icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Conwy

Croeso


Beth ydi Menter Iaith?
Corff sy’n gweithio i hyrwyddo a datblygu’r Gymraeg ar lawr gwlad ydi Menter Iaith. Mae yna Fenter Iaith ym mhob sir yng Nghymru bron.

Beth am Fenter Iaith Conwy?
Sefydlwyd Menter Iaith Dinbych-Conwy fel corff gwirfoddol ym 1998 ar sail partneriaeth rhwng Canolfan Iaith Clwyd, Menter Dyffryn Clwyd a Menter Colwyn. Roedd ganddi aelodaeth a phwyllgor llywio (yn cynnwys swyddogion) a threfnwyd gweithgareddau yn unol â’i chyfansoddiad. Roedd rhai o’r aelodau’n unigolion tra bo eraill yn cynrychioli cyrff amrywiol.
Penderfynwyd diddymu Menter Iaith Dinbych-Conwy ym mis Medi 2003 er mwyn ffurfio dwy fenter sirol, sef Menter Iaith Conwy a Menter Iaith Dinbych. Y prif reswm dros wahanu oedd twf y Fenter o ran gweithgarwch, cynlluniau a staff. Mae'r drefn newydd wedi galluogi trefn weinyddol well, yn enwedig yn ariannol, oherwydd bod gan y ddwy sir nifer o gynlluniau sirol. Ers sefydlu Menter Iaith Conwy mae nifer y staff wedi cynyddu a’r cyfleusterau wedi gwella. mwy...

Google+ 

 

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Conwy
Y Sgwar
Llanrwst
Sir Conwy
LL26 OLG
Neu ffoniwch (01492) 642357

 

 

Swyddogion

Staff Craidd 
Cyfarwyddwr Datblygu – Meirion Ll Davies
Swyddog Cyllid – Teleri Hughes
Swyddog Gweinyddol Cynorthwyol – Bethan Jones
Swyddog Ardal Arfordirol - Manon Celyn
Swyddog Ardal Wledig – Ceri Phillips

Prosiectau Penodol
Swyddog Datblygu Asiantaeth Awyr Agored – Bedwyr ap Gwyn
Swyddog Codi Cymhwysedd Cymunedol – Eirian Jones 
Swyddog Trawsffiniol - Esyllt Tudur

Cyfieithu Cymunedol
Prif Gyfieithydd – Glyn Jones
Mentor/golygydd – Dafydd Chilton
2 i 3 Cyfieithydd dan hyfforddiant Ffion ac Eluned

Swyddog Mentrau Iaith Cymru – Iwan Glyn

Swyddogion Cynothwyol
Eryl Jones
George Amor

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth