydd y Gymraeg yn ffynnu. Yn ogystal byddwn yn canolbwyntio ar sut mai esblygu’r Mentrau Iaith i’r dyfodol ac yn trafod datblygiadau diweddar fel adroddiad ‘Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned’ a pholisi gwirfoddoli newydd Llywodraeth Cymru: Cefnogi Cymunedau: Newid Bywydau. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at wahodd Lles Cyf, fydd yn trafod Gwerth economaidd y Gymraeg i fusnesau a chynlluniau cyffrous i gynorthwyo mwy o fusnesau yng Nghymru i weld manteision y Gymraeg.

Dywed Iwan Hywel, Swyddog Hyfforddiant Mentrau Iaith Cymru: “Bydd y gynhadledd yn gyfle gwych i ddwyn profiadau ynghyd a thrafod syniadau newydd er mwyn esblygu gwaith y Mentrau Iaith i’r dyfodol. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gael ymweld â Chanolfan ysbrydoledig fel Canolfan Soar ym Merthyr, sydd wedi sbarduno cymaint o weithgarwch cymunedol yn yr ardal, sydd, yn ei sgil wedi dod â chyfleoedd newydd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg. Er mai cynhadledd breifat yw hon, bydd modd dilyn hynt y trafodaethau ar ein cyfrif Twitter, @mentrauiaith neu drwy ddilyn yr hashnod #mentrau15

Noson a Hanner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Say it in ‘Cymraeg’

Mae Mentrau Iaith Cymru wedi paratoi taflenni i’w dosbarthu i fusnesau ar hyd a lled Cymru, yn siopau, tafarndai, caffis a swyddfeydd mewn ymgais i annog mwy o bobl i roi cynnig ar ddefnyddio’r Gymraeg.

Mae’r taflenni wedi eu creu i gyd-fynd â dathliadau Diwrnod Shwmae Su’mae a gynhelir ar y 15fed o Hydref eleni – diwrnod sy’n annog pawb yng Nghymru i fyw, dysgu a mwynhau’r Gymraeg.

Dywed Meirion Davies, Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru: “Mae’r taflenni hyn yn cynnig cyfle arbennig i ni annog mwy o bobl i ddysgu Cymraeg a rhoi cynnig ar ddefnyddio pr'un bynnag Cymraeg sydd ganddynt wrth fynd o gwmpas eu bywydau o ddydd i ddydd.
Gall diffyg hyder wrth siarad Cymraeg effeithio ar faint o Gymraeg y bydd pobl yn ei defnyddio yn eu bywydau bob dydd. Rydym yn gobeithio, y bydd datblygu’r taflenni hyn yn cael gwared ar rai o’r rhwystrau hynny ac yn creu amgylchfyd lle gall, ac y bydd pobl yn defnyddio mwy o’u Cymraeg.

http://www.mentrauiaith.cymru/newyddion/say-it-in-cymraeg-taflenni-i-annog-mwy-o-bobl-i-ddysgu-cymraeg/

100 DIWRNOD I FYND TAN YR EISTEDDFOD!

Gyda 100 diwrnod yn unig i fynd tan cychwyn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, mae tocynnau wedi mynd ar werth am y tro cyntaf heddiw – ac mae’r ymateb wedi bod yn ardderchog.
Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Mae hi wedi bod yn eithriadol brysur heddiw ar-lein ac ar y llinell docynnau – mae’n amlwg bod pawb yn edrych ymlaen at yr Eisteddfod a bod y cyngherddau hefyd yn apelio at gynulleidfa eang.
“Rydym yn edrych ymlaen yn arw i groesawu nifer fawr o bobl i Feifod ymhen 100 diwrnod, a chofiwch fynd ati i brynu eich tocynnau’n gynnar er mwyn cymryd mantais o’r bargeinion a sicrhau eich sedd yn y cyngherddau. Mae’n argoeli i fod yn wythnos dda!”
Gellir prynu tocynnau drwy fynd ar-lein – www.eisteddfod.org.uk neu drwy ffonio’r llinell docynnau (10.00 – 16.00) ar 0845 4090 800.
Ceir manylion y cyngherddau isod:
Nos Wener 31 Gorffennaf – Cwmni Theatr Maldwyn yn cyflwyno Gwydion: Cyfle i fwynhau sioe wreiddiol newydd sbon gan Derec Williams, Penri Roberts a Gareth Glyn. Gan arbrofi gyda’r technegau goleuo diweddaraf, mae’r sioe hon yn sicr o fod yn brofiad gweladwy a chlywadwy arbennig iawn, gyda digonedd o ganeuon cofiadwy. Tocynnau oedolion o £15 i £20.
Nos Sadwrn – Croeso Corawl!: Elin Fflur, Joshua Mills, Bois y Steddfod a chorau cymunedol yr ardal, a cherddorfa gyfoes, dan arweiniad Jeffrey Howard, mewn cyngerdd arbennig sy’n sicr o apelio at bawb, gan gynnwys hen ffefrynnau, ambell gân newydd a medli arbennig i ddathlu cyfraniad Rhys Jones i fyd cerddoriaeth Cymru. Cefnogir y corau cymunedol a’r noson gan RWE Innogy UK. Tocynnau oedolion o £12-18.
Nos Sul - Cymanfa Ganu: Ymunwch gyda ni am noson o ganu cynulleidfaol nos Sul yn y Pafiliwn. Tocynnau - £10.
Nos Lun - Noson Lawen Maldwyn a’r Gororau: Ifan Jones Evans yn cyflwyno Dafydd Iwan, Bryn Fôn, Côr Godre’r Aran, Cantorion Colin Jones, Linda Griffith, Plethyn, Eilir Jones, Steffan Harri, Ieuan Jones, Tri Tenor Trefaldwyn, Aeron Pughe, Meilir Jones a Huw Tudur Pughe, Sorela ac Ysgol Theatr Maldwyn. Tocynnau oedolion o £12-18.
Nos Fawrth - Gwerin: Plu, Calan, Arfon Gwilym, Sioned Webb, Gwenan Gibbard, Gareth Bonello, Robin Huw Bowen, Stephen Rees, 9Bach Bach a Georgia Ruth gyda Siân James yn Gyfarwyddwr Artistig a Geraint Cynan yn Gyfarwyddwr Cerdd. Cefnogir y noson gan Gronfa Arwyn Tŷ Isaf. Tocynnau oedolion o £12-18.
Nos Iau - Cerddoriaeth Ffilm a Theledu: John Owen-Jones, Côr CF1, Luke McCall a Rhian Lois gyda Cherddorfa John Quirk gyda cherddoriaeth gofiadwy sy’n sicr o hudo’r gynulleidfa i fyd y ffilmiau a theledu. Tocynnau oedolion o £12-18.
Nos Fercher a Nos Wener: Cynhelir nosweithiau o gystadlu yn y Pafiliwn, gan ddechrau am 18.30. Tocynnau - £10.
Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau ym Meifod o 1-8 Awst. Am fwy o wybodaeth ewch i www.eisteddfod.org.uk.

EBRILL 2015 

 

TAITH GERDDED YR EISTEDDFOD YN AIL-GYCHWYN AR 23 EBRILL

Gyda’r gwanwyn wedi ein cyrraedd o’r diwedd, mae’n bryd i Beryl Vaughan, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau, estyn am ei hesgidiau cerdded unwaith eto, gan fod y rhan nesaf o’i thaith ar hyd Llwybr yr Arfordir yn prysur agosáu.

Bydd Beryl, sydd eisoes wedi cerdded ymhell dros 500 milltir er mwyn codi ymwybyddiaeth am yr Eisteddfod, yn ail-gychwyn ar ei thaith ar 23 Ebrill, ddiwrnod ar ôl i docynnau’r ŵyl fynd ar werth gyda 100 diwrnod yn unig i fynd.

Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth am yr Eisteddfod ar hyd a lled Cymru, mae Beryl hefyd yn codi arian er cof am Arwyn Evans, neu Arwyn Ty Isaf fel roedd pawb yn ei adnabod, a dywed: “Roedd cyfraniad Arwyn Ty Isaf i fywyd diwylliannol Maldwyn yn anferth, a rydym yn casglu arian er cof amdano ar hyd y daith drwy Gymru, er mwyn ein galluogi i noddi diwrnod a chyngerdd yn yr Eisteddfod. Mae’r ymateb i’r gronfa wedi bod yn arbennig, a braf yw cyhoeddi y byddwn yn noddi’r dydd Mawrth, a’r cyngerdd yn y Pafiliwn y noson honno. Hoffwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth hael, nid yn unig i’r Gronfa ond hefyd wrth i mi a’r criw deithio o amgylch Cymru. Mae’r daith wedi bod yn un bleserus iawn hyd yn hyn, ac rwy’n edrych ymlaen i ail-gychwyn ar ôl seibiant dros fisoedd y gaeaf. Cofiwch alw draw i’n gweld – mae croeso cynnes i unrhyw un sydd am ymuno gyda ni. Dyma fanylion cymalau’r wythnosau nesaf: 23 - 28 Ebrill: Sir Gaerfyrddin a gorffen Sir Benfro • Dinbych y Pysgod i Pentywyn • Pentywyn i Sancler • Sancler i Llangain • Llangain i Llansaint • Llansaint i Llanelli • Llanelli i Crofty 9 - 11 Mai: Gŵyr/Abertawe • Crofty i Hillend • Hillend i Oxwich • Oxwich i Abertawe Afon Tawe Mae croeso i unrhyw un sy’n awyddus i gerdded i droi i fyny ar y bore. Mae’r daith yn cychwyn am 10.00 bob dydd wrth gychwyn llwybr yr arfordir ym mhob tref neu bentref. Gallwch gerdded y daith ddyddiol gyfan neu ymuno am ran ohoni. Gwerthfawrogir cyfraniad o £10 neu fwy gan oedolion am gymryd rhan, a £5 gan blant. Gellir cyfrannu drwy wefan Just Giving – www.justgiving.com/taithgerddedberylvaughan.

Gallwch gysylltu gyda Swyddfa’r Eisteddfod – – neu drwy ffonio 0845 4090 400 am ragor o wybodaeth.


MAWRTH 2015 

Menter Maldwyn a Prosiect Nansi yn cyflwyno CALAN - gyda pherfformiadau gan ysgolion Pennant a Llanrhaeadr Ym Mochnant, Twmpath, bar a chyfieithu ar y pryd. Nos Iau 26 Mawrth, Neuadd Goffa Llangynog Tocynnau gan Menter Maldwyn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


IONAWR 2014

Asesu'r Galw am Ofal Plant Cyfrwng Cymraeg ym Mhowys

Mae Menter Iaith Maldwyn,  mewn cydweithrediad â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Cyngor Sir Powys yn dymuno asesu'r galw am ofal plant cyfrwng Cymraeg ym Mhowys, ac mae cwmni Sbectrwm wedi ei gomisiynu i wneud y gwaith.
Er mwyn ein cynorthwyo i festur y galw, rydym ni'n gofyn yn garedig i unrhyw rai allai helpu i dreulio ychydig funudau'n cwblhau'r holiadur syml yma ar-lein: http://goo.gl/forms/zCR990F1pG

Cronfa Leol yr Eisteddfod yn cyrraedd £200,000

Eisteddfod 2015

Wrth i ni ddechrau ar flwyddyn fawr i Faldwyn - blwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015 - mae Menter Maldwyn yn falch ofnadwy o glywed fod yr Eisteddfod wedi cyhoeddi bod Cronfa Leol y Brifwyl eisoes wedi cyrraedd £200,000, sef 75% o’r targed.

Mae trigolion ar hyd a lled y dalgylch wedi bod wrthi’n ddiwyd ers blwyddyn a rhagor yn casglu arian ar gyfer yr Eisteddfod a gynhelir ym Meifod o 1-8 Awst y flwyddyn nesaf.  Gydag un dyddiad cau eisoes wedi pasio, ac eraill yn prysur agosáu, mae’r trefniadau a’r paratoadau lleol a chenedlaethol yn mynd yn arbennig o dda.

Meddai Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Mae’n braf iawn gallu cyhoeddi ein bod ni wedi cyrraedd carreg filltir mor bwysig i’r Gronfa Leol cyn y Nadolig.  Gwn bod amryw o’r gwirfoddolwyr lleol wedi gobeithio y byddai modd cyrraedd £200,000 cyn diwedd y flwyddyn, a rhaid eu llongyfarch nhw ar eu gwaith a’u hymroddiad er mwyn gwneud hynny.

 "Mae codi arian sylweddol yn dipyn o her, yn enwedig mewn ardal wledig ac yn ystod cyfnod economaidd anodd.  Ond mae pobl Maldwyn a’r Gororau wedi ymateb yn arbennig i’r sialens ac wedi bod wrthi’n trefnu gweithgareddau a digwyddiadau o bob math – a’r cyfan yn enw’r Eisteddfod.  

“Rhaid talu teyrnged i’r gwirfoddolwyr lleol, dan arweiniad byrlymus Beryl Vaughan.  Mae’u hegni a’u brwdfrydedd yn heintus, ac wedi cydio yn nychymyg pentrefi ac ardaloedd ar hyd a lled y dalgylch.  Mae trigolion yr ardal wedi croesawu’r Eisteddfod yn gynnes iawn, ac rwy’n gobeithio y bydd Cymru gyfan yn ymateb i’r croeso hwn ym mis Awst ac yn tyrru i Meifod ar gyfer wythnos i’w chofio. 

“Wrth gwrs, mae wyth mis i fynd, a bydd y gwaith codi arian yn parhau dros y misoedd nesaf.  Rydym yn gwybod bod y pwyllgor lleol yn benderfynol o gyrraedd y targed ariannol, a rydym yn galw ar i bobl o bob rhan o Maldwyn a’r Gororau – a’r rheini y tu allan o’r dalgylch swyddogol – i gefnogi’r gwaith ac i sicrhau y bydd Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, 2015 yn un o’r goreuon eto.”

Cynhelir y Brifwyl ym Meifod o 1-8 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch i www.eisteddfod.org.uk.


RHAGFYR 2014

Apêl Gwyl Mimosa 29 - 31 Mai 2015


 

 

 

Mae Cymdeithas Cymry Lerpwl, trwy gyfrwng Cymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi, yn bwriadu cynnal Gŵyl Mimosa fel rhan o ddathliadau pwysig dros benwythnos 29 - 31 Mai flwyddyn nesaf. Mae'r achlysur yn nodi bod y llong hwyliau Mimosa wedi gadael porthladd Lerpwl yn 1865 am Borth Madryn. Mae'r Gymdeithas yn bwriadu gwneud y canlynol: 

1. Gosod Cofeb sylweddol i gofio hynny mewn man cyfleus ar lan Afon Mersi. Mae'r gofeb yn costio £5,000 i’w chynllunio a’i gosod yn ei lle, a chaiff ei ddadorchuddiomewn seremoni bwysig bnawn Sadwrn 30 Mai 2015 am 3pm.
2. Trefnu rhaglen uchelgeisiol at y penwythnos: cyfarfodydd a chyflwyniad o ‘Ysbryd y Mimosa’ (o waith Tim Baker), a chroesawu Côr Ysgol Gymraeg Yr Hendre, Trelew, Y Wladfa, i’n plith i ganu.

Byddai'r Gymdeithas felly yn ddiochgar am roddion tuag at y gofeb a’r dathliadau. Os hoffech chi gefnogi a chyfrannu, anfonwch eich rhodd i’r Cadeirydd, Dr D Ben Rees (32 Garth Drive, Allerton, Lerpwl/Liverpool, L18 6HW) erbyn dydd Gŵyl Ddewi, 1 Mawrth 2015 fan bellaf os gwelwch yn dda. Nodir eich cyfraniad yn y papur bro ac yn ‘Llawlyfr y Dathlu’ a gyhoeddir erbyn Mai 29, 2015. Dylid gwneud sieciau’n daladwy i ‘Gymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi/Merseyside Welsh Heritage Society’. Mae'r Gymdeithas eisiau codi tua £8,000.  


Sioe Newydd Cwmni Theatr Maldwyn

Mae’r gwaith o greu’r sioe wedi cychwyn ers tair blynedd, gyda Penri Roberts yn gweithio gyda’r diweddar Derec Williams a Gareth Glyn, er mwyn creu sioe a fydd yn brofiad theatrig yn ogystal â gwledd o gerddoriaeth Gymraeg. Llwyddwyd i ddenu grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru er mwyn hwyluso’r gwaith o ddatblygu’r cynhyrchiad, a bu’r gefnogaeth yma’n hollbwysig dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf.‘Gwydion’ yw cynhyrchiad newydd Cwmni Theatr Maldwyn ac mae’r trefnwyr yn gwahodd unrhyw un a fyddai’n hoffi bod yn rhan o’r sioe i ddod i noson arbennig yng ‘nghartref ysbrydol’ y cwmni theatr eiconig, yng Nghanolfan Gymuned Glantwymyn, nos Wener 9 Ionawr, er mwyn datgan diddordeb yn y prosiect ac i glywed mwy am gynhyrchiad a fydd, yn ddi-os, yn torri tir newydd yn y byd theatr Gymraeg.Ddechrau Ionawr bydd ymarferion yn cychwyn ar gyfer sioe arbennig iawn a fydd yn cael ei pherfformio fel cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau ddiwedd Gorffennaf nesaf.

Ers derbyn y libreto, mae’r cyfansoddwr amlwg o Fôn, Gareth Glyn, wedi bod yn gweithio ar y gerddoriaeth, ac mae’r grant datblygu hefyd wedi galluogi’r cwmni i ddatblygu cynlluniau gwisgoedd, golau ac animeiddio. Meddai Penri Roberts, “Perfformiad cyntaf y sioe newydd hon fydd cyngerdd agoriadol yr Eisteddfod ym Meifod, a mawr obeithiwn y bydd y cynhyrchiad yn apelio at gynulleidfa eang o Eisteddfodwyr o bob oed. Bydd y sioe, nid yn unig yn gyfle i roi llwyfan cenedlaethol i Gwmni Theatr Maldwyn unwaith eto, ond hefyd yn sicr o fod yn deyrnged addas i fywyd a gwaith Derec Williams, un o sylfaenwyr y cwmni, ac un a fu’n gweithio’n ddiflino gyda ni am gyfnod o dros ddeg ar hugain o flynyddoedd.

“Mae’r cynhyrchiad hwn yn torri tir newydd ym myd y theatr Gymraeg. Sioe gerdd ydyw, yn defnyddio’r technegau mwyaf diweddar trwy greu delweddau digidol fel cefndir. “Credwn fod holl hud a lledrith y Bedwaredd Gainc yn benthyg ei hun i greu golygfeydd hudolus ar lwyfan a thywys y gynulleidfa i mewn i’r byd hudolus hwnnw. Erbyn hyn mae animeiddiwr profiadol wedi creu delweddau i’r olygfa lle mae Blodeuwedd yn cael ei chreu, ynghyd ag amlinelliad o greadigaethau eraill, megis Lleu yn troi yn eryr a Blodeuwedd yn troi yn dylluan.

“Rydym yn gobeithio y bydd unigolion o bob cwr o’r dalgylch a thu hwnt yn dymuno bod yn rhan o’r cynhyrchiad hwn, ac edrychwn ymlaen i groesawu pawb i Lantwymyn ddechrau Ionawr i gychwyn ar yr ymarferion.”

Crëwyd Cwmni Theatr Maldwyn yn 1981 pan gyflwynwyd “Y Mab Darogan” yn Eisteddfod Genedlaethol Machynlleth. Dros y blynyddoedd, ysgrifennwyd a pherfformiwyd nifer o sioeau megis, “Heledd”, “Pum Diwrnod o Ryddid” ac “Ann” yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau yn 2003.

Derbyniwyd arian cychwynnol i gomisiynu sgript ‘Gwydion’ gan Geraint Vaughan Jones ar ran Eisteddfod Jiwbili Ffestiniog ac mae Cwmni Theatr Maldwyn yn ddiolchgar i gwmni teledu Rondomedia am eu cefnogaeth hael a’u cymorth er mwyn cwblhau’r gwaith o gomisiynu’r sioe. 

 


Apiau newydd i helpu plant i ddysgu darllen yn y Gymareg: Apiau Magi Ann 

Magi Ann

Mae cenedlaethau o blant wedi dysgu darllen gyda llyfrau bach du a gwyn hoffus Magi Ann a’i ffrindiau, ac mae ein cyfeillion ym Menter Iaith Sir y Fflint wedi diweddaru straeon Magi Ann, Pero, Tedi, Doli a Dicw gan eu cyflwyno mewn lliw ac wedi animeiddio am y tro cyntaf ar ffurf apiau.

Gall blant ddarllen y storïau ar eu pennau eu hunain, neu wrando ar leisiau yn adrodd y straeon. Mae’r apiau hefyd yn gymorth mawr i rieni di-Gymraeg neu rheiny sy’n dysgu’r Gymraeg, gan fod modd tapio botwm i weld cyfieithiad o’r brawddegau, neu dapio ar eiriau unigol i glywed sut i ynganu geiriau penodol. 

Mae’r ddau ap cyntaf bellach ar gael i’w lawr lwytho o’r AppStore a’r pedwar o’r PlayStore, fel y gall unrhyw un eu lawr lwytho AM DDIM i’w ffôn glyfar neu dabled, ar blatfform IOS ac Android. Bydd gweddill yr apiau ar gael yn AppStore o fewn yr wythnos nesaf.

Mae un ap wedi anelu at ddisgyblion mewn ysgolion cyfrwng Saesneg (gyda 12 stori syml), a 3 ap (gyda 26 stori syml) ar gyfer plant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Dilynwch Magi Ann ar Twitter 
@ApMagiAnn ac ar Facebook, www.facebook.com/apmagiann i gael gwybod am y datblygiadau diweddaraf.

 


 

 

Logon

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Maldwyn
Y Groes
Stryd Lydan
Y Drenewydd
Powys
SY16 2BB

Ebost:- post@mentermaldwyn.org
Ffôn:- 01686 610 010
Symudol - 07805843726

 

 

Swyddogion

Prif Swyddog – Mererid Haf
Ebostmererid@mentermaldwyn.org

Swyddog Datblygu - Rhianon Hywel Jones
Ebost - rhianon@mentermaldwyn.org

Swyddog Ieuenctid - Dylan Penri
E-bost - dylan@mentermaldwyn.org
Ffon: 01686 610010

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth