icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Conwy

Prosiectau

 


Chwaraeon Buarth

Crynodeb Gweithredol


Amcanion
Prif bwrpas y prosiect yma yw hyrwyddo yr iaith Gymraeg yn yr ysgolion drwy gynnal sesiynau Chwaraeon Buarth. Byddwn yn dod a gemau buarth a oedd yn cael ei chwarae blynyddoedd yn ôl yn ôl i rhestr o gemau plant heddiw.

Nod
Prif nod y cynllun yma yw dod a gemau buarth yn fyw unwaith eto. Mae cymaint o blant y dyddiau yma yn chwarae ar eu cyfrifiaduron  fel nad oes llawer ohonynt yn gwybod sut i chwarae yr hen gemau traddodiadol ddim mwy. Hefyd mae’n annog plant i siarad Cymraeg ar y buarth ac hefyd yn ffordd dda o ymarfer ynganu geiriau Cymraeg.

Mae Menter Iaith Conwy ar y cyd â Athrawon Bro Conwy a Bwrdd yr Iaith Gymraeg wedi cynhyrchu llyfrau gemau buarth o’r enw “Chwit Chwat”. Tra rydym yn mynd o amgylch yr ysgolion yn cynnal sesiynau gemau buarth byddwn yn rhoi llyfryn i’r ysgolion er mwyn iddynt gael cynnal y sesiynau eu hunain yn y dyfodol.

Y Gemau                                                                                                                            
Roedd llawer o gemau newydd sydd ddim ar gael yn y llyfryn yn cael eu cyflwyno i’r ysgolion hefyd.    

Gem Harlech

Gem Llwynog Coch


Mae gennym hefyd gemau ar gyfer plant bychain sydd ddim mor gyflym. Dyma enghreifftiau o rai:

Deffra’r Diogyn

Llwy, Llwy Pwdin a llwy


Canlyniad
Mae’r sesiynau yma wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ysgolion cynradd Conwy. Mae mwy a mwy o alw amdanynt ac mae ein swyddogion yn mynd o amgylch yn cynnal sawl sesiwn yn mewn ysgolion yn ystod y flwyddyn. Bydd y swyddogion hefyd yn rhoi cymorth i’r athrawon pan fo angen os ydynt hwy eisiau dysgu mwy o gemau ee mae ysgol Bro Gwydir, Conwy wedi penderfynu ers i Menter Iaith Conwy fod yno yn cynnal chwaraeon buarth, eu bod yn mynd i glustnodi awr bob prynhawn dydd Iau ar gyfer chwaraeon Buarth i blant derbyn a meithrin. Dangosir hyn lwyddiant y prosiect ac mae’r fenter yn dal i fynd i rhoi help llaw pan fo angen

Rydym wedi cael adborth andros o dda gan yr ysgolion ac mae’r plant yn dal i chwarae rhai o’r gemau. Mae rhai ysgolion sydd ddim wedi cael y sesiynau yma wedi clywed amdanynt ac eisiau rhai yn eu hysgol nhw hefyd.

“Sesiwn y bu i bawb ei fwynhau ac a fydd yn parhau yn yr Ysgol”  Ysgol Abergaseg, Bethesda.

Os hoffech chi i ni ddod draw i’ch hysgol chi i wneud sesiynau gemau buarth, cysylltwch. Mae’r sesiynau am ddim i Ysgolion Sir Conwy ond ar gael i Siroedd eraill hefyd – am y gost o £20 yr awr a 45c y filltir o gostau teithio ar ben hynny.Llyfr Llwybrau Llywelyn – Os hoffech chi gopi o lyfr Llwybrau Llywelyn, cysylltwch a ni – 01492 642 357.


Item ar Heno am gynllun Menter Iaith Conwy - cliciwch ymay tri cynllun

Hyfforddiant Awyr Agored

Cyfieithu Cymunedol

Gwersi Cymraeg

 


Llanast Llanrwst


Cyfieithu cymunedol


Digwyddiadau i Ddysgwyr

Rydym yn gweithio yn agos iawn efo darparwyr Cymraeg i Oedolion i gynnig digwyddiadau i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg yn y gymuned - cliciwch yma


Codi Cymhwysedd Cymunedol

Mae gan Fenter Iaith Conwy gynllun newydd o’r enw Cynllun Mentrau Cymdeithasol Cymraeg Conwy. Diben y cynllun yw mynd i’r afael â’r diffyg gwasanaethau ac adnoddau cyfrwng Cymraeg yng nghymunedau’r sir drwy gynorthwyo’r cymunedau i wyrdroi’r sefyllfa y maent ynddi. Gobeithiwn wneud hyn drwy gydweithio â grwpiau a rhwydweithiau sydd â’r Gymraeg yn brif iaith iddynt a chyda’r rheini sy’n awyddus i ddefnyddio’r Gymraeg er mwyn gweld sut mae hi’n bosib newid pethau er gwell. 

Bydd swyddog CMCCC yn cydweithio â’r grwpiau a’r rhwydweithiau sydd eisoes wedi’u ffurfio dan fantell Menter Iaith Conwy, yn ogystal â chymunedau eraill sydd â’r Gymraeg yn brif iaith iddynt. 

Byddwn yn:

Cynorthwyo cymunedau a grwpiau diddordeb penodol i weld beth yw anghenion eu bro o ran darpariaeth Gymraeg ac i weld lle mae’r bylchau yn y ddarpariaeth.

Cynorthwyo’r cymunedau i ffurfio mentrau addas i weithredu eu cynlluniau.

Cydweithio â’r cymunedau i greu cynlluniau datblygu realistig fydd yn ymateb i’w hanghenion. Byddai’r rhain yn gynlluniau penodol e.e. datblygu stiwdios recordio cymunedol, meithrinfeydd plant a chlybiau chwarae Cymraeg, siopau a thafarndai cymunedol, oll gyda’r Gymraeg yn brif iaith iddynt.

Cymorth a chefnogaeth i greu cynlluniau manwl gyda chamau datblygu clir er mwyn sicrhau cynlluniau a mentrau llwyddiannus. Caiff hyn ei wneud law yn llaw â’r gymuned i sicrhau datblygiad cymhwysedd a throsglwyddiad sgiliau.

Cymorth gyda dod o hyd i ffynonellau ariannol addas ac i ymgeisio am arian grant. 
Cysylltu â’r cyrff traws sector sy’n darparu cymorth i’r mentrau er mwyn sicrhau’r gefnogaeth a’r arweiniad mwyaf effeithiol a chynhwysfawr. 

Drwy ddatblygu mentrau lleol bydd mwy o gyfleoedd i greu swyddi newydd ac annog mentergarwch ymhlith cymunedau Cymraeg a phobl sydd eisiau defnyddio’r Gymraeg. Bydd hyn yn sicrhau sylfaen gref i’r iaith fel sgil economaidd, yn fodd i rymuso cymunedau Cymraeg a chryfhau mentergarwch ymhlith y trigolion. 

O weithio’n agos iawn â’r cymunedau bydd modd sicrhau datblygiad sgiliau, hyder a mentergarwch fydd yn sylfaen i gryfhau’r economi leol mewn modd cynaliadwy, hir dymor.

Bydd y gwaith yn dechrau fis Medi. Os am fwy o wybodaeth cysylltwch gydag Eirian Pierce Jones ar 01492 642357 neu e-bostio eirian@menteriaithconwy.cymru 247.net

hen orsaf
hen orsaf

Lluniau drwy garedigrwydd Wyn Jones, Lluniau Llwyfan - www.lluniaullwyfan.com

Dyma adeilad yr Hen Orsaf yn Llanrwst sydd yn ganolbwynt i gynllun fydd yn datblygu’r adeilad yn ganolfan adnoddau aml-ddefnydd i gynnwys adnoddau stiwdio recordio a gofod perfformio. Y diben yw cynnig profiadau amrywiol ym maes perfformio, ac mewn meysydd eraill hefyd, oll drwy’r Gymraeg. Mae hwn yn un o gynlluniau CMCCC ac yn sbardun i drafod cyfleon am gynlluniau newydd gyda chymunedau eraill.


Gweithredu’n Lleol

Mae’r gred bod angen adnabyddiaeth well o lawer o’r Sir i fod yn wirioneddol effeithiol. Er mwyn gwireddu hyn credwn fod angen sefydlu 6 i 7 pwyllgor ardal o fewn y sir. Bydd hyn yn ein galluogi i weld beth sydd ei angen i weithredu o fewn yn yr ardaloedd penodedig er mwyn diogelu a datblygu defnydd o’r Gymraeg. Rydym eisoes wedi sefydlu nifer o bwyllgorau;

· Penmaenmawr a Llanfairfechan, sef Pen-lan

· Llandudno a’r Cylch, sef Y Creuddyn

· Dyffryn Conwy (dan ofal cynllun gweithredu Llanrwst )

· Rhwng Dyffryn Conwy a Chlwyd, sef Y Berferddwlad

· Abergele

· Penmachno

· Uwch Aled

Ein bwriad ni wedyn yw gweithredu ein prif feysydd drwy’r pwyllgorau hyn a ymateb i anghenion lleol Bydd hyn yn ein galluogi i redeg rhaglen lawn ar draws y sir. Maent yn cyfarfod yn fisol. Mae croeso i chi ymuno. Cysylltwch oes gennych syniadau.

 


Cynllun Awyr Agored

Hyfforddiant Awyr Agored

Mae Menter Iaith Conwy yn chwilio am unigolion Cymraeg sydd yn dymuno ennill cymwysterau yn y diwydiant awyr agored. Fe fedrwn helpu pobl y tu allan i Gonwy.
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio yn y diwydiant awyr agored gysylltwch â Bedwyr ap Gwyn ar bedwyr@menteriaithconwy.cymru247.net neu 01492 642357.
Fe fyddwn yn chwilio am ffynonellau cyllid ar gyfer eich hyfforddi yn eich camp.
Er enghraifft yn ddiweddar cawsom swm sylweddol i hyfforddi arweinwyr mynydd, ac hefyd i hyfforddi hyfforddwyr syrffio.

Be bynnag yw eich diddordeb o gerdded i ddringo, beicio i ganŵio fe wnawn ein gorau i’ch cymhwyso yn eich camp.

Y rheswm pam rydym yn awyddus i neud hyn yw:
Roedd canlyniad Astudiaeth ddiweddar gan Brifysgol Bangor yn dangos bod prinder mawr yn y nifer o siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio o fewn y diwydiant antur awyr agored yn y gogledd Orllewin; gyda dim ond 5% yn medru’r Gymraeg. Felly fel adwaith i hyn mae Menter Iaith Conwy yn ceisio newid y sefyllfa trwy gymhwyso mwy o Gymru Cymraeg yn y maes gan greu cyflogaeth gynaliadwy lleol, a chymreigio’r diwydiant awyr agored yng Nghymru.

I archebu lle, ffoniwch Bedwyr ar 01492 642357


P.A. Cymunedol

Trefnu gig neu digwyddiad ? Gallwn darparu offer P.A. am bris rhesymol efo technegydd sain.

PA Bach 
£60 Heb dechnegydd
£120 hefo technegydd

PA Mawr
£120 hefo technegydd yn unig

(bydd angen codi mwy os fydd angen teithio yn bell)

Cysylltwch gyda Ceri Phillips 01492 642357 menteriaithconwy@hotmail.com


Gwasanaethau masnachol i grwpiau tu allan i Sir Conwy

Dros y blynyddoedd mae Menter Iaith Conwy wedi magu profiad helaeth o ddatblygu cynlluniau sydd yn cryfhau’r Gymraeg yn y gymuned. Rydym felly yn awyddus i allu rhannu'r arbenigaeth yma i gryfhau'r Gymraeg tu hwnt i ffiniau Conwy wrth greu ffrwd o incwm fydd yn cael ei ail-fuddsoddi mewn i gynlluniau Menter Iaith Conwy o fewn y Sir.

  • Hwyluso Grwpiau Cymunedol sydd am ddatblygu y Gymraeg yn ei hardal nhw

  • Cymorth i grwpiau sydd yn datblygu’r Gymraeg i geisio am arian

  • Gemau Buarth


Plant a phobl ifanc

Rydym yn cynnig cyfieuon parhaus i Blant a Phobl ifanc i ddefnyddio’i Gymraeg yn gymdeithasol.

Cliciwch yma i weld ein digwyddiadur .

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Conwy
Y Sgwar
Llanrwst
Sir Conwy
LL26 OLG
Neu ffoniwch (01492) 642357

 

 

Swyddogion

Staff Craidd 
Cyfarwyddwr Datblygu – Meirion Ll Davies
Swyddog Cyllid – Teleri Hughes
Swyddog Gweinyddol Cynorthwyol – Bethan Jones
Swyddog Ardal Arfordirol - Manon Celyn
Swyddog Ardal Wledig – Ceri Phillips

Prosiectau Penodol
Swyddog Datblygu Asiantaeth Awyr Agored – Bedwyr ap Gwyn
Swyddog Codi Cymhwysedd Cymunedol – Eirian Jones 
Swyddog Trawsffiniol - Esyllt Tudur

Cyfieithu Cymunedol
Prif Gyfieithydd – Glyn Jones
Mentor/golygydd – Dafydd Chilton
2 i 3 Cyfieithydd dan hyfforddiant Ffion ac Eluned

Swyddog Mentrau Iaith Cymru – Iwan Glyn

Swyddogion Cynothwyol
Eryl Jones
George Amor

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth